Reglerne om operatørselskaber er parallelle med de regler, der gælder for rederier.

Ved lov nr. 409 af 1. juni 2005 er der i TSL § 21 a indsat regler om, at operatørselskaber under visse betingelser også kan anvende tonnageskatteordningen.

I EU-kommissionens meddelelse C (2004) 43, EFT C 13 af 2004-01-13, s. 3, anvendes betegnelsen skibsadministrationsselskab om operatørselskaber.

Skibsadministrationsselskaber er retlige enheder, der yder forskellige former for tjenester til rederier såsom teknisk tilsyn, ansættelse og uddannelse af besætningsmedlemmer, besætningsadministration og drift af fartøjer. I nogle tilfælde står skibsadministratorerne for både skibenes tekniske ledelse og administrationen af deres besætninger.

I så fald optræder de som klassiske "rederier" for så vidt angår de berørte transaktioner.

Skibsadministrationsselskaber omtales i dansk ret som operatørselskaber.

Et operatørselskab varetager kun den tekniske drift af et skib, herunder evt. bemandingen, men ikke den kommercielle drift, indgåelse af fragtaftaler mv.

Der kan fx være tale om, at et rederi indgår aftale med et operatørselskab om at varetage opgaver i forbindelse med den tekniske drift og vedligeholdelse af et skib.

Et operatørselskabs virksomhed kan derfor ikke sidestilles med rederivirksomhed med bareboat-chartrede skibe.