Den tonnagebeskattede indkomst opgøres - ligesom for rederiernes vedkommende - på grundlag af skibenes nettotonnage. Se TSL § 15.

Operatørselskaber, som har indkomst omfattet af tonnageskatteordningen, og som samtidig har anden indkomst, skal opgøre tonnagebeskattet indkomst og anden indkomst hver for sig.

Selskabets øvrige indkomst, herunder også i relation til drift af skibe, opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler og udgør sammen med indkomsten omfattet af tonnageskattereglerne selskabets skattepligtige indkomst.

Reglerne i TSL §§ 9, 12-17, 18, stk. 2 og 3 og §§ 19-20 om opgørelse af indkomst under tonnageskatteordningen og om beskatning af avancer og genvundne afskrivninger, der gælder for rederier, gælder også for operatørselskaber.

Hvis et operatørselskab i gennemsnit over et indkomstår ikke opfylder betingelsen om at fastholde eller forøge den procentdel af den af operatørselskabet opererede bruttotonnage, der er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, beskattes indkomst fra den - set i forhold til udgangspunktet for opgørelsen - yderligere andel af den af operatørselskabet opererede bruttotonnage, der anvendes til formål, som

  • vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, og 
  • er registreret uden for EU eller EØS

efter skattelovgivningens almindelige regler.

Indkomsten fra den yderligere andel af bruttotonnagen beregnes som den andel af den samlede bruttoindtjening før afskrivninger og finansielle poster opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler (af den af operatørselskabet opererede bruttotonnage, der efter sin anvendelse vil kunne omfattes af tonnageskatteloven), som svarer til forholdet mellem

  • på den ene side den yderligere andel af bruttotonnagen og
  • på den anden side hele den af operatørselskabet opererede bruttotonnage, der anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven.

Se også

Se afsnit

  • C.D.8.8.5 om opgørelse og beskatning af indkomst under tonnageskatteordningen
  • C.D.8.8.6 om beskatning af avancer og genvundne afskrivninger.