Indhold

Dette afsnit beskriver, i hvilket omfang aktier i datterselskaber medregnes i aktivopgørelsen.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Reglen er udfaset
 • Formålet med reglen
 • Samlet saldo for sambeskattede selskaber
 • Kapitalforhøjelser
 • Saldoen for datterselskabsaktier nedsættes
 • Bemærkninger til nedsættelse af saldoen.

Regel

Til den skattemæssige værdi af selskabets aktiver efter SEL § 11 B, stk. 5, medregnes 20 pct. pro anno af en samlet saldo for anskaffelsessummen for selskabets direkte ejede aktier i selskaber, der er koncernforbundne efter SEL § 31 C, og som ikke indgår i sambeskatningen. Se SEL § 11 B, stk. 6, 1. pkt.

Reglen er udfaset

Reglen i SEL § 11 B, stk. 6, hvorefter der medregnes 20 pct. af købesummen for aktier i koncernforbundne ikke sambeskattede selskaber, er udfaset.

Af hensyn til de koncerner, der har gennemført opkøb i tiltro til de gældende regler, blev reglen gradvist ophævet over en periode på 8 år. Derved får de pågældende koncerner en rimelig tilpasningsperiode. Udfasningen sker ved at nedsætte medregningsprocenten med 2,5 procentpoint om året fra og med indkomståret 2010. Dermed blev reglen fuldstændig ophævet fra og med indkomståret 2017. Se SEL § 11 B, stk. 12.

Indkomstår

Medregningsprocent

2010

17,5 pct.

2011

15 pct.

2012

12,5 pct.

2013

10 pct.

2014

7,5 pct.

2015

5 pct.

2016

2,5 pct.

2017

0 pct.

Formålet med reglen

SEL § 11 B, stk. 6, giver i et vist omfang mulighed for, at aktier i koncernforbundne selskaber kan medregnes ved opgørelsen af den skattemæssige værdi af selskabets aktiver, der indgår ved beregningen af loftet for rentefradrag.

Reglen er en afvigelse fra det ellers grundlæggende princip om, at

 • der ikke gives fradrag for renter på lån til opkøb af aktiver/aktiviteter, som ikke er skattepligtige i Danmark, og
 • finansieringsudgifterne bør fradrages der, hvor den indkomstskabende aktivitet er placeret.

Formålet er således at gøre det muligt i begrænset omfang at lånefinansiere opkøb af erhvervsmæssige aktiviteter i udlandet.

Netop fordi der er tale om en afvigelse fra princippet om, at der kun gives rentefradrag ved erhvervelse af skattepligtige indtægter, indeholder bestemmelsen en række regler, hvis formål er at imødegå spekulation i at "oppuste" de anskaffelsessummer, der kan medregnes.

Samlet saldo for sambeskattede selskaber

For sambeskattede selskaber føres en samlet saldo hos administrationsselskabet. Se SEL § 11 B, stk. 6, 2. pkt.

Da bestemmelsen tager udgangspunkt i finansieringsbehovet for koncernen, er det naturligt at se koncernens aktieerhvervelser samlet. Anskaffelsessummerne for sambeskattede selskaber opgøres derfor på en samlet saldo for koncernen hos administrationsselskabet i sambeskatningen. Det er som udgangspunkt anskaffelsessummerne i direkte ejede koncernforbundne selskaber, der medregnes.

Den samlede opgørelse giver mulighed for, at de sambeskattede selskaber kan foretage omstruktureringer, uden at anskaffelsessummen påvirkes. Det bliver også muligt at give tilskud mellem udenlandske grene af hver sit danske sambeskattede selskab, jf. nedenfor om reduktion af anskaffelsessummen.

Den samlede opgørelse af anskaffelsessummen sker løbende. Der skal således opgøres en saldo, som løbende "forrentes". Anskaffelser medregnes derved kun forholdsmæssigt for den periode af indkomståret, hvor anskaffelsen påvirker saldoen. Det understreges af bestemmelsens ordlyd om, at anskaffelsessummen medregnes med "20 pct. pro anno". Beregningen svarer derved til renteberegningen for en almindelig bankkonto - bortset fra at "renten" ikke tilskrives saldoen.

Anskaffelsessummen for aktier, der er erhvervet

 • fra et selskab, der er koncernforbundet efter SEL § 31 C, eller
 • ved kapitalforhøjelse i et selskab, der er koncernforbundet efter SEL § 31 C,

tillægges som udgangspunkt ikke saldoen.

I det omfang det kan dokumenteres, at en kapitalforhøjelse i et direkte ejet selskab er sket for indirekte at anskaffe aktier i et selskab fra et selskab, der efter SEL § 31 C er uden for koncernen, medregnes anskaffelsessummen dog på tidspunktet for den indirekte anskaffelse. Der kan maksimalt medregnes det mindste beløb af fem gange den indskudte kapital og det beløb, der ville kunne medregnes, hvis selskabet var erhvervet direkte af et selskab, der indgår i sambeskatningen.

Kapitalforhøjelser

Kapitalforhøjelser i et eksisterende direkte ejet koncernforbundet selskab kan i visse tilfælde medregnes ved opgørelsen af aktiverne i relation til renteloftet. Formålet er at forbedre muligheden for at erhverve et udenlandsk selskab via et udenlandsk holdingselskab. Det er muligt under visse betingelser at medregne en kapitalforhøjelse i et udenlandsk holdingselskab, der foretages, for at dette selskabs kan erhverve et datterselskab. Det er en betingelse, at det kan dokumenteres, at kapitalforhøjelsen er foretaget med henblik på en sådan erhvervelse. Se SEL § 11 B, stk. 6, 4. pkt.

En kapitalforhøjelse i et direkte ejet udenlandsk selskab for at opkøbe et datterselskab vil have samme virkning i relation til renteloftet, som hvis opkøbet var foretaget direkte af et dansk selskab. Se eksemplet.

Eksempel

Koncernen ønsker at købe et udenlandsk selskab, der har en værdi af 100. Hvis opkøbet foretages gennem et dansk selskab i koncernen, vil 20 pct. af anskaffelsessummen - dvs. 20 - kunne medregnes ved opgørelsen af aktiverne i relation til renteloftet.

Gennemføres i stedet en kapitalforhøjelse på 20 i et udenlandsk (holding)selskab, som låner de resterende 80 til erhvervelse af selskabet, kan der medregnes 20 ved opgørelsen af aktiverne i relation til renteloftet - på samme måde som ved opkøb gennem et dansk selskab.

Opkøb gennem et udenlandsk holdingselskab skal omvendt ikke stilles bedre end opkøb gennem danske selskaber. Derfor skal det beløb, der kan medregnes som følge af kapitalforhøjelsen, reduceres på samme måde som ved opkøb gennem et dansk selskab. Eksempelvis skal anskaffelsessummen reduceres med værdien af det udenlandske selskabs aktier i danske selskaber og faste driftssteder og fast ejendom i Danmark.

Desuden kan det beløb, der medregnes efter bestemmelsen, maksimalt udgøre 5 gange det indskudte beløb. Se SEL § 11 B, stk. 6, 5. pkt. Hvis der i eksemplet var foretaget en kapitalforhøjelse på 10 i det udenlandske holdingselskab, ville der maksimalt kunne medregnes 50 til saldoen, selv om det udenlandske (datter) selskab erhverves til 100. I så fald medregnes 10 (20 pct. af 50) ved opgørelsen af renteloftet.

Erhvervelse af aktier ved kapitalforhøjelser i koncernforbundne selskaber, der ikke foretages for at opkøbe koncerneksterne selskaber, kan ikke medregnes. I modsat fald ville værnsreglen om, at koncerninterne erhvervelser ikke medregnes, blive undermineret.

De beløb, som reducerer anskaffelsessummen/saldoen, står i nr. 1-8 i SEL § 11 B, stk. 6.

Saldoen for datterselskabsaktier nedsættes - SEL § 11 B, stk. 6, nr. 1 - 8

Saldoen for anskaffelsessummen for selskabets direkte ejede aktier i koncernforbundne selskaber nedsættes med:

 1. Handelsværdien på anskaffelsestidspunktet af aktier i danske selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark, der ejes direkte eller indirekte af det direkte ejede selskab.
 2. Handelsværdien på anskaffelsestidspunktet af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer el.lign. efter ABL § 34, stk. 6. Der skal dog alene ske konsolidering med koncernforbundne datterselskaber efter SEL § 31 C.
 3. Værdien af efterfølgende direkte eller indirekte anskaffelser af aktier i danske selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark.
 4. Afståelsessummen for aktier i det direkte ejede selskab og dette selskabs direkte eller indirekte ejede aktier i koncernforbundne selskaber efter SEL § 31 C. Dette gælder dog ikke, hvis aktierne afstås til et selskab eller fast driftssted, der indgår i sambeskatningen. Afstås aktierne til et koncernforbundet selskab, som de sambeskattede selskaber eller faste driftssteder direkte eller indirekte ejer aktier i, nedsættes saldoen alene, i det omfang den direkte eller indirekte ejerandel er mindre i det erhvervende selskab end i det afstående selskab. Afståelsessummen fratrækkes værdien af det afståede selskabs direkte eller indirekte ejede aktier i danske selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark. Indirekte afståelse gennem afståelse af et sambeskattet selskab eller fast driftssted og ophør af koncernforbindelse sidestilles med salg til handelsværdien.
 5. Afståelsessummen for virksomhed i det direkte ejede selskab og virksomhed i dette selskabs direkte eller indirekte ejede selskaber, der er koncernforbundne efter SEL § 31 C. Afstås virksomheden til et koncernforbundet selskab, som de sambeskattede selskaber eller faste driftssteder direkte eller indirekte ejer aktier i, nedsættes saldoen alene, i det omfang den direkte og indirekte ejerandel er mindre i det erhvervende selskab end i det afstående selskab. Afståelsessummen for virksomheden fratrækkes værdien af virksomhedens direkte eller indirekte ejede aktier i danske selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark.
 6. Udlodninger fra det direkte ejede selskab til sambeskattede selskaber og faste driftssteder, der overstiger kontanter mv. og afståelsessummer, der har nedsat saldoen efter nr. 2, 4 og 5.
 7. Udlodninger af udbyttepræferenceaktier i det direkte ejede selskab eller selskaber, hvori dette selskab direkte eller indirekte ejer aktier, til koncernforbundne selskaber efter SEL § 31 C, der ikke indgår i sambeskatningen, i det omfang de sambeskattede selskaber og faste driftssteder har en mindre direkte eller indirekte ejerandel i det udbyttemodtagende selskab end i det udloddende selskab.
 8. Tilskud fra det direkte ejede selskab eller selskaber, hvori dette selskab direkte eller indirekte ejer aktier, til selskaber og faste driftssteder, der indgår i sambeskatningen, og til koncernforbundne selskaber efter SEL § 31 C, der ikke indgår i sambeskatningen, i det omfang de sambeskattede selskaber og faste driftssteder har en mindre direkte og indirekte ejerandel i det tilskudsmodtagende selskab end i det tilskudsgivende selskab.

Se SEL § 11 B, stk. 6, nr. 1 - 8.

Bemærkninger til nedsættelse af saldoen

Se SEL § 11 B, stk. 6, nr. 1 - 8:

Ad. nr. 1.

Anskaffelsessummen reduceres med handelsværdien på anskaffelsestidspunktet af aktier i danske selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark, der ejes direkte eller indirekte af det direkte ejede selskab. Det skyldes, at den skattemæssige værdi af disse aktiver allerede medregnes ved opgørelsen af de aktiver, der kan danne grundlag for rentefradrag. Det er handelsværdien - og ikke den regnskabsmæssige værdi - der reducerer anskaffelsessummen. Baggrunden er, at værdier, der ikke er optaget i regnskabet - eksempelvis oparbejdet goodwill - ellers vil blive medregnet ved opgørelsen af renteloftet.

Ad nr. 2.

Likvide midler i det opkøbte selskab skal også reducere anskaffelsessummen. Bestemmelsen har baggrund i, at koncernen ikke har et finansieringsbehov ved erhvervelse af likvide midler. Likvide midler defineres på samme måde som i den såkaldte pengetanksregel i ABL § 34, stk. 6. Det indebærer, at anskaffelsessummen skal reduceres med handelsværdien på anskaffelsestidspunktet af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende.

Ad nr. 3.

Anskaffelsessummen reduceres med værdien af efterfølgende direkte eller indirekte anskaffelser af aktier i danske selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark. Bestemmelsen skal forhindre, at de samme aktiver medregnes to gange i renteloftet. Se også nr. 1 ovenfor.

Ad nr. 4.

Salgssummen for aktier i det direkte ejede selskab reducerer som udgangspunkt saldoen.  Bestemmelsen omfatter også indirekte salg - eksempelvis hvor salget sker ved salg af det danske selskab, der ejer aktierne. Salgssummen korrigeres ligesom anskaffelsessummen for værdien af direkte eller indirekte ejede aktier i danske selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark. Ophør af koncernforbindelse sidestilles med salg. Det vil sige, at hvis koncernforbindelsen til et direkte ejet selskab ophører, reduceres saldoen på samme måde som, hvis samtlige aktier var blevet solgt.

Også salgssummen for aktier, som ejes gennem det direkte ejede selskab, skal fratrækkes saldoen. Det skyldes, at der ikke længere er behov for at finansiere det solgte selskab efter salget. Som eksempel på et sådant tilfælde kan nævnes et dansk selskab, der - efter en kapitalforhøjelse i sit udenlandske (holding)datterselskab - har erhvervet et udenlandsk selskab, og som efterfølgende sælger det erhvervede udenlandske selskab igen.

Salg af aktier i et direkte eller indirekte ejet selskab, der ikke indgår i sambeskatningen, reducerer dog ikke saldoen, hvis salget sker til et sambeskattet selskab eller fast driftssted. I så fald er ejerskabet blot flyttet mellem de sambeskattede selskaber, hvilket ikke skal have betydning, når anskaffelsessummen opgøres samlet for selskaber under sambeskatning. Der gives således mulighed for strukturtilpasninger under de sambeskattede selskaber.

Det er også muligt at sælge aktier "længere nede" i koncernen, uden at saldoen reduceres. Betingelsen herfor er, at de sambeskattede selskabers og faste driftssteders direkte og indirekte ejerandel i det købende selskab er mindst lige så stor som i det sælgende selskab. Se eksemplet.

Eksempel

Et dansk selskab ejer direkte 60 pct. af et udenlandsk selskab A og 80 pct. af et udenlandsk selskab B. De resterende aktier i A og B ejes af koncerneksterne selskaber. A og B har hvert sit udenlandske helejede datterselskab C og D. Hvis A sælger sit datterselskab C til B's datterselskab D, reduceres saldoen ikke. Det skyldes, at selskabets/koncernens ejerandel i C går fra 60 pct. til 80 pct. Sælger B omvendt sit datterselskab D til A's datterselskab C, skal saldoen reduceres som følge af, at selskabets/koncernens indirekte ejerandel i D er nedbragt med 25 pct. (fra 80 pct. til 60 pct.) Derfor skal saldoen reduceres med 25 pct. af salgssummen.

Ad nr. 5.

Salg af virksomhed reducerer saldoen på samme måde som salg af aktier. Der er dog den forskel, at saldoen også reduceres, når en udenlandsk virksomhed sælges til et sambeskattet selskab eller fast driftssted. Det skyldes, at direkte ejede udenlandske virksomheder/ faste driftssteder ikke medregnes i saldoen.

Ad nr. 6.

Udlodninger fra det direkte ejede selskab til sambeskattede selskaber skal reducere anskaffelsessummen. Med udlodningen reduceres finansieringsbehovet for koncernen, og værdien af det direkte ejede selskab nedbringes. Saldoen skal dog ikke nedsættes, i det omfang der er tale om videreudlodning af en salgssum, der allerede har nedsat saldoen efter nr. 4 og 5 ovenfor. Saldoen skal heller ikke reduceres, hvis der er tale om udlodning af kontanter mv., som er fratrukket anskaffelsessummen på anskaffelsestidspunktet efter nr. 2 ovenfor.

Ad nr. 7.

Anskaffelsessummen reduceres med udlodninger af udbyttepræferenceaktier i

 • det direkte ejede selskab eller
 • selskaber, hvori dette selskab direkte eller indirekte ejer aktier,

til koncernforbundne selskaber efter SEL § 31 C, der ikke indgår i sambeskatningen. Reduktionen sker i det omfang de sambeskattede selskaber og faste driftssteder har en mindre ejerandel i det udbyttemodtagende selskab end i det udloddende selskab.

Bestemmelsen har ikke betydning, hvor udbyttemodtageren er omfattet af sambeskatningen, idet sådanne udlodninger omfattes af nr. 6. Bestemmelsen har derimod betydning, hvor det ultimative moderselskab er et udenlandsk selskab. Den indebærer, at der ikke kan flyttes værdier fra sambeskatningskredsen til en anden gren af koncernen, ved at lade det ultimative moderselskab eller et datterselskab heraf, som er uden forbindelse til de sambeskattede selskaber, have særlige udbyttevilkår.

Bestemmelsen i nr. 7 skal sikre, at værdien af det/de direkte ejede selskab(er) ikke nedbringes ved koncerninterne udlodninger, uden at anskaffelsessummen reduceres. Se eksemplet.

Eksempel

Et amerikansk selskab A har et helejet dansk datterselskab B. B ejer 80 pct. af et udenlandsk selskab C, mens A ejer de resterende 20 pct. A's aktier i C giver ret til forlods at modtage 100 i udbytte, før B kan modtage udbytte. Hvis der udloddes 100 til A, reduceres anskaffelsessummen for B's aktier i C med 80 pct. af dette beløb svarende til forskellen mellem det danske selskabs ejerandel i det udbyttegivende selskab og det udbyttemodtagende selskab.

Ad nr. 8.

Anskaffelsessummen reduceres med tilskud fra det direkte ejede selskab eller selskaber, hvori dette selskab direkte eller indirekte ejer aktier, til et selskab, der indgår i sambeskatningen. Tilskud til koncernforbundne selskaber efter SEL § 31 C, der ikke indgår i sambeskatningen, reducerer også anskaffelsessummen, i det omfang de sambeskattede selskaber og faste driftssteder har en mindre direkte eller indirekte ejerandel i det tilskudsmodtagende selskab end i det tilskudsgivende selskab.

Bestemmelsen i nr. 8 skal sikre, at værdien af de/de direkte ejede selskab(er) ikke kan nedbringes ved koncerninterne tilskud, uden at anskaffelsessummen reduceres. Se de to eksempler nedenfor.

Eksempel

Et amerikansk selskab A har to helejede danske selskaber B og C, som har hvert sit udenlandske datterselskab, D og E. A har også et helejet amerikansk datterselskab F. Hvis B's datterselskab D yder et tilskud til C's datterselskab E, reduceres anskaffelsessummen ikke. Det skyldes, at værdien af de udenlandske selskaber, der medregnes ved opgørelsen af aktieloftet, samlet set ikke ændres som følge af tilskuddet. Yder D derimod et tilskud til det amerikanske datterselskab F eller det danske søsterselskab C, vil tilskuddet reducere saldoen.

Eksempel

Et dansk selskab A har to udenlandske datterselskaber B og C. A ejer 100 pct. af aktierne i B og 75 pct. af aktierne i C. Hvis B yder et tilskud til C, vil 25 pct. af tilskuddet reducere saldoen. Hvis C yder et tilskud til B, reduceres saldoen ikke.

Hvis saldoen som følge af udlodninger eller salg af aktier bliver negativ, kan koncernen først medregne anskaffelsessummen for nye anskaffelser, i det omfang saldoen bliver positiv ved anskaffelsen. Derimod nedbringer en negativ saldo ikke værdien af de øvrige aktiver, som indgår ved opgørelsen af renteloftet.

Se også

Se også SKM2008.240.DEP, hvor Skatteministeriet har kommenteret en henvendelse fra FSR om lov nr. 540 af 6. juni 2007 (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde mv.) herunder om SEL § 11 B, stk. 6.