Indhold

Dette afsnit beskriver adgangen til at fremføre beskårne kurstab.

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel: Fremførsel i tre år
 • Undtagelse: Renteswaps på lån med sikkerhed i fast ejendom
 • Modregning i bruttokursgevinster
 • Er det valgfrit for selskaber at anvende fremførte kurstab efter SEL § 11 B, stk. 10, til modregning i senere års gevinster
 • Eventuel fortabelse af fremførselsadgang for kurstab efter SEL § 11 B, stk. 10, ved fordeling under sambeskatning efter SEL § 11 B, stk. 8, 5. pkt.
 • Er det valgfrit for selskabet at anvende fremførte kurstab på renteswaps til modregning i de senere års kursgevinster på gæld og finansielle kontrakter efter SEL § 11 B, stk. 10, 1. pkt.?
 • Kan der fremføres tab på en renteswapaftale, selv om netto er kursgevinst på finansielle kontrakter, jf. SEL § 11 B, stk. 10, 1. og 2. pkt.
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hovedregel: Fremførsel i tre år

Hvis et selskab i et indkomstår fradragsbeskæres efter SEL § 11 B, stk. 1, vil beskårne nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven kunne fradrages i kursgevinster på gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven i de tre efterfølgende indkomstår. Se SEL § 11 B, stk. 10.

Ved fremførsel af kurstab modregnes de ældste kurstab først. For sambeskattede selskaber fremføres kurstab samlet hos administrationsselskabet.

Fremførslen af beskårne nettokurstab sker før anvendelse af underskud fra tidligere år, herunder eventuelle særunderskud. 

Uanset at kurstab fremføres samlet for sambeskattede selskaber hos administrationsselskabet, kan beskårne urealiserede kurstab på en renteswap fra og med indkomståret 2013 fremføres i det selskab, der har indgået renteswappen, hvis selskabet udtræder af sambeskatningen.

Hvis et datterselskab

 • udtræder af en sambeskatningskreds - fx fordi det bliver solgt - og
 • har en aftale om renteswap, hvor kurstab på swapaftalen er blevet rentefradragsbegrænset,

kan det udtrædende datterselskab vælge selv at fremføre de rentefradragsbegrænsede urealiserede kurstab i fremtidige kursgevinster på samme kontrakt, uanset at det tidligere administrationsselskab samlet for hele koncernen har fremført kurstab. Se SEL § 11 B, stk. 10, 6. pkt.

Men så længe datterselskabet, som har indgået renteswappen, er en del af koncernen, skal kurstab fremføres samlet af administrationsselskabet. Se SEL § 11 B, stk. 10, 4. pkt.

Det vil sige, at imens datterselskabet, som har indgået renteswapaftalen, indgår i koncernen, og dermed er en del af sambeskatningskredsen, og kurstab fremføres samlet af administrationsselskabet, så kan samme kurstab på samme renteswap ikke fradrages dobbelt både i administrationsselskabet og i datterselskabet.

Hvis det udtrædende datterselskab, som har renteswappen, tager restsaldoen med ud af sambeskatningskredsen, skal administrationsselskabet nedbringe sin restsaldo med et tilsvarende beløb.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at fordelingsreglen i SEL § 11 B, stk. 8, 5. pkt., ikke medfører, at der mistes kurstab til fremførsel i 3 år efter SEL § 11 B, stk. 10. Ved ophørsspaltning af administrationsselskabet fordeles de fremførselsberettigede kurstab forholdsmæssigt efter den skattemæssige værdi af aktiverne efter SEL § 11 B, stk. 5 og 6, i de modtagende selskaber.

Selskaber kan år for år have store udsving i kursgevinster og kurstab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter. I indkomstår, hvor renten stiger, vil der eksempelvis opstå kurstab på obligationsbeholdningen. Hvis renten først stiger i slutningen af året, har rentestigningen kun begrænset indflydelse på årets renteindtægter. Derfor kan beskårne kurstab fradrages i kursgevinster i de efterfølgende tre indkomstår.

Undtagelse: Renteswaps på lån med sikkerhed i fast ejendom

Uanset reglen om fremførsel i tre år i SEL § 11 B, stk. 10, 1. pkt., kan beskårne urealiserede kurstab på en renteswap på lån med sikkerhed i fast ejendom fremføres i kontraktens løbetid til fradrag i urealiserede kursgevinster på samme kontrakt og i realiserede kursgevinster på samme kontrakt, der realiseres i det indkomstår, hvor kontrakten ophører.

Når et urealiseret tab er modregnet i en urealiseret gevinst, medregnes gevinsten ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst (og derfor heller ikke ved opgørelsen af nettofinansieringsudgifterne).

Beskårne kurstab på renteswaps kan fortsat fremføres til modregning i bruttogevinster på gæld og andre finansielle kontrakter i de første tre indkomstår efter det år, hvor fradraget beskæres. Det er frivilligt, om selskabet vælger at modregne efter 3-års-reglen eller ej. Selskabet kan således vælge at undlade modregning efter 3-års-reglen og i stedet fremføre det urealiserede tab på renteswapaftalen til modregning i gevinst på samme kontrakt i et senere indkomstår. Samtidig skal urealiserede gevinster på en renteswap ikke medregnes i nettofinansieringsudgifterne, men kan fremføres ved beregningen af nettofinansieringsudgifterne til modregning i urealiserede tab på den samme kontrakt i hele kontraktens løbetid samt realiserede kurstab i kontraktens ophørsår.

I SKM2021.103.SR havde Spørger hjemtaget kreditforeningslån med variabel rente. Spørger indgik 10 renteswap-aftaler med Banken, hvor den variable rente på realkreditlånene blev swap'et til en fast rente. Skatterådet bekræftede, at en realiseret kursgevinst ved den påtænkte annullering af renteswap-aftaler og en samtidig indgåelse af 10 nye renteswap-aftaler med en markedsværdi på f.eks. 40% af de 10 annullerede renteswap-aftaler ville kunne modregnes i beskårne urealiserede nettokurstab på samme kontrakter fremført efter selskabsskattelovens § 11 B, stk. 10, 2 pkt. Skatterådet var ligeledes enig i, at et eventuelt uudnyttet fremførbart fradrag på de 10 kontrakter ville fortabes.

Bemærk

Dette har kun betydning for opgørelsen af nettofinansieringsudgifterne. De lagerbeskattede gevinster skal således medregnes ved indkomstopgørelsen, og de lagerbeskattede tab kan fradrages ved indkomstopgørelsen. Reglen bevirker kun, at gevinsterne og tabene holdes ude af nettofinansieringsudgifterne. Det sikres således, at fradragene for de efterfølgende urealiserede tab ikke kan blive beskåret.

Modregning i bruttokursgevinster

I tilfælde hvor selskabet har både kurstab og fx renteudgifter, anses kurstabet for primært beskåret - og tabet anses primært for beskåret af renteloftet. Kurstab skal således anses for at ligge "yderst". Modregningen skal foretages i de efterfølgende indkomstårs bruttokursgevinster - herved nedbringes fremførselssaldoen og risikoen for forældelse mindskes.

Er det valgfrit for selskaber at anvende fremførte kurstab efter SEL § 11 B, stk. 10, til modregning i senere års gevinster?

I styresignalet SKM2019.615.SKTST har Skattestyrelsen offentliggjort et svar til FSR på et spørgsmål om, hvorvidt det er valgfrit for selskaber at anvende fremførte kurstab efter SEL § 11 B, stk. 10, til modregning i senere års gevinster. Svaret er en præcisering af praksis.

FSR's spørgsmål

FSR spørger, om det er frivilligt, om selskabet vil anvende tidligere års nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter, som fremføres efter § 11 B, stk. 10, til modregning i senere års kursgevinster på gæld og finansielle kontrakter, eller om modregningen er obligatorisk.

Skattestyrelsens opfattelse

Ved fremførsel af underskud efter SEL § 12 er det obligatorisk at benytte underskuddet, så snart det er muligt, jf. SEL § 12, stk. 3. Der er ikke fastsat tilsvarende regler i relation til kurstab efter SEL § 11 B, stk. 10.

Efter Skattestyrelsens opfattelse er det derfor frivilligt, om selskabet vil modregne nettokurstabet efter SEL § 11 B, stk. 10, i et senere år, hvor der er kursgevinst, eller om nettokurstabet fremføres videre til et senere år.

Anvendelsen af kurstabet er dog begrænset til 3 indkomstår, jf. SEL § 11 B, stk. 10, 1. pkt. - for renteswaps dog indtil kontraktens ophør, jf. 2 pkt.

Eventuel fortabelse af fremførselsadgang for kurstab ved fordeling under sambeskatning efter SEL § 11 B, stk. 10, ved fordeling under sambeskatning efter SEL § 11 B, stk. 8, 5. pkt.

I styresignalet SKM2019.615.SKTST har Skattestyrelsen offentliggjort et svar til FSR på et spørgsmål om eventuel fortabelse af fremførselsadgangen for kurstab efter SEL § 11 B, stk. 10, 1. pkt., ved fordeling under sambeskatning efter SEL § 11 B, stk. 8, 5. pkt. Svaret er en præcisering af praksis.

FSR's spørgsmål

Hvis nettofinansieringsudgifter fradragsbeskæres efter SEL § 11 B, kan nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter fremføres til modregning i de 3 efterfølgende indkomstår, jf. SEL § 11 B, stk. 10. Nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter anses for fradragsbeskåret først, jf. SEL § 11 B, stk. 1, 7. pkt.

Under sambeskatning fordeles fradragsbeskæringen forholdsmæssigt mellem de sambeskattede selskaber på grundlag af det enkelte selskabs nettofinansieringsudgifter, jf. SEL § 11 B, stk. 8, 5. pkt. Det sambeskattede selskab, som har nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter, men som samlet har positive nettofinansieringsindtægter, fradragsbeskæres således ikke.

FSR rejser spørgsmålet, om fremførselsadgangen efter SEL § 11 B, stk. 10, for kurstab på gæld og finansielle kontrakter bortfalder i dette tilfælde, hvor kurstabet hidrører fra et selskab under sambeskatningen, som har positive nettofinansieringsindtægter, og som derfor ikke fradragsbeskæres. FSR mener, at kurstabet bør kunne fremføres på koncernniveau af administrationsselskabet til senere år.

Baggrunden for FSR's spørgsmål er, at Landsskatteretten i en kendelse (j.nr. 12-0191704) har nægtet fremførselsadgang for et sambeskattet selskabs nettokurstab i et tilfælde, hvor selskabet havde positive nettofinansieringsindtægter og derfor ikke deltog i koncernens fradragsbeskæring efter SEL § 11 B, stk. 8, 5. pkt.

Skattestyrelsens opfattelse

Skattestyrelsen er enig med FSR i fortolkningen af bestemmelserne.

Når en koncern fradragsbeskæres efter SEL § 11 B som følge af, at der på koncernniveau er nettofinansieringsudgifter, og der på koncernniveau samtidig er nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter, så kan nettokurstabet fremføres til modregning hos administrationsselskabet i koncernselskabernes fremtidige kursgevinster. Det gælder, selv om det selskab, der har haft kurstabene, ikke har deltaget i fradragsbeskæringen som følge af, at selskabet samlet har haft positive nettofinansieringsudgifter.

I overensstemmelse hermed er det anført ovenfor i afsnit C.D.2.2.4.2.10:

"Det er Skattestyrelsens opfattelse, at fordelingsreglen i SEL § 11 B, stk. 8, 5. pkt., ikke medfører, at der mistes kurstab til fremførsel i 3 år efter SEL § 11 B, stk. 10."

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at det anførte fortsat er gældende.

Baggrunden er, at det har været intentionen at favorisere adgangen til at fremføre netop nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter. Det fremgår således af SEL § 11 B, stk. 1, 7. pkt.: "Hvis nettofinansieringsudgifterne fradragsbeskæres, anses nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven altid for beskåret først."

I bemærkningerne til L 213 af 18. april 2007 anføres følgende om baggrunden for fremførselsadgangen for kurstab SEL § 11 B:

"Selskaber kan år for år have store udsving i kursgevinster og kurstab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter. I indkomstår, hvor renten stiger, vil der eksempelvis opstå kurstab på obligationsbeholdningen. Hvis renten først stiger i slutningen af året, har rentestigningen kun begrænset kun begrænset indflydelse på årets renteindtægter.

Det foreslås derfor, at beskårne kurstab vil kunne fradrages i kursgevinster i de efterfølgende tre indkomstår. I tilfælde hvor selskabet har både kurstab og f.eks. renteudgifter, anses kurstabet for primært beskåret - og tabet anses primært for beskåret af renteloftet. Kurstab vil således skulle anses for at ligge »yderst«.

Modregningen vil skulle foretages i de efterfølgende indkomstårs bruttokursgevinster - herved nedbringes fremførselssaldoen og risikoen for forældelse mindskes"

For så vidt angår den omtalte landsskatteretskendelse bemærkes, at det fremgår af kendelsen, at der i den konkrete sag var nettokursgevinster på 47 mio. kr. på koncernniveau i 2007. Det betød, at ingen af selskaberne i koncernen - hverken selskab 1, som havde nettokurstabet på 49 mio. kr., eller øvrige koncernselskaber - skulle have adgang til at fremføre nettokurstab fra indkomståret 2007 til indkomståret 2008, jf. SEL § 11 B, stk. 10. Fremførsel af kurstab efter SEL § 11 B, stk. 10, er således betinget af, at der på koncernniveau er nettokurstab det pågældende år, hvilket konkret ikke var tilfældet.

Det er således Skattestyrelsens opfattelse, at der foretages en opgørelse på sambeskatningsniveau under ét med specifikation af henholdsvis koncernens samlede bruttokursgevinster på gæld og finansielle kontrakter (hvori fremførsler efter SEL § 11 B, stk. 10, kan modregnes), bruttokurstab på gæld og finansielle kontrakter, således at nettobeløbet kan opgøres og sammenholdes med årets beskæring efter SEL § 11 B. Derved kan en eventuel tilgang til SEL § 11 B, stk. 10 kontoen fastslås.

Er det valgfrit for selskabet at anvende fremførte kurstab på renteswaps til modregning i de senere års kursgevinster på gæld og finansielle kontrakter efter SEL § 11 B, stk. 10, 1. pkt.?

I styresignalet SKM2019.615.SKTST har Skattestyrelsen offentliggjort et svar til FSR på et spørgsmål om, hvorvidt det er valgfrit for selskabet at anvende fremførte kurstab på renteswaps til modregning i de senere års kursgevinster på gæld og finansielle kontrakter efter SEL § 11 B, stk. 10, 1. pkt. Svaret er en præcisering af praksis.

FSR's spørgsmål

FSR spørger, om et selskab, der ejer flere ejendomme, og har indgået separate kontrakter om renteswaps til sikring af kursrisikoen på lån i disse ejendomme, kan vælge at modregne kurstabet på nogle kontrakter i senere års kursgevinster på gæld og finansielle kontrakter inden for 3-års fristen (SEL § 11 B, stk. 10, 1. pkt.) og at modregne kurstab på andre kontrakter i senere års gevinster på samme kontrakter (SEL § 11 B, stk. 10, 2. pkt.).

FSR ønsker supplerende oplyst:

 • om valgfriheden vedrørende modregning efter 1. og 2. pkt. gælder "år for år" for den enkelte renteswap.
 • om der kan træffes forskellige valg for den enkelte renteswap, hvis selskabet har flere forskellige renteswaps vedrørende flere forskellige lån med sikkerhed i fast ejendom.

FSR ønsker desuden bekræftet:

 • at det afgørende for at besvare fremførselsretten efter 2. pkt. er, at den renteswap, som det urealiserede tab fra et tidligere år hviler på, bevares, og at swappen fortsat vedrører lån med sikkerhed i fast ejendom
 • at det er uden betydning for fremførselsretten efter 2. pkt., at lånet (eller lånene), som renteswappen vedrører, omlægges til et nyt lån, når blot swappen fortsat tjener til sikkerhed for det nye lån.

Skattestyrelsens opfattelse

Det er frivilligt, om selskabet vil anvende tidligere års kurstab på renteswaps vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom, som fremføres efter SEL § 11 B, stk. 10, til modregning i senere års kursgevinster på gæld og finansielle kontrakter, eller om kurstabet  fremføres videre til senere indkomstår.

Valget er frit år for år for den enkelte renteswap. Det gælder også, hvis selskabet har flere forskellige renteswaps vedrørende forskellige lån med sikkerhed i fast ejendom.

Efter 3 indkomstår kan tab på en renteswapkontrakt dog kun anvendes til modregning i senere års gevinster på samme kontrakt, jf. bestemmelsens 2. pkt.

Der kan henvises til afsnittet "Undtagelse: Renteswaps på lån med sikkerhed i fast ejendom" ovenfor, hvor følgende anføres:

"Det er frivilligt, om selskabet vælger at modregne efter 3-års-reglen eller ej. Selskabet kan således vælge at undlade modregning efter 3 års-reglen og i stedet fremføre det urealiserede tab på renteswapaftalen til modregning i gevinst på samme kontrakt i et senere indkomstår."

Fremførselsadgangen efter 2. pkt. gælder for urealiserede kurstab på samme kontrakt i hele kontraktens løbetid og realiserede kursgevinster i det indkomstår, hvor kontrakten ophører. Fremførselsadgangen bortfalder derfor ved renteswappens ophør. Se SKM2017.133.SR.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at renteswappen til stadighed skal vedrøre et lån med sikkerhed i fast ejendom. Det fremgår af forarbejderne, at de urealiserede kurstab, der kan modregnes i urealiserede kursgevinster, skal vedrøre samme kontrakt. Forarbejderne forudsætter således efter Skattestyrelsens opfattelse en tæt sammenhæng mellem renteswappen og lånet, fx derved, at et variabelt lån swappes til et fastforrentet lån. Hvis lånet omlægges, vil den oprindelige swap-aftale ikke længere have den fornødne tætte tilknytning til lånet.

En renteswap er en ubetinget gensidigt forpligtende aftale indgået mellem to parter på aftaledagen om bytte af rentebetalinger. En låneomlægning, hvor det underliggende lån erstattes af et nyt lån på andre vilkår, vil kunne påvirke swappens dagsværdi. Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at kontrakten må anses for ophørt i forbindelse med låneomlægning, hvis renteswappen erstattes af en ny renteswap, eller der indgås et nyt lån på andre markedstilpassede vilkår.

Kan der fremføres tab på en renteswapaftale, selv om der netto er kursgevinst på finansielle kontrakter, jf. SEL § 11 B, stk. 10, 1. og 2. pkt.?

I Styresignalet SKM2019.615.SKTST har Skattestyrelsen offentliggjort et svar til FSR på et spørgsmål om fremførsel af tab på en renteswapaftale, når der netto er kursgevinst på finansielle kontrakter. Svaret er en præcisering af praksis.

FSR's spørgsmål

FSR rejser spørgsmålet, om et selskab, der har negative nettofinansieringsudgifter, kan fremføre et urealiseret kurstab på en renteswap i tilfælde, hvor selskabet samlet har nettokursgevinster på gæld og finansielle kontrakter, jf. SEL § 11 B, stk. 10, 1. og 2. pkt.

FSR opstiller følgende eksempel:

Renteudgifter, netto -50.000
Urealiseret kurstab på renteswap vedrørende lån i fast ejendom -10.000
Nettokursgevinst på gæld og andre finansielle kontrakter 20.000
Nettofinansieringsudgifter i alt -40.000

Spørgsmålet er, om kurstabet på renteswappen på 10.000 i eksemplet kan fremføres, selv om der netto er kursgevinst på gæld og finansielle kontrakter.

Skattestyrelsens opfattelse

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at bestemmelsen i SEL § 11 B, stk. 10, 2. pkt., om fremførsel af tab på en renteswap alene finder anvendelse, hvis der for det pågældende år er nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter efter 1. pkt.

Bestemmelsen i SEL § 11 B bygger på et nettoprincip. Hvis der er nettokursgevinst på gæld og finansielle kontrakter i det pågældende år, så er det ikke muligt at fremføre et urealiseret kurstab på en renteswap. Årets tab på renteswappen skal i stedet modregnes i årets øvrige kursgevinster efter reglerne i kursgevinstloven.

I FSR's eksempel er der ikke nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter, idet nettobeløbet er opgjort til en positiv størrelse på 10.000. Det indebærer, at der ikke er rentebeskæringer som overordnet fører til en tilgang på kontoen efter 1. pkt. i SEL § 11 B, stk. 10.

Da kurstabet på renteswappen vedrørende lån i fast ejendom på 10.000 således er dækket af en nettokursgevinst på gæld og andre finansielle kontrakter på 20.000 og loven bygger på et nettoopgørelsesprincip, foreligger der ikke beskæringer, som bringer SEL § 11 B, stk. 10, 2. pkt. (om forlænget fremførselsadgang) i spil.

Se også

Se også SKM2008.240.DEP, hvor Skatteministeriet har kommenteret en henvendelse fra FSR om lov nr. 540 af 6. juni 2007 (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde mv.), herunder om SEL § 11 B, stk. 10.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2021.203.SR

Spørger hjemtaget kreditforeningslån med variabel rente. Spørger indgik 10 renteswap-aftaler med Banken, hvor den variable rente på realkreditlånene blev swap'et til en fast rente. Skatterådet bekræftede, at en realiseret kursgevinst ved den påtænkte annullering af renteswap-aftaler og en samtidig indgåelse af 10 nye renteswap-aftaler med en markedsværdi på f.eks. 40% af de 10 annullerede renteswap-aftaler ville kunne modregnes i beskårne urealiserede nettokurstab på samme kontrakter fremført efter SEL § 11 B, stk. 10, 2 pkt. Skatterådet var ligeledes enig i, at et eventuelt uudnyttet fremførbart fradrag på de 10 kontrakter ville fortabes.

 

SKM2017.133.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte at et urealiseret kurstab på en renteswap fremført efter SEL § 11 B, stk. 10, 2. pkt., fortsat kan fremføres til modregning i urealiserede gevinster fra en renteswapaftale, der indgås ved omlægning af det lån, den oprindelige renteswapaftale er indgået til sikring af, og som indgås til erstatning for den oprindelige renteswapaftale.