Indhold

xDette afsnit introducerer EBITDA-reglen.

Ved Lov nr. 1726 af 27. december 2018 (Implementering af dele af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet) blev den tidligere EBIT-reglen i SEL § 11 C ophævet og erstattet af en ny EBITDA-regel. SEL § 11 C har dermed fået et nyt indhold. Ændringen har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2019 eller senere.

For beskrivelse af EBIT-reglerne henvises der til tidligere udgaver af Den juridiske vejledning. 

Afsnittet indeholder:

  • Definition
  • Hvilke selskaber er omfattet af EBITDA-reglen
  • Ikke omfattet: Livsforsikringsselskaber
  • Til- og fravalg af finansielle selskaber.

Definition

Den skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter og af- og nedskrivninger for selskaber kaldes også EBITDA-indkomsten (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation).

EBITDA-reglen medfører, at selskabsskattepligtige selskaber, fonde og foreninger m.v. maksimalt kan nedsætte den skattepligtige indkomst som følge af overstigende låneomkostninger med et beløb svarende til 30 pct. af den skattepligtige indkomst før låneomkostninger og afskrivninger (EBITDA). Beskæringen kan dog maksimalt nedsætte indkomstårets fradragsberettigede låneomkostninger til 22.313.400 kr. (svarende til direktivets beløbsgrænse på 3 mio. euro).

EBITDA-modellen er et supplement til reglerne om beskæring af rentefradrag (renteloft) i SEL § 11 B. Se afsnit C.D.2.4.4.2.

Nettofinansieringsudgifterne defineres på samme måde som i SEL § 11 B.

Hvilke selskaber er omfattet af reglerne

Selskaber, der er omfattet af

er omfattet af reglerne. Se SEL § 11 C, stk. 1, 1. pkt.

Ikke omfattet: Livsforsikringsselskaber 

EBITDA-reglen omfatter ikke livsforsikringsselskaber. Se SEL § 11 C, stk. 8. Et livsforsikringsselskab kan som administrationsselskab i en sambeskatning fremføre beskårne nettofinansieringsudgifter. De beskårne nettofinansieringsudgifter kan ikke modregnes i livsforsikringsselskabets indkomst. Livsforsikringsselskaber er således fritaget for EBITDA-reglen, ligesom de er fritaget for renteloftet.

Til- og fravalg af finansielle selskaber

EBITDA-reglerne omfatter ikke finansielle selskaber (enheder som anført i artikel 2, nr. 5, i skatteundgåelsesdirektivet). Finansielle selskaber kan dog som administrationsselskab fremføre beskårne låneomkostninger og uudnyttet rentefradragskapacitet. Beskårne låneomkostninger kan ikke modregnes i det finansielle selskabs indkomst.

Koncerner kan dog vælge, at EBITDA-reglerne skal finde anvendelse for koncernens finansielle selskaber. Til- og fravalg efter denne bestemmelse er bindende for moderselskabet og gælder samtlige finansielle selskaber i koncernen i en periode på 10 år regnet fra påbegyndelsen af det indkomstår, hvor koncernens finansielle selskaber første gang medtages. Ved udløbet af denne periode kan det tilsvarende vælges for en ny 10-års-periode. Vælger koncernen ikke at medtage koncernens finansielle selskaber, kan medregning af de finansielle selskaber tidligst vælges igen efter 10 indkomstår. Livsforsikringsselskaber kan dog ikke omfattes af EBITDA-reglen, uanset om koncernen vælger at medtage koncernens finansielle selskaber i opgørelsen. Se SEL § 11, stk. 8.x