Indhold

xDette afsnit beskriver de elementer, som indgår i EBITDA-reglen.

Afsnittet indeholder:

  • Maksimal nedsættelse af EBITDA-indkomsten (SEL § 11 C, stk. 1, 1. pkt.)
  • Korrektion for nettokurstab (SEL § 11 C, stk. 1, 2. pkt.)
  • Skattepligtig indkomst, der ikke indgår i EBITDA-indkomsten (SEL § 11 C, stk. 1, 3. pkt.)
  • Maksimal nedsættelse af fradrag for overstigende låneomkostninger (SEL § 11 C, stk. 2)
  • Fremførsel af beskårne låneomkostninger (SEL § 11 C, stk. 4)
  • Fremførsel af uudnyttet rentefradragskapacitet (SEL § 11 C, stk. 5)
  • Koncernreglen – alternativ fradragsprocent (SEL § 11 C, stk. 7)

Maksimal nedsættelse af EBITDA-indkomsten (SEL § 11 C, stk. 1, 1. pkt.)

For de selskaber der er omfattet af reglerne, kan den skattepligtige indkomst før overstigende låneomkostninger og afskrivninger maksimalt kan nedsættes med 30 pct. som følge af overstigende låneomkostninger.

Ved overstigende låneomkostninger forstås nettofinansieringsudgifter, jf. SEL § 11 B, stk. 4, nr. 1-4, efter fradragsbeskæring efter SEL §§ 11 og 11 B. Positiv skattepligtig aktieindkomst efter SEL § 11 B, stk. 4, nr. 5 indgår således ikke i opgørelsen. Finansieringsindtægter og -udgifter, der medregnes som følge af CFC-beskatning efter SEL § 8, stk. 2, 4.-6. pkt., SEL § 32 eller FBL § 12 eller som følge af genbeskatning efter § 15, stk. 8 og 9, i lov nr. 426 af 6. juni 2005, indgår ikke i opgørelsen af overstigende låneomkostninger. Se SEL § 11 C, stk. 3. 

Overstigende låneomkostninger opgøres således efter eventuel fradragsbeskæring efter reglen om tynd kapitalisering i SEL § 11 og reglen om renteloftet i SEL § 11 B. Rentefradragsbegrænsningsreglerne anvendes derved i en bestemt rækkefølge, hvilket betyder, at hvis der er foretaget fradragsbeskæring efter tynd kapitalisering-reglen eller renteloft-reglen, så mindskes de overstigende låneomkostninger, der indgår i beregningen efter EBITDA-reglen.

Korrektion for nettokurstab (SEL § 11 C, stk. 1, 2. pkt.)

Den skattepligtige indkomst og overstigende låneomkostninger korrigeres for nettokurstab på fordringer, der ikke beskæres, jf. SEL § 11 B, stk. 1, 3. pkt. Herefter sker der ikke beskæring af nettokurstab på fordringer, hvis kurstabene overstiger indkomstårets nettorenteindtægter.

Det pågældende nettokurstab på fordringer, der ikke beskæres efter SEL § 11 B, stk. 1, 3. pkt., fremføres til modregning i skattepligtige nettogevinster på fordringer og nettorenteindtægter uden tidsbegrænsning, jf. SEL § 11 B, stk. 1, 5. pkt.

Der skal alene foretages en korrektion efter SEL § 11 B, stk. 1, 2. pkt., for ikke-beskårne nettokurstab på fordringer efter SEL § 11 B, stk. 1, 5. pkt., i det indkomstår, hvor nettokurstabet opstår. Hvis nettokurstabet fremføres til et senere indkomstår, skal der således ikke på ny foretages korrektion for det samme nettokurstab.

Skattepligtig indkomst, der ikke indgår i EBITDA-indkomsten (SEL § 11 C, stk. 1, 3. pkt.)

Skattepligtig indkomst, der er opgjort efter tonnageskatteloven, medregnes ikke i EBITDA-indkomsten. Ved valg af tonnagebeskatning fraskriver selskabet sig adgang til fradrag for udgifter, herunder finansieringsudgifter, der kan henføres til tonnagebeskattede aktiver, da den skattepligtige indkomst i stedet opgøres efter de særlige tonnagebeskatningsregler, hvor indkomsten opgøres på baggrund af lasteevnen uden fradrag for drifts- og finansieringsudgifter.

Skattepligtig indkomst, der er opgjort efter SEL § 32 om CFC-beskatning, medregnes ikke i EBITDA-indkomsten. CFC-beskatning af selskabers faste driftssteder i udlandet og fondes udenlandske datterselskaber medregnes heller ikke ved opgørelsen af EBITDA-indkomsten, idet indkomsten i disse tilfælde ligeledes opgøres efter SEL § 32.

Endelig medregnes indkomst som følge af genbeskatning af underskud overført efter de sambeskatningsregler, der eksisterede indtil 2005, heller ikke i EBITDA-indkomst.

Maksimal nedsættelse af fradrag for overstigende låneomkostninger (SEL § 11 C, stk. 2)

Efter SEL § 11 C, stk. 2 gælder det, at beskæringen efter det foreslåede stk. 1 maksimalt kan nedsætte indkomstårets fradragsberettigede overstigende låneomkostninger til 22.313.400 kr. Dette medfører, at selskaberne altid kan opnå fradrag for overstigende låneomkostninger på op til 22.313.400 kr. Dette gælder også, selv om selskabets skattepligtige indkomst før renter og afskrivninger er negativ. 

Opgør selskabet m.v. den skattepligtige indkomst efter tonnageskatteloven, nedsættes beløbet forholdsmæssigt med den del, som den regnskabsmæssige værdi af selskabets egne aktiver tilknyttet tonnagebeskattet rederivirksomhed udgør af den samlede regnskabsmæssige værdi af egne aktiver.

Grundbeløbet justeres forholdsmæssigt, hvis indkomståret eller beskatningsperioden er kortere eller længere end 12 måneder.

Grundbeløbet i renteloftsreglen i SEL § 11 B ændres ikke. Der er således forskellige grundbeløb efter renteloftsreglen og EBITDA-reglen.

Fremførsel af beskårne låneomkostninger (SEL § 11 C, stk. 4)

Beskårne låneomkostninger efter SEL § 11 C, stk. 1 kan fremføres til fradrag i efterfølgende indkomstår. Fremførte låneomkostninger indgår i beregningen efter SEL § 11 C, stk. 1 i efterfølgende indkomstår. Se SEL § 11 C, stk. 4. Beskårne låneomkostninger kan fremføres uden tidsbegrænsning.

Fremførsel af uudnyttet rentefradragskapacitet (SEL § 11 C, stk. 5)

Uudnyttet rentefradragskapacitet efter SEL § 11 C, stk. 1 kan fremføres i de 5 efterfølgende indkomstår. Ved fremførsel anvendes den ældste kapacitet først. Se SEL § 11 C, stk. 5.

Selskaber, der ikke fradragsbeskæres efter bestemmelsen i SEL § 11 C, stk. 1, vil altså have mulighed for at fremføre uudnyttet kapacitet til efterfølgende indkomstår - dog maksimalt fremførsel i de fem efterfølgende indkomstår. Det indeværende indkomstårs kapacitet anvendes først, hvorefter uudnyttet kapacitet fra tidligere indkomstår kan anvendes.

Der er i bemærkninger til lovforslaget (L 28 af 3. oktober 2018) et forsimplet eksempel for fremførsel af beskårne låneomkostninger og uudnyttet kapacitet.

Koncernreglen – alternativ fradragsprocent (SEL § 11 C, stk. 7)

Selskaber, der indgår i en koncern, jf. SEL § 31 C, kan i stedet for procentsatsen på 30 pct. anvende en alternativ fradragsprocent. Selskaber kan derved få mulighed for at anvende en højere EBITDA-grænse end 30 pct., hvis nettofinansieringsudgifterne ikke hidrører fra koncerninterne transaktioner.

Procentsatsen beregnes på grundlag af koncernens konsoliderede årsregnskab ved at dividere koncernens samlede nettofinansieringsudgifter med koncernens resultat før nettofinansieringsudgifter samt af- og nedskrivninger. Det er dog en betingelse for anvendelsen af denne undtagelsesregel, at det konsoliderede årsregnskab er opgjort i overensstemmelse med regnskabsstandarden i årsregnskabslovens kapitel 14 eller en af regnskabsstandarderne, der er nævnt i årsregnskabslovens § 112, stk. 2, nr. 2, og at det er revideret af personer, der er godkendt i medfør af den nationale lovgivning, hvor koncernens ultimative moderselskab er hjemmehørende.

Indgår et selskab, der skal foretage opgørelser efter EBITDA-reglen, kun i en koncern i en del af det relevante indkomstår, skal procentsatsen opgøres forholdsmæssigt på grundlag af den periode af indkomståret, hvor koncernforbindelsen har bestået. Indgår selskabet i en del af indkomståret ikke i en koncern, skal procentsatsen på 30 % anvendes for denne del af indkomståret.x