Samlet opgørelse for sambeskattede selskaber

Selskaber, der indgår i en sambeskatning efter SEL § 31 eller SEL § 31 A, opgør den skattepligtige indkomst før overstigende låneomkostninger og afskrivninger samt overstigende låneomkostninger samlet. Se SEL § 11 C, stk. 6.

Grundbeløbet, jf. SEL § 11 C, stk. 2, gælder samlet for de sambeskattede selskaber.

Hvis der sker fradragsbeskæring, reduceres selskabernes fradragsberettigede låneomkostninger forholdsmæssigt, i det omfang det enkelte selskabs overstigende låneomkostninger overstiger 30 pct. (eller evt. alternativ fradragsprocent efter SEL § 11 C, stk. 7) af selskabets skattepligtige indkomst før overstigende låneomkostninger og afskrivninger.

Overstiger den tildelte fradragsbeskæring de overstigende låneomkostninger i enkelte af selskaberne, fordeles den resterende fradragsbeskæring forholdsmæssigt.

Beskårne låneomkostninger og uudnyttet rentefradragskapacitet fremføres samlet for de sambeskattede selskaber hos administrationsselskabet, jf. SEL § 11 C, stk. 6, 5. pkt. Det fremgår ikke direkte af lovbestemmelsen, hvilket selskab, der i et senere indkomstår kan benytte de fremførte (beskårne) finansieringsudgifter til fradrag. Formuleringen "samlet for de sambeskattede selskaber" er udtryk for, at de fremførte finansieringsudgifter i et senere år kan benyttes af de selskaber, der i det senere år er sambeskattet med administrationsselskabet, og hvori der er "plads" til fradragene. Der er således ikke noget krav om, at fradraget i et senere indkomstår nødvendigvis skal tages af administrationsselskabet. Koncernen kan således i udnyttelsesåret selv prioritere placeringen af fremført fradrag i forhold til finansieringsudgifterne, dvs. om fradrag skal ske i administrationsselskabet eller i andre selskaber, hvori der er "plads", idet fremførslen efter SEL § 11 C, er uendelig, og prioriteringen ikke har betydning for koncernens samlede skattebetaling.      

Ved ophørsspaltning af administrationsselskabet fordeles de fremførselsberettigede låneomkostninger og uudnyttet rentefradragskapacitet forholdsmæssigt efter den skattemæssige værdi i de modtagende selskaber.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2012.419.SR

Beskårne finansieringsudgifter, der fremførtes hos administrationsselskabet efter dagældende SEL § 11 C, stk. 2, 5. pkt., bevaredes hos administrationsselskabet, da sambeskatningskredsen blev ændret.