Indhold

Afsnittet beskriver de situationer, hvor en forening, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6, er fritaget for oplysningspligt.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Erklæring i stedet for oplysningsskema
  • Praksis
  • Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit

  • C.D.8.9.1.3.2 om foreningers mv. fradrag for udlodninger og henlæggelser til almenvelgørende/almennyttige formål efter SEL § 3, stk. 2 og 3.
  • C.D.9.9.1.3 om hvornår der er tale om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Regel

I praksis vil en række foreninger mv. være fritaget for oplysningspligt efter SKL § 4, stk. 1, nr. 3 og 4.

De foreninger mv., der ikke har erhvervsmæssig indtægt, fortjeneste eller tab som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, er fritaget for oplysningspligt.  Se SKL § 4, stk. 1, nr. 3.

De foreninger mv., der som følge af fradragsretten i SEL § 3, stk. 2 og 3, ikke har indkomst til beskatning, er fritaget for oplysningspligt. Se SKL § 4, stk. 1, nr. 4.

Det er en betingelse for fritagelsen efter nr. 4, at foreningens formål er udelukkende almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, herunder at foreningens formue ved opløsning ifølge vedtægterne udelukkende skal anvendes til disse formål. Det er også en betingelse, at foreningens mv. erhvervsmæssige indtægter har en naturlig sammenhæng med det almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Foreninger mv., der udelukkende varetager formål, som ikke kan karakteriseres som almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, er ikke omfattet af fritagelsen i SKL § 2, stk. 1, nr. 5. Det gælder også foreninger mv., der varetager blandede formål. Det vil sige foreninger, der foruden almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, også varetager andre formål. 

Erklæring i stedet for oplysningsskema

Med virkning fra den 1. januar 2018 kan foreninger og selvejende institutioner, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6, hvis

  • Midler udelukkende anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed, og

  • Som i det pågældende indkomstår har oppebåret en skattepligtig indkomst, der ikke overstiger 100.000 kr. før fradrag for uddelinger og hensættelser,

i stedet for oplysningsskema indgive erklæring herom efter bestemmelsen i SEL § 24 A.

Der skal ikke ansøges herom hos Skattestyrelsen for at kunne anvende denne ordning.

Bemærk

Institutionen eller foreningens overskud skal udelukkende kunne anvendes til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål for at kunne anvende ordningen.

Undtagelse

Har foreningen eller den selvejende institution oppebåret væsentlige ekstraordinære indtægter som følge af afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, skal der dog altid indgives et oplysningsskema.

Praksis

De foreninger mv., der er fritaget for oplysningspligt efter SKL § 4, stk. 1, nr. 4, svarer til de foreninger mv., der under det tidligere gældende fritagelsessystem var bevilget eller kunne bevilges en "stående skattefritagelse". Se SKM2011.468.LSR.

Efter det tidligere fritagelsessystem kunne fx stiftelser, der har til formål at tildele friboliger til trængende i stiftelsens ejendom, og som udlejer en del af ejendommen erhvervsmæssigt for derigennem at få midler til driften af friboligerne, normalt bevilges en fritagelse. Stiftelsernes erhvervsmæssige indtægter blev anset for at være tæt forbundet til formålet.

I TfS 1998, 220 LSR kunne en almennyttig forening uanset forekomsten af erhvervsmæssige indtægter fritages for selvangivelsespligt.

Afgørelsen vedrørte en forening, hvis formål var at arrangere en festival, der kunne bidrage til at fremme kendskabet til og interessen for kniplekunst og kniplehåndværk.  Af foreningens vedtægter fremgik, at foreningens formue ved en eventuel opløsning skulle anvendes til et andet kulturelt formål. Foreningen havde entreindtægter og andre indtægter fra ikke-medlemmer. Disse indtægter var erhvervsmæssige.

Uanset de erhvervsmæssige indtægter kunne foreningen fritages for oplysningspligt efter SEL § 27, stk. 2 (nu SKL § 4, stk. 1, nr. 4), da indtægterne udelukkende gik til det almennyttige formål.  SEL § 27, stk. 2, måtte forstås således, at "hvis en forening opfylder betingelserne for at blive anset som almenvelgørende eller almennyttig, og ikke foretager udlodninger til uvedkommende formål, medfører fradragsretten efter SEL § 3, stk. 2 og 3, at sådanne foreninger ikke har indkomst til beskatning, idet foreningens indtægter i så fald forudsætningsvis anses for medgået til opfyldelse af formålet". Foreningen kunne ikke anses som oplysningspligtig, bare fordi formkravene til at foretage henlæggelser ikke var opfyldt. 

Se lignende kendelse i SKM2007.200.LSR, der vedrørte en sejlklub.

Se også SKM2010.530.SR, hvor en selvejende institution Hospice Ejendom kunne foretage henlæggelser uden individualiseringskrav. Institutionen havde som formål at eje og udleje en ejendom til en selvejende institution, der drev hospice. Denne aktivitet var erhvervsmæssig.

Af afgørelsen kan man efter Skattestyrelsens opfattelse udlede, at Hospice Ejendom i den konkrete situation kunne fritages for selvangivelsespligt. Dette begrundes med, at Skatterådet bekræftede, at institutionen kunne foretage fradrag for henlæggelser uden individualiseringskrav, når hele nettooverskuddet ved den erhvervsmæssige virksomhed blev hensat til den selvejende institution Hospice Drift og dermed til et almennyttigt formål.  Det er kun ikke-selvangivelsespligtige, der kan foretage fradrag for henlæggelser uden individualiseringskrav. Se afsnit C.D.8.9.1.3.2 om udlodninger og henlæggelser.

Der er en række afgørelser om, hvornår en forening kan fritages for oplysningspligt. Se afgørelsesskemaet. Der er hver gang tale om en konkret afgørelse. Fritagelsen afhænger først og fremmest af, om foreningen kan anses for udelukkende almenvelgørende eller på anden måde almennyttig. Dernæst om de erhvervsmæssige indtægter er tæt forbundet med formålet.

Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål

Vurderingen af, om der foreligger almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, administreres ens efter SEL § 3, stk. 2 og 3, LL § 8A og § 12, stk. 2, FBL § 4, stk. 1 og 4 og BAL § 3, stk. 4. Dog sådan, at LL § 8A stiller krav om en absolut større kreds, som formålet skal komme til gode.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2010.556.VLR

En antenneforening havde som formål at levere tv, radio, internet og telefoni til foreningens medlemmer. Landsretten fandt, at foreningens egentlige formål var at varetage de økonomiske interesser for medlemmerne. Der var ikke tale om, at foreningen var udelukkende almennyttig, og foreningen var derfor selvangivelsespligtig.

Oplysningspligtig

Landsskatteretskendelser

SKM2011.468.LSR

En forening havde til formål at fremme og udvikle dansk sport.

Ikke-oplysningspligtig

SKM2007.200.LSR

En forening, hvis formål var almindelig sejlklubaktiviteter, havde sin hovedaktivitet med medlemmer, men havde også aktivitet med ikke-medlemmer. Ved opløsning skulle foreningens formue gå til almennyttige/almenvelgørende formål. Landsskatteretten fandt, at foreningen var almennyttig, og at foreningens erhvervsmæssige indtægter var medgået til formålet. Den skattepligtige indkomst blev nedsat til 0 kr. Der kunne ikke stilles formkrav til foreningens udlodninger og henlæggelser.

Indkomst nedsat til 0 kr.

TfS 1998, 220 LSR

En forening havde som formål at arrangere en festival, der kunne fremme kendskabet til kniplekunst og kniplehåndværk. Ved opløsning af foreningen skulle formuen gå til et kulturelt formål.  Ved festivalen fik foreningen entreindtægter og andre indtægter fra ikke-medlemmer. Disse indtægter var erhvervsmæssige. Landsskatteretten fandt, at foreningen var almennyttig og at foreningens erhvervsmæssige indtægter var medgået til formålet.  Der kunne ikke stilles formkrav til foreningens udlodning og henlæggelser.

Ikke-oplysningspligtig forening.

Sagen er også omtalt i afsnit C.D.8.9.1.2.1

Skatterådet

SKM2011.842.SR

En almennyttig forening var grundet foreningens erhvervsmæssige indtægter ved konferencer, møder og tidsskrifter selvangivelsespligtig.

Oplysningspligt

SKM2010.530.SR

En selvejende institution Hospice Ejendom havde som formål at eje og udleje en ejendom til en selvejende institution, der drev hospice. Institutionen kunne foretage fradrag for henlæggelser uden individualiseringskrav, når hele nettooverskuddet ved den erhvervsmæssige virksomhed blev hensat til den selvejende institution Hospice Drift og dermed til et almennyttigt formål.

Ingen individualiseringskrav