Indhold

Dette afsnit beskriver skattepligten af aktieudbytte for de foreninger mv., der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6.

Afsnittet indeholder:

  • Skattepligten af aktieudbytte
  • Udbyttefrikort
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skattepligten af aktieudbytte

Aktieudbytter er skattefrie for de foreninger, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6 medmindre der er tale om næringsvirksomhed.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at udbytte af aktier, der er tæt forbundet med driften af en erhvervsvirksomhed, også er skattepligtige. Se SKM2002.67.LSR, der vedrørte indtægter af investeringsforeningsbeviser, men hvor Landsskatteretten fandt, at indtægterne var skattepligtige, fordi der var en tæt forbindelse mellem foreningens erhvervsmæssige virksomhed med udlejning af en ejendom og foreningens indtægter af værdipapirerne.

En forenings mv. ejerskab af aktier anses - ikke i sig selv - for at være erhvervsmæssig virksomhed. Se SKM2007.399.LSR, hvor en forening, som ejer af 60 pct. af aktierne i et børsnoteret selskab, ikke blev anset for at udøve erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten udtalte i den forbindelse, at der hverken i ordlyden af SEL § 1, stk. 1, nr. 6, jf. § 1 stk. 4, eller i forarbejderne til bestemmelserne var holdepunkter for at anse foreningens ejerskab af aktierne for erhvervsmæssig virksomhed i relation til bestemmelserne.  

Udbyttefrikort

En forening mv., der er skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6, kan få udstedt et frikort, så danske selskaber, hvori foreningen måtte eje aktier, ikke skal indeholde udbytteskat ved udbytteudlodningen til foreningen.

Frikortet udstedes efter ansøgning til Skattestyrelsen. Det gælder indtil videre, dog højst 10 år. Hvis forudsætningerne for frikortet ændrer sig, skal det leveres tilbage.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2007.399.LSR

En forenings ejerskab af 60 pct. af aktierne i et børsnoteret selskab blev ikke anset for erhvervsmæssig virksomhed. Der var ikke tale om næring. Ikke-erhvervsmæssig virksomhed

Sagen er også omtalt i afsnit C.D.8.9.1.2.1

SKM2002.67.LSR

En forening ejede en udlejningsejendom og optog et prioritetslån i ejendommen. Provenuet blev investeret i værdipapirer, og afkastet blev bl.a. anvendt til at dække det underskud, der var ved ejendommens drift efter lånoptagelsen. Afkastet skulle medregnes ved den skattepligtige indkomst.  Skattepligtigt afkast

Sagen er også omtalt i afsnit C.D.8.9.1.2.4.5