Foreninger mv., der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6, kan fradrage driftsomkostninger, når den skattepligtige indkomst gøres op.

Det er dog kun de udgifter, som vedrører foreningens skattepligtige aktivitet, der kan fradrages. Se SEL § 9, stk. 1, 1. pkt. Udgifterne skal desuden være fradragsberettigede efter skattelovgivningens almindelige regler. Se SL § 6, stk. 1, litra a.

Som eksempel kan renteudgifter, herunder prioritetsrenter, kun fradrages i det omfang, de vedrører en skattepligtig aktivitet. Det kan fx være i forbindelse med udlejning af fast ejendom til ikke-medlemmer.  Se SEL § 1, stk. 1, nr. 6 og SEL § 1, stk. 4.

I LSRM 1977, 6 LSR kunne udgifter til byggelånsrenter og ejendomsskatter i byggeperioden fradrages, selv om der ikke i de pågældende indkomstår var lejeindtægter, idet ejendommen efter færdiggørelsen skulle anvendes erhvervsmæssigt.

Udgifter, som ikke har tilknytning til skattepligtige indtægter, kan ikke indgå ved opgørelsen.

Se TfS 1994, 432 LR, hvor en forenings køb af teknisk udstyr ikke blev anset for fradragsberettiget, da udgiften ikke var knyttet til indkomsterhvervelsen. Se også lignende afgørelse i LSRM 1968, 27 LSR om gaver til almennyttige sammenslutninger efter LL § 8A og LSRM 1967, 7 LSR om løbende forpligtelser efter LL § 14, stk. 2 (nu LL § 12, stk. 2).

Se afsnit C.D.8.9.1.4 om fordelingen af fradragsretten ved blandet aktivitet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

LSRM 1977, 6 LSR

Byggelånsrenter og ejendomsskatter i byggeperioden kunne fradrages, da udgifterne vedrørte en indkomstkilde, hvorfra der senere kom indtægter til beskatning.

Fradrag

LSRM 1968, 27 LSR

En gave til en almenvelgørende sammenslutning kunne ikke fradrages efter LL § 8A, fordi udgiften ikke vedrørte en indtægtskilde, hvis indtægter var skattepligtige.

Ikke fradrag 

LSRM 1967, 7 LSR

En løbende ydelse efter LL § 14, stk. 2 (nu LL § 12, stk. 2) kunne ikke fradrages, fordi udgiften ikke vedrørte en indtægtskilde, hvis indtægter var skattepligtige.

Ikke fradrag 

Ligningsrådet

TfS 1994, 432 LR

En forening fik indtægter af en immateriel ret, uden at den herved skulle udfolde nogen væsentlig aktivitet for at oppebære indtægterne. Disse indtægter var skattefrie. Udgifter til køb af teknisk udstyr kunne ikke fradrages, da udgifterne var knyttet til skattefrie indtægter.

Ikke erhvervsmæssig indtægt

Sagen er også omtalt i afsnit C.D.8.9.1.2.2