Indhold

Afsnittet beskriver konkursboets registrerings- og afregningsforhold.

Afsnittet indeholder:

  • Videreførelse af skyldners virksomhed
  • Afmeldelse af virksomhed

Videreførelse af skyldnerens virksomhed

Momsregistrerede virksomheder, der tages under konkursbehandling, skal anmeldes til momsregistrering, når boerne leverer varer og ydelser, der ikke er fritaget for moms efter momslovens § 13, se lovens § 3§ 4, stk. 1 og § 47, stk. 1.

Det indebærer, at konkursboerne skal være momsregistreret, når boernes behandling medfører videreførelse helt eller delvist af virksomheden, herunder ved realisation af varelagre, og/eller når boerne sælger driftsmidler, hvoraf der skal betales moms, se momslovens § 8. Se SKM2015.498.SKATSKM2015.556.SKAT og afsnit D.A.20.1.1 Konkursboets registreringsforhold.

Konkursboerne kan afmeldes fra momsregistrering, når behandlingen af boerne er så langt, at behandlingen ikke medfører, at boet har indtægter eller afholder udgifter, hvoraf der skal ske afregning af moms, bortset fra revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator for behandlingen af boet. 

Reguleringer af momsgrundlaget i boperioden, som følge af konstaterede tab på debitorer, medfører at konkursboet skal være momsregistreret, da behandlingen af boet indebærer, at boet har indtægter eller afholder udgifter, hvoraf der skal ske afregning af moms. Se D.A.20.5.2.2 Tab på debitorer.

Registreringspligten omfatter også tilfælde, hvor boets aktiver sælges som led i hel eller delvis overdragelse af fallentens virksomhed. Registreres konkursboet med henblik på en hel eller delvis afhændelse af virksomheden, skal der ikke betales moms, hvis boets aktiver overdrages som et led i denne afhændelse, og den ny indehaver er eller bliver registreret hos Skatteforvaltningen. Se nærmere herom i D.A.20.3.2.5 Salg af aktiver som led i eller delvis virksomhedsoverdragelse. Der kan desuden blive tale om at regulere den indgående afgift af investeringsgoder, som den fallerede momspligtige virksomhed har købt, men som afhændes af konkursboet. Se reglerne i momslovens § 43 og § 44

Hvis konkursboet registreres, og boet undlader at angive eller betale afgifter mv., vil Skatteforvaltningen udsende påkrav og rykke efter de sædvanlige retningslinjer. Boet vil også blive afkrævet renter mv. Da disse krav opstår under konkursen, er der tale om massekrav efter konkurslovens § 93, nr. 3. Disse massekrav kan ikke inddrives, hvis kurator ikke sørger for betaling, men sagen kan forelægges for skifteretten efter konkurslovens § 114 med henblik på eventuelt at få kurator afsat. 

Det er kurator, som skal foranledige, at konkursboet momsregistreres, således at boet kan afregne moms af den fortsatte momspligtige økonomiske virksomhed. Registrering af konkursboet skal ske på virk.dk. 

Afmeldelse af virksomheden

Skatteforvaltningen afmelder virksomheden med virkning fra konkursdekretet, hvis konkursboet ikke viderefører virksomheden. Konkursboerne kan dog afmeldes fra momsregistrering, når behandlingen af boerne er så langt, at behandlingen ikke medfører, at boet har indtægter eller afholder udgifter, hvoraf der skal ske afregning af moms, bortset fra revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator for behandlingen af boet. Boet vil herefter på et hvilket som helst tidspunkt under bobehandlingen mod behørig dokumentation kunne få refunderet moms af fx acontohonorar til kurator ved en opgørelse af de negative momstilsvar.