åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B.1.7 Indledning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Hovedregel: godtgørelser til lønmodtagere er skattepligtige, jf. LL § 9, stk. 4, 1. pkt. Godtgørelser, der udbetales af arbejdsgiveren for udgifter, lønmodtageren påføres som følge af arbejdet, skal som hovedregel medregnes til lønmodtagerens personlige indkomst, jf. LL § 9, stk.4, 1. pkt. Lønmodtageren kan derefter fradrage udgifterne som et ligningsmæssigt fradrag i den skattepligtige indkomst, såfremt udgifterne er fradragsberettigede. Fradrag kan dog kun ske i det omfang, de samlede fradragsberettigede udgifter overstiger et grundbeløb, der for 2010 er fastsat til 5.500 kr., jf. LL § 9, stk. 1. Denne fradragsbegrænsning gælder dog ikke, hvis der f.eks. er tale om fradrag efter LL § 9 A, befordringsudgifter omfattet af LL §§ 9 B, stk. 3, 9 C og 9 D eller fradrag for dobbelt husførelse efter SL § 6, litra a, jf. LL § 9, stk. 2, 1. pkt. Om fradragsbegrænsning for udgifter i forbindelse med arbejde i udlandet, jf. LL § 9, stk. 2, 2. pkt., se LV Dobbeltbeskatning, afsnit D.B.2.1.

Undtagelse: skattefri godtgørelser til lønmodtagere, jf. LL § 9, stk.4, 2. pkt.Undtaget fra ovennævnte hovedregel i LL § 9, stk. 4, 1. pkt. er bl.a. godtgørelser for rejseudgifter omfattet af LL §§ 9 A eller 31, stk. 4, samt godtgørelser for befordringsudgifter omfattet af LL §§ 9 B eller 31, stk. 5, jf. LL § 9, stk.4, 2. pkt.

Se om godtgørelser omfattet af LL § 31 for udgifter til logi, kost og småfornødenheder samt befordring i forbindelse med uddannelser og kurser i afsnit A.B.1.9.20. Om godtgørelse efter LL § 31 for udgifter til befordring til et undervisningssted, se også afsnit A.B.1.7.2.2.

Nedenfor i A.B.1.7.1. beskrives først de specielle betingelser i LL § 9 A for skattefri rejsegodtgørelse og herefter i afsnit A.B.1.7.2. de specielle betingelser i LL § 9 B for skattefri befordringsgodtgørelse. Endelig beskrives de generelle betingelser for både skattefri rejsegodtgørelse og for skattefri befordringsgodtgørelse i afsnit A.B.1.7.3.