Indhold

Dette afsnit beskriver, at tidspunktet for momspligtens indtræden for leverancer som udgangspunkt er leveringstidspunktet. Se ML § 23, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Eksempler på leveringstidspunktet
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Se også

Se også:

  • Afsnit D.A.7.2.4 om, at momspligten indtræder på faktureringstidspunktet, når faktureringen sker inden eller snarest efter leverancens afslutning
  • Afsnit D.A.7.2.5 om, at momspligten indtræder på forudbetalingstidspunktet, når betaling sker inden levering eller fakturering
  • Afsnit D.A.7.2.7 om, at leveringstidspunktet er udløbet af den periode afregningen vedrører, når der er flere afregninger
  • Afsnit D.A.6.2.1.4 om periodisering i forbindelse med de ændrede leveringsstedsregler i 2015.

Regel

Tidspunktet for momspligtens indtræden for leverancer er principielt leveringstidspunktet, dvs. det tidspunkt, hvor leveringen finder sted. Herved skal forstås det tidspunkt, hvor erhververen får retten til som ejer at råde over leverancen.

Dette tidspunkt er ikke nødvendigvis sammenfaldende med tidspunktet for ejendomsrettens overgang.

Hvornår råderetten er overgået, vil som oftest fremgå af parternes aftale. For ydelser vil det almindeligvis være, når leverancen er afsluttet.

Når der leveres varer eller ydelser, som medfører flere på hinanden følgende afregninger eller betalinger, men uden at leverancen er omfattet af reglerne i ML § 4, stk. 3, nr. 2 om overdragelse af varer eller salg af varer på kredit, så anses leveringen efter ML § 23 stk. 1 for at finde sted ved udløbet af hver af de perioder, som disse afregninger eller betalinger vedrører. Se afsnit D.A.7.2.7 om flere betalinger, jf. ML § 23, stk. 5.

Eksempler på leveringstidspunktet

Der er eksemplerl fra retspraksis om leveringstidspunktet:

  1. Slutseddel
  2. Aflevering af byggeri

Ad a) Slutseddel

Leveringstidspunktet for ejendomsmæglerydelser er det tidspunkt, hvor både sælger og køber har underskrevet en ubetinget slutseddel. Datoen for slutsedlens underskrivelse er afgørende for i hvilken momsperiode salæret skal medregnes til den momspligtige omsætning. Ejendomsmæglere kan anse faktureringstidspunktet som leveringstidspunkt, hvis faktureringen sker inden eller snarest efter leverancens afslutning, dvs. slutsedlens underskrivelse. Se TfS1997, 707MNA.

Ad b) Aflevering af byggeri

Leveringstidspunktet for byggeri er det tidspunkt, hvor leveringen af varen eller ydelsen finder sted, dvs. i dette tilfælde ved afleveringen af byggeriet. Det er i øvrigt ikke afgørende for leveringstidspunktet, hvornår arbejdet rent fysisk bliver udført selvom der er råderet over egne ejendomme. Det har derfor heller ingen betydning, hvornår underleverandørerne har foretaget levering til virksomheden. Se SKM2012.380.LSR.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2012.380.LSR Momspligten i henhold til ML § 23, stk. 1 indtræder som udgangspunkt på det tidspunkt, hvor leveringen af varen eller ydelsen finder sted, dvs. i dette tilfælde ved afleveringen af byggeriet. Det er i øvrigt ikke afgørende for leveringstidspunktet, hvornår underleverandørerne har foretaget levering til virksomheden.  

TfS1997, 707MNA

Et ejendomsmæglersalær anses principielt for leveret (salæret tjent), når både sælger og køber har underskrevet en ubetinget slutseddel. Det er altså datoen for slutsedlens underskrivelse, der er afgørende for hvilken momsperiode, som salæret skal medregnes til den momspligtige omsætning i. Ejendomsmæglere, som udsteder faktura, kan anse faktureringstidspunktet som leveringstidspunkt, hvis faktureringen sker inden eller snarest efter leverancens afslutning (slutsedlens underskrivelse).