Indhold

Dette afsnit beskriver, at momspligten for EU-vareleverancer indtræder den 15. i den måned, der følger efter den måned, hvor leveringen finder sted, medmindre faktura udstedes inden den dato. Se ML § 24.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Udgangspunkt: Den 15. i den følgende måned
  • Modifikation: Faktureringstidspunktet
  • EU-vareleverancer omfattet af ML § 34, stk. 1, nr. 1-4.
  • Løbende leveringer

Regel

ML § 24, stk. 1, er en undtagelse til ML § 23.

For leverancer, der er fritaget for moms efter ML § 34, stk. 1, nr. 1-4, dvs. leverancer, der udgør en momspligtig erhvervelse i et andet EU-land, er leveringstidspunktet først den 15. i den måned, der følger efter den måned, hvor leveringen finder sted.

Hvis der fx leveres en vare til en momsregistreret køber i Tyskland den 5. marts, er leveringstidspunktet først den 15. april. Hvis leverandøren har kvartalet som momsperiode, skal leverancen derfor ikke medregnes i den momspligtige omsætning i januar kvartal, men derimod i april kvartal. Da det er erhververen, der skal betale momsen af den pågældende leverance, har udskydelsen af leveringstidspunktet kun betydning for udfyldelsen af momsangivelsen, jf. ML § 57 og udfyldelse af EU-salgsangivelse, jf. ML § 54. Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994.

Hvis der er udstedt faktura inden den 15. i den måned, der følger efter den måned, hvor leveringen finder sted, indtræder momspligten dog på faktureringstidspunktet.

Det er ikke et krav for at anvende faktureringstidspunktet, at faktura er udstedt efter levering. Se bemærkningerne til lov nr. 356 af 19. maj 2004.

Udgangspunkt: Den 15. i den følgende måned

Leveringstidspunktet for leverancer, der er fritaget for moms efter ML § 34, stk. 1, nr. 1-4, er først den 15. i den måned, der følger efter den måned, hvor leveringen finder sted. Se ML § 24, stk. 1, 1. pkt.

Modifikation: Faktureringstidspunktet

I de tilfælde hvor fakturaen for leverancer, der er fritaget for moms efter ML § 34, stk. 1, nr. 1-4, er udstedt inden den 15. i måneden efter leveringen, anses faktureringstidspunktet som leveringstidspunktet. Se ML § 24, stk. 1, 2. pkt.

EU-vareleverancer omfattet af ML § 34, stk. 1, nr. 1-4

Leveringstidspunktet for EU-vareleverancer, dvs. leverancer omfattet af ML § 34, stk. 1, nr. 1-4, er først den 15. i den måned, der følger efter leveringsmåneden. Se ML § 24. 

Det drejer sig om levering af følgende varer:

  • Levering af varer, der af virksomheden eller af erhververen eller for disses regning forsendes eller transporteres til et andet EU-land, når erhververen er registreret for merværdiafgift i et andet EU-land (ML § 34, stk. 1, nr. 1). Momsfritagelsen omfatter dog ikke levering af brugte varer, jf. ML §§ 69-71. Læs mere om momsfritagelsen i afsnit D.A.10.1.1.3.
  • Levering af nye transportmidler, der af sælgeren eller af erhververen eller for disses regning forsendes eller transporteres til erhververen i et andet EU-land (ML § 34, stk. 1, nr. 2). Læs mere om momsfritagelsen i afsnit D.A.10.1.1.4.
  • Levering af punktafgiftspligtige varer, der af virksomheden eller af erhververen eller for disses regning forsendes eller transporteres til et andet EU-land, når der skal betales punktafgift af varen i modtagerlandet, og forsendelsen sker i overensstemmelse med reglerne for handel med punktafgiftspligtige varer (ML § 34, stk. 1, nr. 3). Ved punktafgiftspligtige varer forstås de varer, der er omfattet af EU's fælles regler om punktafgiftspligtige varer. Momsfritagelsen omfatter dog ikke levering af brugte varer, jf. ML §§ 69-71. Læs mere om momsfritagelsen i afsnit D.A.10.1.1.5.
  • Overførsel af varer i overensstemmelse med EU's regler herom til brug for virksomheden i et andet EU-land (ML § 34, stk. 1, nr. 4). Fritagelsen omfatter dog ikke levering af brugte varer, jf. ML §§ 69-71. Læs mere om momsfritagelsen i afsnit D.A.10.1.1.6

De nævnte leverancer udgør en momspligtig erhvervelse i et andet EU-land. Leveringstidspunktet for disse leverancer er først den 15. i den måned, der følger efter den måned, hvor leveringen finder sted. Se ML § 24, stk. 1, 1. pkt.

Hvis fakturaen er udstedt inden denne dato, anses faktureringstidspunktet som leveringstidspunktet, jf. ML § 24, stk. 1, 2. pkt. ML § 24 skal ses i sammenhæng med momspligtens indtræden for erhvervelser i de øvrige EU-lande.

Løbende leveringer

Ved løbende levering af varer, der er omfattet af ML § 24, stk. 1, anses leveringen for at finde sted hver den sidste dag i måneden, så længe leverancen af varerne ikke er afsluttet. Det er en betingelse, at leverancen strækker sig over mere end 1 måned. Se § 24, stk. 2.

De løbende leverancer, som der er tale om, er leverancer af varer i luft- eller dampform samt i flydende-, nedkølet- eller elektronisk form. De anses for at finde sted den sidste dag i måneden. Individuelt transporterede vareleverancer må anses for at falde uden for reglernes anvendelsesområde, selv om varerne eventuelt leveres løbende på faste tidspunkter hen over en periode. Se Skatteministeriets kommentarer i høringsskemaet (bilag 1) i forbindelse med udvalgsbehandlingen af det lovforslag, der blev til lov nr. 277 af 27. marts 2012. Bemærk dog, at der gælder særlige regler for fastlæggelsen af leveringsstedet ved handel med gas, elektricitet, varme- og kuldeforsyning, se afsnit D.A.6.1.8. Varer omfattet af disse særlige regler er ikke omfattet af reglerne om EU-handel, da de altid vil blive anset for indenlandske leverancer. Anvendelsesområdet for § 24, stk. 2, må derfor anses for begrænset.