Indhold

Afsnittet handler om Skattestyrelsens fremgangsmåde ved sikkerhedsstillelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Skatteforvaltningens afgørelser er et påbud
  • Frist til at stille sikkerhed

Regel

Skatteforvaltningen skal træffe afgørelse om sikkerhedsstillelse indenfor en tidsfrist på 14 hverdage efter, at virksomheden har anmeldt sig til registrering. ►Se OPKL § 11, stk. 8.◄

I forhold til tidsfristen for at stille krav om sikkerhed som betingelse for registrering, skal de 14 hverdage regnes fra det tidspunkt, hvor registreringsanmodningen var korrekt udfyldt og kommet frem til Erhvervsstyrelsen.

Hvis registreringsanmeldelsen ikke er udfyldt korrekt, skal blanketten

  • hurtigst muligt og
  • senest inden 14 dage fra modtagelsen

sendes tilbage til anmelderen med bemærkning om, hvilke yderligere oplysninger, der kræves for at kunne vurdere sagen. Det skal fremgå af det medfølgende brev, at registreringsanmeldelsen først kan godkendes, når denne igen er modtaget og indeholder de manglende oplysninger. Det er først fra dette tidspunkt, 14-dages fristen skal regnes.

Vær opmærksom på at en opfordring fra Skatteforvaltningen til at indsende budget for at beregne sikkerhedens størrelse ikke betyder, at 14-dages fristen forlænges. Dette skyldes, at indsendelse af budget ikke er en pligtmæssig oplysning i forbindelse med registreringsanmeldelse.

Hvis virksomheden i forbindelse med registreringsanmeldelsen har begået svig eller lignende, vil virksomheden ikke kunne påberåbe sig 14-dages fristen. Det formodes, at registrering af en virksomhed, opnået ved svig eller som resultat af en anden ugyldighedsgrund kan tilsidesættes som en nullitet.

Skatteforvaltningens afgørelse er et påbud

Skatteforvaltningens afgørelse om sikkerhedsstillelse er et påbud. Det har derfor virkning fra det tidspunkt, hvor det er kommet frem til modtageren, uanset om det er kommet til kundskab. Det betyder også, at den pågældende ikke kan påberåbe sig, at Skatteforvaltningen har overskredet fristen, hvis påbuddet er kommet frem rettidigt, men han faktisk først har fået kendskab til det efter fristens udløb. Se afsnit A.A.7 om krav til afgørelse.

Påbuddet skal sendes inden for tidsfristen som anbefalet brev. Det skal fremgå af brevet, at virksomheden ikke kan registreres, hvis den krævede sikkerhed ikke stilles, og at det så vil være strafbart at drive virksomheden. Det skal også fremgå af brevet, at ejeren eller den ansvarlige ledelse af virksomheden kan pålægges daglige bøder efter OPKL § 11, stk. 11, og vil hæfte for virksomhedens skatter og afgifter mv. efter ►OPKL § 10 b◄.

Frist til at stille sikkerhed

Virksomheden skal have en frist på 8 dage til at stille sikkerheden. Denne frist kan dog i ganske særlige tilfælde udvides, fx hvis virksomheden er i gang med at skaffe en bankgaranti, men hvor det praktisk ikke er muligt at få fremsendt dokumentet indenfor fristen.

Hvis virksomheden indenfor fristen beder om en forlængelse, skal den kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at den indenfor meget kort tid kan stille den krævede sikkerhed.