Indhold

Afsnittet handler om art, anvendelse samt frigivelse af sikkerhed.

Afsnittet indeholder:

  • Sikkerhedens art
  • Anvendelse af sikkerheden
  • Frigivelse af sikkerheden

Sikkerhedens art

Den krævede sikkerhed kan stilles i form af bankgaranti, børsnoterede obligationer, kontant indskud eller anden betryggende sikkerhed. Det er Skatteforvaltningen, der vurderer, om den tilbudte sikkerhed kan anses for betryggende, hvis der ikke er tale om en af de opregnede sikkerhedsformer.

Der er udarbejdet et paradigma til garantier i forbindelse med sikkerhedsstillelse i henhold til OPKL § 11.

Det fremgår af opkrævningsbekendtgørelsen § 5, at eventuel sikkerhedsstillelse i form af kontanter ikke forrentes. Hvis en virksomhed ønsker at stille sikkerheden i form af kontanter, bør Skatteforvaltningen derfor vejlede virksomheden om, at det vil være en fordel for virksomheden at indsætte beløbet på en spærret konto i en bank og derved drage fordel af, at beløbet forrentes. 

Anvendelse af sikkerheden

Sikkerheden skal anvendes til dækning af restancerne, efterhånden som de opstår. Det betyder, at  sikkerheden skal anvendes, før der kan ske tvangsinddrivelse ved fx udlæg. Dette udledes af RPL § 507, der bestemmer, at pengekrav fuldbyrdes ved udlæg i så stor en del af skyldners formue, som er nødvendig til dækning af kravet. Når der er stillet sikkerhed, er det ikke nødvendigt at dække kravet med et udlæg.

Skatteforvaltningen kan dog foretage tvungen modregning, når betingelserne er til stede uden først at anvende en stillet sikkerhed.

Frigivelse af sikkerheden

Skatteforvaltningen skal på eget initiativ frigive sikkerheden, når restancen er betalt, og virksomheden i de seneste 12 måneder har betalt skatter og afgifter efter opkrævningsloven rettidigt og, for så vidt angår enkeltmandsvirksomheder, tillige personskatter og bidrag, herunder restskat, der vedrører virksomhedens drift. Se OPKL § 11, stk. 13.

Hvis virksomheden overskrider blot en enkelt betalingsfrist vedrørende et enkelt registreringsforhold, vil der starte en ny 12-måneders frist fra dette tidspunkt.

Skatteforvaltningen kan dog vælge at frigive sikkerheden på trods af en enkeltstående, ganske kort fristoverskridelse vedrørende et enkelt registreringsforhold, når der foreligger ganske særlige omstændigheder.