Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan transporter, som er anmeldt over for Skatteforvaltningen, skal noteres og behandles.

Afsnittet indeholder:

  • Noteringen af transporten
  • Udbetaling i henhold til transporten.

Noteringen af transporten

Hvis transporten opfylder de opstillede krav, skal transporten noteres. Noteringen skal ske den dag, Skatteforvaltningen modtager anmeldelse om transporten.

At Skatteforvaltningen noterer transporten betyder, at transporten vil blive respekteret af myndighederne.

Efter transporten er noteret, udfærdiger Skatteforvaltningen en meddelelse til anmelderen af transporten om, at noteringen har fundet sted. Er det originale transportdokument sendt til Skatteforvaltningen ved anmeldelsen, sendes dokumentet anbefalet til anmelderen sammen med meddelelsen om, at noteringen har fundet sted. Kopi af det originale transportdokument indscannes på sagen.

Genpart af meddelelsen om notering sendes til transportgiveren og transporthaveren.

Det skal angives, hvornår anmeldelsen er modtaget, samt hvilken dag, den er noteret. Dette har betydning for transportens prioritetsstilling i forhold til andre civilretlige krav, fordi transporten ikke har gyldighed mod transportgiverens kreditorer og øvrige aftaleerhververe efter GBL § 31, før der er sket denunciation over for fordringsdebitor. Klokkeslættet skal også noteres, fordi den transporthaver, der får noteret sin transport før en eventuel anden, vinder primær ret til fordringen.

Hvis der er noteret andre anmeldte rettigheder i samme aktiv, underrettes transporthaveren om prioritetsstillingen.

I samtlige noteringsmeddelelser tages der desuden forbehold om modregning med statens krav på transportgiveren. Skatteforvaltningen skal derfor ved notering af transporterne tage forbehold om, at krav fra staten, der er stiftet inden modtagelse af eller formodning om transporten, vil blive modregnet inden udbetalingen.

Eksempel: forbehold om modregning

Et forbehold kan fx formuleres således:

"Der tages forbehold for modregning for øvrige statskrav samt krav, der måtte være berettigede hertil efter dansk rets almindelige regler for modregning."

I noteringsmeddelelsen skal der for transport i negative afgiftstilsvar anføres, at fordringen først kan opgøres, når afgiftsangivelserne er modtaget og godkendt af Skatteforvaltningen.

Hvis transportgiveren har toldkredit, og det transporterede beløb er en godtgørelse eller regulering af told- og forbrugsafgifter, som anført i TDL § 36, gøres der i noteringsmeddelelsen opmærksom på, at udbetalingen vil finde sted i overensstemmelse med de i TDL § 36 fastsatte regler.

Vedrører sagen transport i overskydende skat inden indkomstårets udløb, og er der tale om en tilbagebetaling efter KSL § 55, underrettes den enhed i Skatteforvaltningen, som er berettiget til at ændre skyldnerens (transportgivers) forskudsregistrering.

Skatteforvaltningen har ansvaret for og sletter de civilretlige krav i Det Centrale Fordringsregister.

Udbetaling i henhold til transporten

Skatteforvaltningen er afregningsmyndighed for udbetaling af beløb i henhold til transport i overskydende skat og negative afgiftstilsvar mv.

Hvis transporten opfylder betingelserne i afsnit A.D.12.3 og A.D.12.4, kan betaling med frigørende virkning kun ske til transporthaveren.

Er der kun givet transport for en del af fordringen, har transporthaveren kun krav på det transporterede beløb, mens det overskydende beløb skal udbetales til transportgiveren.

Hvis transportgiver har givet transport til flere transporthavere, fikseret til bestemte beløb af fordringen, og disse transporter tilsammen udgør et mindre beløb end transportgivers fordring, skal det overskydende beløb også udbetales til transportgiveren.

Hvis der er givet transport til dækning af et bestemt beløb med tillæg af påløbne renter fra et nærmere angivet tidspunkt, skal transporthaver og transportgiver erklære sig enige i Skatteforvaltningens renteberegning, inden beløbet udbetales.

Er transporten ikke anmeldt over for Skatteforvaltningen, kan betalingen ske med frigørende virkning til transportgiveren, medmindre Skatteforvaltningen på anden måde har fået kendskab til transporten. Se GBL § 29. I så fald stilles udbetalingen i bero, indtil der fremkommer en skriftlig erklæring fra parterne om, hvem fordringen tilhører. Eventuelt kan der fastsættes en frist på otte dage til at komme med den nævnte erklæring. Eventuelle udbetalinger kan deponeres efter deponeringsloven.