Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatserne for varer, der er afgiftspligtige efter CO2-afgiftsloven, og beskriver samtidig, hvordan afgiften skal beregnes.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftssatser (dagtemperatur)
 • Afgiftssatser efter vægt for kulprodukter
 • Afgiftssatser ved 15 grader Celsius
 • Indeksering af afgiftssatserne
 • Beregning af afgiften
 • Regulering for brændværdi (naturgas)
 • Omregning fra øvre til nedre brændværdi (naturgas)
 • Spildolie fra skibe
 • Tidligere afgiftssatser

Afgiftssatser (dagtemperatur)

I 2022 og 2023 gælder følgende satser efter CO2AL § 2, stk. 1 og stk. 7:

Enhed

2022 ►2023◄

1.

Gas- og dieselolie

Gas- og dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer *)

øre/liter

øre/liter

47,5

44,3

48,2

44,9

2.

Fuelolie

øre/kg

56,8

57,6

3.

Fyringstjære

øre/kg

51,1

51,8

4.

Petroleum

øre/liter

47,5

48,2

5.

Stenkul (inkl. stenkulsbriketter) koks, cinders og koksgrus **)

kr./GJ

17,0

17,2

6.

Jordoliekoks **)

kr./GJ

16,4

16,7

7.

Brunkulsbriketter og brunkul **)

kr./GJ

17,0

17,2

8.

Autogas (LPG)

øre/liter

28,9

29,3

9.

Anden flaskegas (LPG)

øre/kg

53,5

54,3

10.

Gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas

øre/kg

53,1

53,9

11.

Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ)/normal m3
(Nm3)

Naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal m3 (Nm3), der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg i tillæg til 1. pkt. (metanafgift)

øre/Nm3

øre/Nm3

40,5

7,0

41,0

7,1

12.

Andre varer henhørende under position 2713, 2714 eller 2715 i EU´s Kombinerede Nomenklatur

a.

med et vandindhold på mindst 27 pct. **)

kr./GJ

14,3

14,5

b.

med et vandindhold på mindre end 27 pct. **)

kr./GJ

14,3

14,5

13.

Benzin

Benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer *)

Benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer

øre/liter

øre/liter

43,0

40,9

38,8

43,6

41,5

39,3

14.

Ikke bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel, afgift kr. pr. ton udledt CO2

kr./ton

179,2

181,7

15.

Smøreolie og lignende under positionerne 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU´s Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

47,5

48,2

16.

Biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW (metanafgift)

kr./GJ

1,3

1,3

17.

Metanol under position 2905 11 00 i EU´s Kombinerede Nomenklatur af syntetisk oprindelse***)

kr./GJ

øre/liter

12,5

19,5

12,7

19,8

*) En type blanding for benzin er 95,2 vol. pct. fossil benzin og 4,8 vol. pct. bioethanol (kaldet E5 benzin). Der kan være en variation på +/- 0,2 vol. pct. En anden type blanding benzin består af 90,2 vol. pct. fossil benzin og 9,8 vol. pct. bioethanol (kaldet E10 benzin). Begge typer af blanding har pr. 1. januar 2020 sin egen standardsats efter mineralolieafgiftsloven. For dieselolie er den typiske blanding 93,2 vol. pct. fossil diesel og 6,8 vol. pct. biodiesel. Også her vil der kunne være en variation på +/- 0,2 vol. pct. Virksomhederne må anvende afgiftssatserne for færdige blandinger, hvis den færdige blanding ligger inden for disse tolerancer. I afgiftssatserne indgår der ikke CO2-afgift af indholdet af bioethanol eller biodiesel. Hvis en blanding ligger uden for den nævnte tolerance på +/- 0,2 vol. pct., skal der beregnes energiafgift for hver vare, som blandingen består af. Der skal kun beregnes CO2-afgift af den fossile del.

**) Fra den 1. januar 2010 har afgiftsregistrerede virksomheder kunnet vælge mellem at opgøre og betale CO2-afgift af varer omfattet af nr. 5 - 7 og 12 (stenkul, brunkul og bitumen mv.) efter varens energiindhold (kr./GJ) eller efter varens vægt. Afgiftsregistrerede virksomheder, der vælger at opgøre og betale afgift efter energiindholdet (brændværdien), skal anvende den samme afgiftspligtige mængde som for opgørelse af kulafgiften.

***) Metanol, der er fremstillet på baggrund af eksempelvis naturgas eller andet fossilt materiale, anses for at være af syntetisk oprindelse og ikke af biologisk oprindelse.

Se også

Se også

 • Afsnit E.A.4.1.3.1 om generelt om afgift af mineralolieprodukter (biobrændstoffer)
 • Afsnit E.A.4.2.5.1 om afgiftens størrelse mv. for varer omfattet af kulafgiftsloven
 • Nedenstående oversigt over afgiftssatser efter vægt for kulprodukter
 • Nedenstående oversigt over afgiftssatser ved 15 grader Celsius.

Afgiftssatser efter vægt for kulprodukter

I 2022 og 2023 gælder følgende satser:

Enhed

2022

►2023◄

5.

Stenkul (inkl. stenkulsbriketter) koks, cinders og koksgrus

kr./ton

476,5

483,3

6.

Jordoliekoks

kr./ton

543,9

551,6

7.

Brunkulsbriketter og brunkul

kr./ton

323,4

328,0

12 a.

Bitumen mv. med et vandindhold på mindst 27 pct.

kr./ton

409,8

414,8

12 b.

Bitumen mv. med et vandindhold på mindre end 27 pct.

kr./ton

538,8

546,5

Se CO2AL § 2, stk. 1 og stk. 7.

 Afgiftssatser ved 15 grader Celsius

I 2022 og 2023 gælder følgende satser:

Enhed

2022

►2023◄

Gas- og dieselolie og petroleum

øre/liter

47,2

47,9

Gas- og dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer

øre/liter

44,1

44,7

Benzin

øre/liter

42,6

43,2

Benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer

Benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer

øre/liter

40,6

38,5

41,2

39,0

Se CO2AL § 2, stk. 2 og stk. 7.

Indeksering af afgiftssatserne

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen er sket første gang for kalenderåret 2016.

Satserne reguleres på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger to år forud for det kalenderår, i hvilken satsen skal gælde.

Se CO2AL § 2, stk. 7 og MINAL § 32 a .

Beregning af afgiften

Afgiften beregnes af liter, kg, ton eller GJ.

Ved betaling af afgiften efter energiindholdet i varen for kulprodukter sker beregningen i GJ.

Forskellige mineralolieprodukter skal holdes adskilt. Det er produktets sammensætning på udleveringstidspunktet, der er afgørende for, hvilken sats, der skal anvendes.

For mineralolieprodukter, hvor afgiftssatsen er anført i liter, betales afgiften her i landet ud fra varens rumfang ved dagtemperatur.

Oversigten over afgiftssatserne ved 15 grader Celsius følger EU´s regler. Der er tale om EU referencesatser, der svarer til dagtemperatursatserne ud fra den danske gennemsnitstemperatur på 8 grader Celsius.

Regulering for brændværdi (naturgas)

Afgiftssatsen for naturgas og bygas er angivet  for en normal m3 (Nm3) med en nedre brændværdi på 39,6 MJ (megajoule).

Ved en lavere eller højere nedre brændværdi end 39,6 MJ/Nm3 foretages en forholdsmæssig regulering af afgiften. Se GASAL § 1, stk. 4.

Gasnetvirksomheder og øvrige gasafgiftsregistrerede virksomheder kan regulere (korrigere) mængden af gas beregnet ud fra brændværdien på 39,6 MJ/Nm3  eller korrigere standardafgiftssatsen pr. Nm3i samme forhold, som brændværdien afviger fra 39,6 MJ/Nm3.

Korrektionsfaktoren vil være faktisk brændværdi for gassen divideret med 39,6. Af hensyn til indberetning på afgiftsangivelsen foretages korrektionen enten på mængden af gas eller på afgiftssatsen.

Afgiftsberegning efter korrektion af gasmængde:

Afgiftspligtig (korrigeret) gasmængde = korrektionsfaktor * gasmængde
CO2-afgift = korrigeret gasmængde * afgiftssats ved 39,6 MJ/Nm3.

eller

Afgiftsberegning efter korrektion af afgiftssats:

Korrigeret afgiftssats = korrektionsfaktor * afgiftssats ved 39,6 MJ/Nm3
CO2-afgift = gasmængde * korrigeret afgiftssats.

Virksomhederne skal kunne dokumentere og redegøre for korrektionerne.

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.7.2 om regulering for brændværdi for gasafgiften.

Omregning fra øvre til nedre brændværdi (naturgas)

Afgiftssatsen er angivet i forhold til nedre brændværdi.

Den øvre brændværdi angiver brændslets samlede energiindhold. Under forbrændingen dannes vanddamp ud fra brændslets brintindhold og ud fra brændslets naturlige vandindhold. Energien i vanddampen kan som udgangspunkt ikke anvendes i anlægget, men udledes gennem skorstenen som tab.

Den nedre brændværdi angiver energimængden, når der ses bort fra brændslets naturlige vandindhold.

I såkaldte kondenserende gaskedler sker der dog en vis udnyttelse af varmeenergien i vanddampen før udledning i skorstenen. 

EU-landene har i forbindelse med markedsåbningen for gas besluttet at anvende en fælles enhed, der er fastsat til 1 kWh baseret på øvre brændværdi. Forbrug af gas er siden den fulde markedsåbning i Danmark den 1. januar 2004 blevet opgjort og meddelt markedets gasaktører (gasnetvirksomheder) i kWh på grundlag af gassens øvre brændværdi. 

I CO2-afgiftsloven og gasafgiftsloven anvendes nedre brændværdi (39,6 MJ pr. normal m3) som grundlag for beregning af afgiften. Gasnetvirksomhederne anvender også nedre brændværdi ved fakturering af gasleverancen til slutbrugerne, men i alle andre sammenhænge anvendes den øvre brændværdi.  

Der skal derfor ske en omregning fra øvre til nedre brændværdi. Ved omregningen anvendes en fast faktor på 12,157 kWh/m3.

Se CO2AL § 2, stk. 5 og GASAL § 1, stk. 5.

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.7.2 om omregning fra øvre til nedre brændværdi for beregning af gasafgift og eksempel på anvendelse af omregningsfaktoren.

Spildolie fra skibe

Ved beregning af CO2-afgiften (og mineralolieafgiften) for vandholdig spildolie, som indsamles fra skibe, og som anvendes eller skal anvendes til fremstilling af varme, skal der tages hensyn til vandindhold i olien.

Afgiften udgør følgende procentdel af afgiftssatsen for fuelolie:

Vandindhold

Pct.-del af afgiften

65 pct. og derover

35 pct.

mindst 30 pct. og under 65 pct.

70 pct.

mindst 5 pct. og under 30 pct.

95 pct.

under 5 pct.

100 pct.

Se CO2AL § 2, stk. 4.

Tidligere afgiftssatser

Se afgiftssatserne efter CO2-afgiftsloven i perioden 2017 - 2021 i nedenstående skema (satser i liter er ved dagtemperatur):

Enhed

1. jan. - 31. dec. 2017

1. jan. - 31. dec. 2018

1. jan. - 31. dec. 2019

1. jan. - 31. dec. 2020

1. jan. - 31. dec. 2021

1.

Gas- og dieselolie

Gas- og dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer

øre/liter

45,7

42,6

46,0

42,8

46,5

43,3

46,9

43,7

47,4

44,1

2.

Fuelolie

øre/kg

54,7

54,9

55,6

56,1

56,5

3.

Fyringstjære

øre/kg

49,2

49,4

50,0

50,5

50,9

4.

Petroleum

øre/liter

45,7

46,0

46,5

46,9

47,4

5.

Stenkul (inkl. stenkulsbriketter) koks, cinders og koksgrus

kr./GJ eller kr./ton

16,3

458,4

16,4

460,7

16,6

466,1

16,8

470,6

16,9

474,6

6.

Jordoliekoks

kr./GJ eller kr./ton

15,8

523,2

15,9

525,8

16,1

532,0

16,2

537,2

16,4

541,8

7.

Brunkulsbriketter og brunkul

kr./GJ eller kr./ton

16,3

311,1

16,4

312,6

16,6

316,3

16,8

319,4

16,9

322,1

8.

Autogas (LPG)

øre/liter

27,8

27,9

28,2

28,5

28,8

9.

Anden flaskegas (LPG)

øre/kg

51,5

51,8

52,4

52,9

53,3

10.

Gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas

øre/kg

51,1

51,4

52,0

52,5

52,9

11.

Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal m3 (Nm3)

Naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal m3 (Nm3), der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg i tillæg til 1. pkt. (metanafgift)

øre/Nm3

øre/Nm3

38,9

6,7

39,1

6,7

39,6

6,8

40,0

6,9

40,3

6,9

12.

Andre varer henhørende under position 2713, 2714 eller 2715 i EU´s Kombinerede Nomenklatur:

a) med et vandindhold på mindst 27 pct.

b) med et vandindhold på mindre end 27 pct.

kr./GJ eller
kr./ton

kr./GJ eller
kr./ton

13,8

394,2

13,8

518,4

13,9

396,2

13,9

520,9

14,0

400,9

14,0

527,0

14,2

404,7

14,2

532,2

14,3

408,2

14,3

536,8

13.

Benzin

Benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer

Benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer

øre/liter

41,4

39,3 

41,6

39,5

42,1

40,0

42,5

40,4

43,0

40,9

38,8

14.

Ikke bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel, afgift kr. pr. ton udledt CO2

kr./ton

172,4

173,2

175,3

177,0

179,2

15.

Smøreolie og lignende under positionerne 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU´s Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

45,7 

46,0

46,5

46,9

47,5

16.

Biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW (metanafgift)

kr./GJ

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

17.

Metanol af syntetisk oprindelse under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur

kr./GJ

øre/liter

12,1

18,8

12,1

18,9

12,3

19,1

12,4

19,3

12,5

19,4

Afgiftssatser for perioden 2017 - 2021 ved 15 grader Celsius:

Enhed

1. jan. - 31. dec. 2017

1. jan. - 31. dec. 2018

1. jan. - 31. dec. 2019

1. jan. - 31. dec. 2020

1. jan. - 31. dec. 2021

Gas- og dieselolie og petroleum

øre/liter

45,4

45,7

46,2

46,6

47,0

Gas- og dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer

øre/liter

42,4

42,6

43,1

43,5

43,9

Benzin

øre/liter

41,0

41,2

41,7

42,1

42,4

Benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer

Benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer

øre/liter

39,0

39,2

39,7

40,1

38,0

40,4

38,3