Indhold

Dette afsnit handler om beskatningsret for det land, hvor renten er opstået.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti i udlandet
  • Specifikke undtagelser
  • Oversigt over kildelandets beskatning af renter ifølge danske DBO'er
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hovedregel

Det land, hvor en rente er opstået (kildelandet), kan beskatte rentebetalingen. Skatten kan dog ikke overstige 10 pct. af rentebetalingens bruttobeløb, hvis den retmæssige ejer af renten er hjemmehørende i det andet land. Se modeloverenskomstens artikel 11, stk. 2.

Bemærk

Satsen på 10 pct. er modeloverenskomstens udgangspunkt. Nogle danske DBO'er indeholder andre procentsatser.

De danske regler om begrænset skattepligt indeholder ikke generel hjemmel til, at Danmark kan beskatte rentebetalinger fra Danmark til en fordringshaver i udlandet. Dog er der hjemmel til at beskatte renter af kontrolleret gæld. Se SEL § 2, stk. 1, litra d, og afsnit C.D.8.10.6 om begrænset skattepligt af renter for selskaber.

Hvis modeloverenskomstens artikel 11, stk. 2, er udeladt, kan kildelandet beskatte renter efter dets interne nationale regler uden begrænsninger, hvis artikel 11, stk. 1, følger modeloverenskomsten.

Se også

Se også afsnit

  • C.F.3.1 om begrænset skattepligt
  • C.F.8.1.1 om hvad det vil sige at have beskatningsretten til en indkomst
  • C.F.8.2.2.11.1.3 om hvad det vil sige at en rente er opstået i et land

Automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti i udlandet  

Siden 2017 har Danmark hvert år automatisk modtaget oplysninger om finansielle konti i udlandet, som ejes eller kontrolleres af danske skattepligtige. Udvekslingen omfatter bl.a. oplysninger om renter, udbytter og visse andre former for indkomst.

Der modtages oplysninger fra lidt over 100 lande og jurisdiktioner, herunder alle EU-lande.

Se også

Specifikke undtagelser

De DBO'er, der tildeler kildelandet en ret til at beskatte rentebetalinger med en vis procent, indeholder ofte en eller flere undtagelser. De går ud på, at kildelandet enten:

  • ikke kan beskatte en rentebetaling, eller
  • kan beskatte rentebetalinger med en lavere procentsats end den, der gælder efter hovedreglen i den pågældende DBO.

Undtagelserne kan enten være begrundet i særlige forhold hos den retmæssige ejer af rentebetalingen eller i særlige forhold hos skyldneren.

Undtagelserne kan være meget specifikke eller mere generelt formulerede. Nedenfor gives nogle eksempler på de mest almindelige undtagelser.

Stater og statslige institutioner som fordringshaver

Nogle danske DBO'er indeholder en bestemmelse, som friholder den anden stat, dens centralbank, andre offentlige myndigheder og offentlige institutioner, som kontrolleres af regeringen i den anden stat, fra beskatning i kildelandet. Se punkt 7.4 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 11.

Mange lande afstår i deres eget retssystem fra at beskatte renter, som et selskab i landet betaler direkte til staten i det andet land eller til statslige institutioner i det andet land som fx landets nationalbank. Danmark og mange andre lande gør det, fordi den fremmede stat anses for omfattet af det immunitetsprincip, der knytter sig til fremmede stater. Se punkt 6.38 og 6.39 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 1. Se også TfS 1994, 236 DEP og afsnit C.F.8.2.2.1.4 om, i hvilken udstrækning stater og andre offentlige myndigheder og institutioner er omfattet af modeloverenskomsten.

En række lande kan dog kun afstå fra at beskatte rentebetalinger til andre stater mv., hvis der er en særlig hjemmel til det i DBO'en.

Stater og statslige institutioner som skyldner

Nogle danske DBO'er indeholder en bestemmelse om, at landene afstår fra at beskatte betalinger fra staterne og andre offentlige myndigheder og institutioner, fx landenes centralbanker, til modtagere i det andet land. Se punkt 7.5 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 11. Se også TfS 1994, 236 DEP og afsnit C.F.8.2.2.1.4 om i hvilken udstrækning stater og andre offentlige myndigheder og institutioner er omfattet af modeloverenskomsten.

Denne undtagelse omfatter fx renter af statsobligationer og statsgældsbeviser. Baggrunden er, at et skattetræk i det land, der har udstedt statsobligationen eller statsgældsbeviset, kan blive overvæltet på staten selv, fordi fordringshaveren kræver forhøjet rentestats for at opnå kompensation for skattetrækket.

Eksportfinansieringsprogrammer

Nogle danske DBO'er indeholder en bestemmelse, hvor landene afstår fra at beskatte rentebetalinger, der er led i eksportfinansieringsprogrammer og lignende. Se punkt 7.6. i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 11.

Betalinger til finansielle institutioner

Enkelte danske DBO'er indeholder en bestemmelse, hvor landene afstår fra at beskatte rentebetalinger, der tilfalder finansielle institutioner, fx banker. Se punkt 7.7 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 11.

Renter af kreditsalg 

Nogle danske DBO'er indeholder en bestemmelse, hvor landene afstår fra at beskatte renter af kommercielt kreditsalg af fx udstyr, varer til videresalg eller tjenesteydelser. Se punkt 7.8. i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 11.

Betalinger til pensionskasser og lignende

Mange danske DBO'er indeholder en bestemmelse, hvor landene afstår fra at beskatte rentebetalinger, der tilfalder pensionskasser og lignende enheder i det andet land. Se punkt 7.10 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 11. 

Baggrunden er, at mange lande i deres egen skattelovgivning undtager pensionskasser og lignende fra beskatning af renter. De kan have et ønske om, at renter, som deres pensionskasser og lignende modtager fra andre lande, heller ikke skal beskattes. 

Formålet med at medtage en særbestemmelse om pensionskasser i de danske DBO'er er at undgå, at der opstår tvivl om danske pensionskassers ret til at søge betalt udenlandsk skat af rentebetalinger tilbagebetalt.

Bemærk

Om dansk beskatning af pensionsafkast se afsnit C.G.3.3.4 om skat betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne. 

Oversigt over kildelandets beskatning af renter i danske DBO'er

Nedenfor findes en oversigt over procentsatser for kildelandets beskatning af renter i de danske DBO'er.

Hvis der under kolonnen "Kildeland" er anført 0, er det kun bopælslandet, som har beskatningsretten til renter.

Oversigten indeholder de mest almindelige undtagelser, hvor kildelandet ikke kan beskatte renter eller kun kan beskatte renter med en lavere procentsats end den, der gælder efter hovedreglen i den pågældende DBO. Undtagelserne er markeret med "X" i skemaet. Der henvises til de enkelte landes DBO'er for det nærmere indhold af undtagelserne. Se afsnit C.F.9.2 om de danske DBO'er og internationale aftaler.

Bemærk

Hvis de enkelte DBO’er indeholder bestemmelser om f.eks. subsidiær beskatningsret, anti-misbrug eller LOB ("limitiation of benefits"), vil det kunne påvirke beskatningen af renteindtægter. Der henvises til de enkelte DBO'er. Se afsnit C.F.9.2 om de danske DBO'er og internationale aftaler. 

Land

Kildeland

(Angivet i pct.)

Stat, offentlige institutioner m.fl. 

(Afvigelser angivet med kryds)

Eksport-finansierings-programmer og lignende

(Afvigelser angivet med kryds)

Finansielle institutioner

(Afvigelser angivet med kryds)

Kreditsalg

(Afvigelser angivet med kryds)

Pensionskasser og lignende

(Afvigelser angivet med kryds)

Bemærk

Argentina

12

X

X

X

Se C.F.9.2.1.6.2

Armenien

10

X

X

Se C.F.9.2.1.7.2

Aserbajdsjan

8

X

Se C.F.9.2.1.9.2

Australien

10

Se C.F.9.2.1.10.2

Bangladesh

10

X

X

X

Se C.F.9.2.2.3.2

Belarus

0

Se C.F.9.2.2.5 og C.F.9.2.18.12.2

Belgien

10

X

X

X

Se C.F.9.2.2.6.2

Brasilien

15

X

X

Se C.F.9.2.2.12.2

Bulgarien

0

Se C.F.9.2.2.14.2

Canada

10

X

X

X

X

Se C.F.9.2.3.2.2

Chile

10

X

X

Se C.F.9.2.3.4.2

Cypern

0

Se C.F.9.2.3.9.2

Egypten

15

Se C.F.9.2.5.2.2

Estland

10

X

X

X

X

Se C.F.9.2.5.5.2

Filippinerne

10

X

X

Se C.F.9.2.6.1.2

Finland (Norden)

0

Se C.F.9.2.6.2

Færøerne (Norden)

0

Se C.F.9.2.6.5

Georgien

0

Se C.F.9.2.7.2.2

Ghana

8

X

X

X

X

Se C.F.9.2.7.3.2

Grækenland

8

Se C.F.9.2.7.6.2

Grønland

0

Se C.F.9.2.7.7.2

Indien

15

X

X

Se C.F.9.2.9.1.2

Indonesien

10

X

X

X

Se C.F.9.2.9.2.2.

Irland

0

Se C.F.9.2.9.4.2

Island (Norden)

0

Se C.F.9.2.14.8.2

Israel

5

X

X

X

X

X

Se C.F.9.2.9.7.2.

Italien

10

X

X

X

Se C.F.9.2.9.8.2

Jamaica

12,5

X

X

X

Se C.F.9.2.10.1.2

Japan

10

Se C.F.9.2.10.2.2

Jugoslavien

0

Se C.F.9.2.10.5.2

Kenya

20

X

Se C.F.9.2.11.3.2

Kina

10

X

X

Se C.F.9.2.11.4.2

Korea (Sydkorea)

15

X

Se C.F.9.2.11.6.2

Kroatien

5

Se C.F.9.2.11.7.2

Kuwait

0

Se C.F.9.2.11.8.2

Letland

10

X

X

X

X

Se C.F.9.2.12.1.2

Litauen

10

X

X

X

X

Se C.F.9.2.12.5.2

Luxembourg

0

Se C.F.9.2.12.6.2

Makedonien

0

Se C.F.9.2.13.2.2

Malaysia

Ubegrænset

Se C.F.9.2.13.3.2

Malta

0

Se C.F.9.2.13.5.2

Marokko

10

X

Se C.F.9.2.13.6.2

Mexico

15

X

X

X

X

Se C.F.9.2.13.10.2

Montenegro (Jugoslavien)

0

Se C.F.9.2.13.14

Nederlandene

0

Se C.F.9.2.14.3.2

New Zealand

10

Se C.F.9.2.14.5.2

Nordirland (Storbritannien)

0

Se C.F.9.2.18.17.2

Norge (Norden)

0

Se C.F.9.2.14.8.2

Norden

0

Se C.F.9.2.14.8.2

Pakistan

15

X

Se C.F.9.2.15.1.2

Polen

5

X

X

X

Se C.F.9.2.15.6.2

Portugal

10

X

X

Se C.F.9.2.15.7.2

Rumænien

10

X

Se C.F.9.2.17.1.2

Rusland

0

Se C.F.9.2.17.2.2

Schweiz

0

Se C.F.9.2.18.4.2

Serbien

10

X

X

Se C.F.9.2.18.6.2

Singapore

10

X

Se C.F.9.2.18.8.2

Slovakiet (Tjekkoslovakiet)

0

Se C.F.9.2.18.10

Slovenien

5

Se C.F.9.2.18.11.2

Sri Lanka

10

X

X

Se C.F.9.2.18.14.2

Storbritannien

0

Se C.F.9.2.18.17.2

Sverige (Norden)

0

Se C.F.9.2.14.8.2

Sydafrika

0

Se C.F.9.2.18.20.2

Taipei/Taiwan

10

X

X

Se C.F.9.2.19.2.2

Tanzania

12,5

Se C.F.9.2.19.3.2.

Thailand

15

X

X

Se C.F.9.2.19.4.2.

Tjekkiet 

0

Se C.F.9.2.19.5.2.

Tunesien

12

X

Se C.F.9.2.19.9.2

Tyrkiet

15

X

X

Se C.F.9.2.19.12.2

Tyskland

0

Se C.F.9.2.19.13.2

Uganda

10

X

Se C.F.9.2.20.1.2.

Ukraine

10

X

X

Se C.F.9.2.20.2.2.

Ungarn

0

Se C.F.9.2.20.3.2.

USA

15

Se C.F.9.2.20.5.2.

Venezuela

5

X

X

Se C.F.9.2.21.2.2.

Vietnam

10

X

Se C.F.9.2.21.3.2.

Zambia

10

X

X

Se C.F.9.2.22.1.2.

Østrig

0

Se C.F.9.2.23.1.2.

Tilbagebetaling af dansk kildeskat

I tilfælde med begrænset skattepligt har Danmark kun intern hjemmel til at beskatte renter af kontrolleret gæld. Se SEL § 2, stk. 1, litra d og SKM2011.736.ØLR.

Tilbagebetaling af udenlandsk kildeskat

Anmodningen skal indgives til skattemyndighederne i det pågældende land. Oplysninger om tilbagebetaling, herunder hvilke blanketter, som eventuelt skal anvendes, må søges ved henvendelse til myndighederne i det pågældende land eller eventuelt det pågældende lands ambassade i Danmark.

Bemærk

Danske skattemyndigheder skal på begæring attestere, at pensionskasser og investeringsforeninger er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, uanset at de er skattefritaget efter SEL § 3. Se TfS 2000, 394.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2011.736.ØLR

Et selskab blev anset for indeholdelsespligtig af renteskat vedrørende godskrevne renter til et selskab på Isle of Man. Østre Landsret lagde ved afgørelsen til grund, at der var tale om kontrolleret gæld, og tillagde det samtidig betydning, at selskabet ikke havde efterkommet Skatteministeriets opfordring til at belyse ejerforholdet til selskabet på Isle of man.

Dommen afløser den tidligere Landsskatteretsafgørelse, offentliggjort som SKM2009.667.LSR, og sagens senere behandling i Byretten, der er offentliggjort som SKM2011.188.BR.

Skatterådet

SKM2022.97.SR

Sagen omhandlede en tysk alternativ investeringsfond (Spørger), der ejede 100% af anparterne i et dansk ejendomsselskab (datterselskab).

I spørgsmål 1 kunne Skatterådet bekræfte, at Spørger ikke skulle anses som begrænset skattepligtig til Danmark i relation til udbytte udloddet fra det danske datterselskab. Skatterådet fandt, at Spørger var omfattet af fordelingsbestemmelserne i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst om beskatning af indkomst og formue, og at Spørger med stor sandsynlighed ville blive anset for at være retmæssig ejer af udbyttet. Skatterådet understregede, at spørgsmålet om retmæssig ejer udgør en transaktionsbestemt vurdering, der altid skal foretages for hver enkelt udbytteudlodning.

Omgåelsesklausulen i ligningslovens § 3 fandt efter en samlet konkret vurdering ikke anvendelse på udbytteudlodninger fra det danske datterselskab til Spørger, idet formålet med ejerstrukturen blev vurderet til at være konkret forretningsmæssigt begrundet.

I spørgsmål 2 kunne Skatterådet bekræfte, med henvisning til begrundelsen i spørgsmål 1, at Spørger ikke skulle anses som begrænset skattepligtig til Danmark i relation til renter af kontrolleret gæld, hvor låntageren var det danske datterselskab. Der henvistes endvidere til artikel 11, stk. 1, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten.