Indhold

Dette afsnit handler om beskatningsret for det land, hvor det udloddende selskab er hjemmehørende.

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel
 • Undtagelser
 • Oversigt over kildelandets beskatning af udbytte i danske DBO'er
 • Tilbagebetaling af dansk udbytteskat
 • Tilbagebetaling af udenlandsk udbytteskat.

Hovedregel

Det land, hvor det udloddende selskab er hjemmehørende (kildelandet), kan beskatte modtageren af udbyttet. Skatten kan dog ikke overstige 15 pct. af udbyttets bruttobeløb. Se modeloverenskomstens artikel 10, stk. 2, litra b. 

Bemærk

Satsen på 15 pct. er modeloverenskomstens udgangspunkt for almindelige aktionærer. Nogle danske DBO'er indeholder andre procentsatser for almindelige aktionærer. 

DBO'ens sats regulerer som udgangspunkt ikke det enkelte lands bestemmelser om indeholdelse af udbytteskat. Enkelte lande har dog indgået særlige aftaler om dette.

Hvis et kildeland indeholder skat af udbytte med en højere sats end det er aftalt i DBO'en, kan den for meget betalte skat søges tilbage. Se nedenfor i afsnittet om tilbagesøgning af kildeskat.

Se også

Undtagelser

Det land, hvor det udloddende selskab er hjemmehørende (kildelandet), kan for visse aktionærers vedkommende

 • undlade at beskatte det udbytte, de modtager, eller
 • beskatte det udbytte, de modtager, men med en lavere sats end den, der gælder for almindelige aktionærer.

Der er mange undtagelser og mange forskellige skattesatser i de danske DBO'er. Nedenfor nævnes de vigtigste og mest almindelige undtagelser. Opregningen er ikke udtømmende. Særreglerne er omtalt under de enkelte landes DBO'er.

Datterselskabsudbytte

Udbytte, som et datterselskab i det ene land betaler til sit moderselskab i det andet land, kan kildelandet typisk beskatte med en lavere procentsats. I modeloverenskomsten er procentsatsen 5. Se modeloverenskomstens artikel 10, stk. 2, litra a.

I en række nyere danske DBO'er procentsatsen 0. Det betyder, at kildelandet ikke må beskatte datterselskabsudbytte.

Et selskab er i denne sammenhæng moderselskab, hvis det ejer en vis andel af kapitalen i det andet selskab. I modeloverenskomsten er denne ejerandel sat til 25 pct. I en række nyere danske DBO'er er andelen 10 pct. Udtrykket kapital skal grundlæggende forstås sådan, at det henviser til, hvad der er kapital ifølge selskabsretten. Se punkt 15 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 10 for en uddybning.

Modeloverenskomstens artikel 10, stk. 2, litra a, stiller ikke noget krav om, at moderselskabet skal have ejet kapitalen i datterselskabet i en periode. I en række nyere danske DBO'er stilles der derimod krav om en vis ejertid, fx ét år forud for udlodningen. Se også punkt 16 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 10.

Stater og statslige institutioner

Nogle danske DBO'er indeholder en bestemmelse, som friholder

 • den anden stat
 • dens centralbank
 • andre offentlige myndigheder og offentlige institutioner, som kontrolleres af regeringen i den anden stat, fra beskatning i kildelandet.

Bestemmelsen kan enten være et særligt stykke i artikel 10 eller et litra under artikel 10, stk. 2, hvor procentsatsen for kildelandets beskatning er sat til 0.

Mange lande afstår i deres eget retssystem fra at beskatte udbytte, som et selskab i landet betaler direkte til staten i det andet land eller til statslige institutioner i det andet land som fx landets nationalbank. Danmark og mange andre lande gør det, fordi den fremmede stat anses for omfattet af det immunitetsprincip der knytter sig til fremmede stater. Se punkt 6.38 og 6.39 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 1. Se også TfS 1994, 236 DEP og afsnit C.F.8.2.2.1.4 om, i hvilken udstrækning stater og andre offentlige myndigheder og institutioner er omfattet af modeloverenskomsten.

En række lande kan dog kun afstå fra at beskatte udbyttebetalinger til andre stater mv., hvis der er en særlig hjemmel til det i DBO'en.

Pensionskasser

En række nyere danske DBO'er indeholder en bestemmelse, som fritager udbytte, der betales til pensionskasser og andre skattemæssigt anerkendte pensionsordninger i det andet land, fra kildelandets udbyttebeskatning. Bestemmelsen står typisk som et litra under modeloverenskomstens artikel 10, stk. 2, hvor procentsatsen for kildelandets beskatning er sat til 0.

Om dansk beskatning af pensionsafkast se afsnit C.G.3.3.4. om skat betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne.

Se også

 • C.F.8.1.1 om kildeland, bopælsland og hvad det vil sige at have beskatningsretten
 • C.F.8.2.2.1.4 (artikel 1) om stater, andre offentlige myndigheder og institutioner
 • C.F.8.2.2.4 (artikel 4) om skattemæssigt hjemsted.

Oversigt over kildelandets beskatning af udbytte i danske DBO'er

Nedenfor findes en oversigt over procentsatser for kildelandets beskatning af udbytte i de danske DBO'er. Oversigten indeholder procentsatsen for almindelige aktionærer og hvis der er indsat særlige undtagelser i artiklen.

For detaljer henvises til de enkelte DBO'er. Se afsnit C.F.9.2.

Land

Alm. aktionær

 

(Angivet i pct.) 

Moder-/ datterselskabs-
forhold

(ejer mindst 25 pct. af kapitalen)

(Angivet i pct.)

Stat, offentlige institutioner
m. fl.

 

(Angivet i pct.)

Pensionskasse og lignende

 


(Angivet i pct)

Argentina

15

10

Australien

15

15

Bangladesh

15

101)

Belarus

15

15

Belgien

15

0

Brasilien

25

25

Bulgarien

15

5

Canada

15

5

Chile

15

5

Cypern

15

01)

0

0

Egypten

20

15

Estland

15

5

Filippinerne

15

10

Finland (Norden)

15 

01) 

Færøerne (Norden)

15 

01)

Georgien

10

0/52)

0

Ghana

15

51)

5

5

Grækenland

18

0

Grønland

153)

03)

Indien

25

15

Indonesien

20

10

Irland

15

0

Island (Norden)

15

15

Israel

10

01)

0

0

Italien

15

0

Jamaica

15

10

Japan

15

10

Jugoslavien

15

5

Kenya

30

20

Kina

10

10

Kirgisistan (SNG)

15

15

Korea(Syd)

15

15

Kroatien

10

5

5

Letland

15

5

Litauen

15

5

Luxembourg

15

5

Makedonien

15

5

0

Malaysia

0

0

Malta

15

0

Marokko

25

10

Mexico

15

0

Montenegro (Jugoslavien)

15

5

Nederlandene

15

01)

New Zealand

15

15

Nordirland (Stor)

15

0

Norge (Norden)

15

01)

Pakistan

15

15

Polen

15

0

5

Portugal

10

0

Rumænien

15

10

Rusland

10

10

Schweiz

15

01)

0

Serbien

15

5

Singapore

10

0

5

Slovakiet (Tjekkoslovakiet)

15

15

Slovenien

15

5

5

Sri Lanka

15

15

Storbritannien

15

0

Sverige

15

01)

Sydafrika

15

5

Taipei/Taiwan

10

10

Tanzania

15

15

Thailand

10

10

Tjekkiet (Tjekkoslovakiet)

15

15

Trinidad & Tobago

20

10

Tunesien

15

15

Tyrkiet

20

15

Tyskland

15

0/54)

Uganda

15

10

0

Ukraine

15

5

Ungarn

15

5

USA

15

0/55)

Venezuela

15

5

Vietnam

15

5/106)

Zambia

15

15

Østrig

15

01)

1) Moder-/datterselskabsforhold: kun krav om at moderselskabet ejer mindst 10 pct. af kapitalen i det selskab, der udbetaler udbyttet.

2) Georgien, artikel 10 (moder-/datterselskabsforhold): 5 pct. af udbyttet, hvis den retmæssige ejer er et selskab, som direkte eller indirekte ejer mindst 10 pct. af kapitalen i det selskab, som udbetaler udbyttet, og har investeret mere end 100.000 euro i kapitalen i det selskab, der udbetaler udbyttet. 0 pct. af udbyttet, hvis den retmæssige ejer er et selskab, som direkte eller indirekte ejer mindst 50 pct. af kapitalen i det selskab, som udbetaler udbyttet, og har investeret mere end 2 millioner euro i kapitalen i det selskab, der udbetaler udbyttet.

3) Grønland, artikel 10: Artiklen afviger væsentligt fra de øvrige DBO'er. Hovedreglen er angivet. Se den dansk-grønlandske DBO artikel 10 for de nærmere betingelser.

4) Tyskland, artikel 10: 0 pct. af udbyttet, hvis opfylder EU's moderselskabsdirektiv. 5 pct. af udbyttet, hvis den retmæssige ejer er et selskab, som direkte eller indirekte ejer mindst 10 pct. af kapitalen i det selskab, som udbetaler udbyttet.

5) USA, artikel 10: Afviger væsentligt fra de andre DBO'er. 5 pct. hvis den retmæssige ejer er et selskab, der direkte ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det selskab, der udbetaler udbyttet. Under særlige betingelser kan udbytte ikke beskattes. Se den dansk-amerikanske DBO artikel 10, stk. 3, for de nærmere betingelser. ►Se afsnit C.F.9.2.20.5.1 om "pension funds" under artikel 10 i den dansk-amerikanske DBO.◄

6) Vietnam, artikel 10: 5 pct. af udbyttet, hvis den retmæssige ejer er et selskab, som direkte eller indirekte ejer mindst 70 pct. og har investeret 12 mio. U S af kapitalen i det selskab, som udbetaler udbyttet. 10 pct. af udbyttet, hvis den retmæssige ejer er et selskab, som direkte eller indirekte ejer mellem 25-70 pct. af kapitalen i det selskab, som udbetaler udbyttet.

Tilbagebetaling af dansk udbytteskat

Se afsnit A.B.4.1.4.2 om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

Tilbagebetaling af udenlandsk udbytteskat

Hvis et kildeland indeholder skat af udbytte med en højere sats end det er aftalt i DBO'en, kan den for meget betalte skat søges tilbage.

Anmodningen skal indgives til skattemyndighederne i det pågældende land. Oplysninger om tilbagesøgning, herunder hvilke blanketter, som eventuelt skal anvendes, må søges ved henvendelse til myndighederne i det pågældende land eller eventuelt det pågældende lands ambassade i Danmark. Enkelte lande har udarbejdet en særlig blanket og har meddelt hvor tilbagesøgningsanmodninger skal sendes til. Se afsnit C.F.9.2 om danske DBO'er og internationale aftaler.

Se også

Se også TfS 2000, 394 om attestation for pensionskasser og udloddende investeringsforeninger.