Indhold

Dette afsnit handler om beskatningsret for det land, hvor det udloddende selskab er hjemmehørende.

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel
 • Undtagelser
 • Oversigt over beskatning af udbytte i danske DBO'er, når Danmark er kildeland
 • Tilbagebetaling af dansk udbytteskat
 • Tilbagebetaling af udenlandsk udbytteskat.

Hovedregel

Det land, hvor det udloddende selskab er hjemmehørende (kildelandet), kan beskatte modtageren af udbyttet. Skatten kan dog ikke overstige 15 pct. af udbyttets bruttobeløb. Se modeloverenskomstens artikel 10, stk. 2, litra b. 

Bemærk

Satsen på 15 pct. er modeloverenskomstens udgangspunkt for almindelige aktionærer. Nogle danske DBO'er indeholder andre procentsatser for almindelige aktionærer. 

DBO'ens sats regulerer som udgangspunkt ikke det enkelte lands bestemmelser om indeholdelse af udbytteskat. Enkelte lande har dog indgået særlige aftaler om dette.

Hvis et kildeland indeholder skat af udbytte med en højere sats end det er aftalt i DBO'en, kan den for meget betalte skat søges tilbage. Se nedenfor i afsnittet om tilbagesøgning af kildeskat.

Se også

Undtagelser

Det land, hvor det udloddende selskab er hjemmehørende (kildelandet), skal for visse aktionærers vedkommende

 • undlade at beskatte det udbytte, de modtager, eller
 • beskatte det udbytte, de modtager, men med en lavere sats end den, der gælder for almindelige aktionærer.

Der er mange undtagelser og mange forskellige skattesatser i de danske DBO'er. Nedenfor nævnes de vigtigste og mest almindelige undtagelser. Opregningen er ikke udtømmende. Særreglerne er omtalt under de enkelte landes DBO'er.

Datterselskabsudbytte

Udbytte, som et datterselskab i det ene land betaler til sit moderselskab i det andet land, kan kildelandet typisk beskatte med en lavere procentsats, forudsat at moderselskabet er den retmæssige ejer. I modeloverenskomsten er procentsatsen 5. Se modeloverenskomstens artikel 10, stk. 2, litra a.

I en række nyere danske DBO'er procentsatsen 0. Det betyder, at kildelandet ikke må beskatte datterselskabsudbytte.

Et selskab er i denne sammenhæng moderselskab, hvis det ejer en vis andel af kapitalen i det andet selskab. I modeloverenskomsten er denne ejerandel sat til 25 pct. I en række nyere danske DBO'er er andelen 10 pct. Udtrykket kapital skal grundlæggende forstås sådan, at det henviser til, hvad der er kapital ifølge selskabsretten. Se punkt 15 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 10 for en uddybning.

Modeloverenskomstens artikel 10, stk. 2, litra a, stiller krav om, at moderselskabet skal have ejet kapitalen i datterselskabet i en periode på mindst 365 dage inklusive dagen, hvor udbyttet bliver udloddet (når man beregner denne periode, skal man ikke tage højde for ændringer i ejerforholdene, som er et direkte resultat af en virksomhedsmæssig omorganisering, såsom en fusion eller en opdeling af organisationen, i det selskab som ejer aktierne eller som udbetaler udbyttet).

Reglen gælder også, hvis modtageren (den retmæssige ejer) er et interessentskab, der ikke betragtes som en transparent enhed i det land, hvor det er hjemmehørende.

Reglen gælder ikke, hvis modtageren er en fysisk person.

Se mere om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt – selskaber).

Stater og statslige institutioner

Nogle danske DBO'er indeholder en bestemmelse, som friholder

 • den anden stat
 • dens centralbank
 • andre offentlige myndigheder og offentlige institutioner, som kontrolleres af regeringen i den anden stat, fra beskatning i kildelandet.

Bestemmelsen kan enten være et særligt stykke i artikel 10 eller et litra under artikel 10, stk. 2, hvor procentsatsen for kildelandets beskatning er sat til 0.

Mange lande afstår i deres eget retssystem fra at beskatte udbytte, som et selskab i landet betaler direkte til staten i det andet land eller til statslige institutioner i det andet land som fx landets nationalbank. Danmark og mange andre lande gør det, fordi den fremmede stat anses for omfattet af det immunitetsprincip der knytter sig til fremmede stater. Se punkt 6.38 og 6.39 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 1. Se også TfS 1994, 236 DEP og afsnit C.F.8.2.2.1.4 om, i hvilken udstrækning stater og andre offentlige myndigheder og institutioner er omfattet af modeloverenskomsten.

En række lande kan dog kun afstå fra at beskatte udbyttebetalinger til andre stater mv., hvis der er en særlig hjemmel til det i DBO'en.

Pensionskasser

En række nyere danske DBO'er indeholder en bestemmelse, som fritager udbytte, der betales til pensionskasser og andre skattemæssigt anerkendte pensionsordninger i det andet land, fra kildelandets udbyttebeskatning. Bestemmelsen står typisk som et litra under modeloverenskomstens artikel 10, stk. 2, hvor procentsatsen for kildelandets beskatning er sat til 0.

Om dansk beskatning af pensionsafkast se afsnit C.G.3.3.4. om skat betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne.

Se også

 • C.F.8.1.1 om kildeland, bopælsland og hvad det vil sige at have beskatningsretten
 • C.F.8.2.2.1.4 (artikel 1) om stater, andre offentlige myndigheder og institutioner
 • C.F.8.2.2.4 (artikel 4) om skattemæssigt hjemsted

 

Oversigt over beskatning af udbytte i danske DBO'er, når Danmark er kildeland

Nedenfor findes en oversigt over Danmarks beskatningsret til udbytte efter en DBO. Oversigten indeholder procentsatsen for almindelige aktionærer og i moder-/datterselskabsforhold. Hvis der er en særlig bestemmelse i en DBO vedrørende staten, offentlige institutioner mv. eller pensionskasser, fremgår procentsatsen af rubrikken.

Hvis en DBO afviger fra artikel 10 i OECD's modeloverenskomst, fremgår det af rubrikken "Bemærk".

OECD's modeloverenskomst artikel 10 omhandler udbytte, der udbetales af et selskab, der er hjemmehørende i en af de kontraherende stater til en person, som er hjemmehørende i den anden kontraherende stat.

Udtrykket "selskab" betyder enhver juridisk person eller anden sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person.

Udtrykket "person" omfatter en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer.

Udtrykket "hjemmehørende" omfatter enhver person, som i henhold til lovgivningen i denne stat er skattepligtig der på grund af hjemsted, bopæl, ledelsens sæde eller et andet lignende kriterium. Udtrykket omfatter tillige staten, enhver politisk underafdeling og lokal myndighed. Dog omfatter udtrykket ikke en person, som er skattepligtig til den pågældende stat udelukkende af indkomst fra kilder i denne  stat.

Udbytte kan beskattes i bopælslandet, men kildelandet kan med visse begrænsninger også beskatte udbytte fra selskaber i kildelandet.

Hvis der ikke er anført noget i rubrikken "Bemærk" i skemaet nedenfor, betyder det, at den pågældende DBO følger OECD's modeloverenskomst med hensyn til kildelandets beskatningsret. Det vil i moder-/datterselskabforhold sige, at  

den retmæssige ejer er et selskab, som direkte ejer mindst 25 % af kapitalen i det selskab, der udbetaler udbyttet, og som har ejet denne kapitalandel i mindst 365 dage inklusive dagen, hvor udbyttet bliver udloddet. Reglen gælder også, hvis den retmæssige ejer er et interessentskab, der ikke betragtes som en transparent enhed i det land, hvor det er hjemmehørende.

Procentsatsen for indeholdelse af udbytteskat efter DBO'erne fremgår under rubrikken Moder-/datterselskabsforhold, og afviger i mange DBO'er fra de 5 pct. i OECD-modellen.

Bemærk

Skemaet viser kun Danmarks beskatningsret ifølge DBO'erne. Beskatningsretten kan være begrænset af Danmarks interne regler for beskatning af udbytte. 

Land

Alm. aktionær

(Angivet i pct.) 

Moder-/ datterselskabs-
forhold

(Angivet i pct.)

Stat, offentlige institutioner
m. fl.

(Angivet i pct.)

Pensionskasse og lignende


(Angivet i pct)

Bemærk

Argentina

15

10*

*Ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.1.5.2

►Armenien◄

►15◄

►0 eller 5 pct.*◄

0**

*Ejerandel, se artikel 10, C.F.9.2.1.6.2

Retmæssig ejer**, se artikel 10, C.F.9.2.1.6.2

Australien

15

15*

*Retmæssig ejer, *ejertid,  se artikel 10,C.F.9.2.1.8.2

Bangladesh

15

10*

*Ejerandel, se artikel 10, C.F.9.2.2.3.2.

Belarus (SNG)

15

15

C.F.9.2.2.5

Belgien

15

0*

*Ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.2.6.

Brasilien

25

25

*Ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.2.10.2

Bulgarien

15

5*

Retmæssig ejer*, ejertid*, se artikel 10, C.F.9.2.2.12.2

Canada

15

5*

0**

*Ejertid, *retmæssig ejer, se artikel 10 og 30, jf. C.F.9.2.3.2.1

Chile

15

5

*Ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.3.4.2

Cypern

15

0*

0**

0**

* Ejerandel, *ejertid og *retmæssig ejer, se artikel 10, C.F.9.2.3.9.2.
 **Retmæssig ejer, se artikel 10, C.F.9.2.3.9.2

Egypten

20

15*

*Retmæssig ejer og *ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.5.1.2

Estland

15

5

Retmæssig ejer* og ejertid*, se artikel 10, C.F.9.2.5.4.2

Filippinerne

15

10*

*Retmæssig ejer og *ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.6.1.2

Finland (Norden)

15 

0* 

*Ejerandel, se artikel 10, C.F.9.2.14.6.2

Særregel for personsammenslutninger og dødsboer, se artikel 10, C.F.9.2.14.6.2x

Færøerne (Norden)

15 

0*

*Ejerandel, se artikel 10, C.F.9.2.14.6.2.

Særregel for personsammenslutninger og dødsboer, se artikel 10, C.F.9.2.14.6.2

Georgien

10

0/5*

0

*Ejertid og *ejerandel, se artikel 10, stk. 2, litra a og c, C.F.9.2.7.2.2.

Ghana

15

5*

5**

5**

*Ejerandel, se artikel 10
**Retmæssig ejer, se artikel 10, C.F.9.2.7.3.2.
Subsidiær beskatningsret, se artikel 23, C.F.9.2.7.3.2.

Grækenland

18

18

C.F.9.2.7.6.2

Grønland

15

0

Indien

25

15

*Ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.9.1.2

Indonesien

20

10*

*Retmæssig ejer, *ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.9.2.2

Irland

15*

0*

*Retmæssig ejer og *ejertid, se artikel 10.Subsidiær beskatningsret, se artikel 23, stk. 5, C.F.9.2.9.4.2.

Island (Norden)

15

0*

*Ejerandel. Særregel for personsammenslutninger og dødsboer. Se artikel 10, C.F.9.2.14.6.2.

Israel

10

0*

0

0

*Ejerandel og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.9.7.2.

Italien

15

0*

*Ejertid og *retmæssig ejer, se artikel 10, stk. 2, litra a, C.F.9.2.9.8.2.

Jamaica

15

10*

*Ejerandel, *retmæssig ejer og *ejertid, se artikel 10. Subsidiær beskatningsret, se artikel 24, stk. 4. Bortfald af skattefritagelse, se artikel 14. C.F.9.2.10.1.2.

Japan

15

0*

0 *Ejerandel, *retmæssig ejer og *ejertid. Se artikel 10, stk. 3 samt de særlige ekstra krav i artikel 21, stk. 1-10. Artikel 21, stk. 10, begrænser fordelene i kildestaten, når en person hjemmehørende i en stat alene beskattes af indkomst, der er indført eller modtaget i denne stat. C.F.9.2.10.2.2.

Jugoslavien

15

5*

*Ejerandel, *retmæssig ejer og *ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.10.5.2.

Kenya

30

20*

*Ejerandel og *ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.11.2.2.

Kina

10

5*

*Ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.11.3.2

Kirgisistan (SNG)

15

15

C.F.9.2.11.4

Korea (Syd)

15

15

C.F.9.2.11.5.2 

Kroatien

10

5*

5**

 *Retmæssig ejer, se artikel 10. C.F.9.2.11.6.2.

**Retmæssig ejer, se artikel 10, C.F.9.2.11.6.2.

xKuwaitx

15

0*

0**

5**

*Ejertid og retmæssig ejer, se artikel 10, C.F.9.2.11.7.2

**Retmæssig ejer, se artikel 10, C.F.9.2.11.7.2.

Letland

15

5*

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.12.1.2

Litauen

15

5

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.12.5.2

Luxembourg

15

5

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.12.6.2

Makedonien

15

5*

0**

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.13.2.2.

**Retmæssig ejer, se artikel 10, C.F.9.2.13.2.2.

Malaysia

0

0

Se artikel 10 om betingelse for skattefritagelse i DK, C.F.9.2.13.3.2.

Subsidiær beskatningsret, se artikel 21 A, C.F.9.2.13.3.2.

Malta

15

0*

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.13.4.2.

 
Subsidiær beskatningsret, artikel 24, C.F.9.2.13.4.2.

Marokko

25

10*

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.13.5.2

Mexico

15

0*

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.13.8.2

Montenegro (Jugoslavien)

15

5*

*Ejerandel, retmæssig ejer og ejertid,  se artikel 10, C.F.9.2.10.5.2.

Nederlandene

15

0*

*Ejerandel og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.14.1.2.

New Zealand

15

15

C.F.9.2.14.3.2

Nordirland (Storbritannien)

15

0

Subsidiær beskatningsret, se artikel 28, C.F.9.2.18.16.2

Norge (Norden)

15

0*

*Ejerandel og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.14.6.2.

Særregel for personsammenslutninger og dødsboer. Se artikel 10, C.F.9.2.14.6.2.

Pakistan

15

15

Se C.F.9.2.15.1.2.

Polen

15

0*

5

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.15.3.2.

Portugal

10

0*

*Betingelser i EU's moder/datterselskabsdirektiv skal være opfyldt, se artikel 10, C.F.9.2.15.4.2.

Rumænien

15

10*

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.17.1.2

Rusland

10

10

Se C.F.9.2.17.2.2

Schweiz

15

0*

0**

*Ejerandel, retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, jf. C.F.9.2.18.4.2. **Retmæssig ejer, se artikel 10,  jf. C.F.9.2.18.4.2.

Serbien

15

5*

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.18.5.2

Singapore

10

0*

5

*Ejertid og retmæssig ejer, se artikel 10, jf. C.F.9.2.18.7.2.

Det er en betingelse for afkald på beskatning eller reduktion af skat på indkomst fra kilder i Danmark, at indkomsten hjemtages til Singapore, se artikel 22, stk. 1, jf. C.F.9.2.18.7.2.

Slovakiet (Tjekkoslovakiet)

15

15

Se C.F.9.2.19.6.2.

Slovenien

15

5

5**

**Retmæssig ejer, se artikel 10, jf. C.F.9.2.18.10.2.

Sri Lanka

15

15

Se C.F.9.2.18.13.2.

Storbritannien

15

0*

*Ejertid. Danmark er som kildeland ikke forpligtet til at nedsætte skat på indkomst, som ikke er overført til Storbritannien og ikke er beskattet der, se artikel 10 og 28, stk. 1, jf. C.F.9.2.18.16.2.

Sverige (Norden)

15

0*

*Ejerandel og ejertid. Særregel for personsammenslutninger og dødsboer. Se artikel 10, jf.  C.F.9.2.14.6.2.

Sydafrika

15

5*

*Ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.18.19.2.

Taipei/Taiwan

10

10

Se C.F.9.2.19.2.2

Tanzania

15

15*

*Retmæssig ejer og ejerandel, se artikel 10, jf. C.F.9.2.19.3.2 

Thailand

10

10*

*Retmæssig ejer og ejerandel.

Subsidiær beskatningsret. Se artikel 10 og 24, jf. C.F.9.2.19.4.2.

Tjekkiet

15

0*

0**

*Retmæssig ejer, ejertid og ejerandel, se artikel 10, C.F.9.2.19.5.2.
**Retmæssig ejer, se artikel 10, C.F.9.2.19.5.2.

Trinidad & Tobago

20

10*

*Ejerandel og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.19.7.2.x

Tunesien

15

15

C.F.9.2.19.8.2

Tyrkiet

20

15*

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.19.11.2

Tyskland

15

5*

*Ejerandel og ejertid, se artikel 10, C.F.19.2.12.2.

Uganda

15

10*

0

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.20.1.2

Ukraine

15

5*

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, C.F.9.2.20.2.2

Ungarn

15

0*

15 0* *Retmæssig ejer, se artikel 10, jf. C.F.9.2.20.3.2.

USA

15

0/5*

0* 0* *Retmæssig ejer, ejertid og ejerandel, se artikel 10, jf. C.F.9.2.20.5.2.

Venezuela

15

5*

*Retmæssig ejer og ejertid, se artikel 10, jf. C.F.9.2.21.2.2.

Vietnam

15

5/10*

*Retmæssig ejer, ejertid og ejerandel, se artikel 10 og C.F.9.2.21.3.2.

Zambia

15

15*

*Retmæssig ejer og ejerandel, se artikel 10, jf.  C.F.9.2.22.1.2

Østrig

15

0*

*Retmæssig ejer og ejerandel, se artikel 10, jf. C.F.9.2.23.1.2.

Tilbagebetaling af dansk udbytteskat

Se afsnit A.B.4.1.4.2 om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

Tilbagebetaling af udenlandsk udbytteskat

Hvis et kildeland indeholder skat af udbytte med en højere sats end det er aftalt i DBO'en, kan den for meget betalte skat søges tilbage.

Anmodningen skal indgives til skattemyndighederne i det pågældende land. Oplysninger om tilbagesøgning, herunder hvilke blanketter, som eventuelt skal anvendes, må søges ved henvendelse til myndighederne i det pågældende land eller eventuelt det pågældende lands ambassade i Danmark. Enkelte lande har udarbejdet en særlig blanket og har meddelt hvor tilbagesøgningsanmodninger skal sendes til. Se afsnit C.F.9.2 om danske DBO'er og internationale aftaler.