Helt generelt er afgifter ikke omfattet af DBO'erne.

Afgift efter pensionsbeskatningsloven

Afgift efter pensionsbeskatningsloven er ikke omfattet af DBO'erne. Se skd.1977.41.45, hvor Skattedepartementet udtalte, at bestemmelserne i de foreliggende DBO'er ikke var til hinder for, at Danmark kunne fastholde krav på afgift efter pensionsbeskatningsloven. Det gjaldt, selv om den afgiftspligtige var bosat i en stat, som Danmark havde indgået en DBO med. Udtalelsen gjaldt alle DBO'er, som Danmark havde indgået i 1977. Efter sammenhængen gælder den også for nyere DBO'er.   

Arbejdsmarkedsbidrag

Arbejdsmarkedsbidrag fra før 2008 var ikke omfattet af DBO'erne. Se TfS 1994, 193 TSS, hvor Skatteministeriet, Departementet, udtalte, at arbejdsmarkedsbidraget ikke var omfattet af DBO'erne, fordi det ikke var en indkomstskat. Fra 2008 og fremefter er arbejdsmarkedsbidraget en indkomstskat. Se lov nr. 1235 af 24. oktober 2007 og afsnit C.F.4.2.1 om LL § 33 A.

Se også

  • C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger
  • C.F.8.2.2.27 (artikel 27) om bistand til inddrivelse af skatter.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1992, 291 ØLD

En forsikringstager, der var begrænset skattepligtig til Danmark, tilbagekøbte en rateforsikring. Den afgift, der skulle betales efter pensionsbeskatningsloven, blev ikke anset for en skat omfattet af DBO'en. Landsretten lagde bl.a. vægt på, at det udbetalte beløb snarere udgjorde tilbagebetaling af tidligere indbetaling end det udgjorde en indkomst. Landsretten lagde desuden vægt på, at det stemte med OECD's modeloverenskomst, at afgiften blev holdt uden for DBO'ens anvendelsesområde. 

Landsskatteretskendelser

TfS 2000, 432 LSR

Arbejdsmarkedsbidrag efter de gamle regler. Klageren modtog pension fra en dansk bank, hvori han havde været ansat. Klageren var siden flyttet til Frankrig, hvor han var hjemmehørende og ansås for fuldt skattepligtig. Klageren var bidragspligtig til Danmark af de løbende pensionsydelser fra banken. Uanset at Frankrig havde retten til at indkomstbeskatte pensionsudbetalingerne, kunne arbejdsmarkedsbidraget ikke anses for en skat omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten.