Regel

Der findes ikke nogen liste over, hvilke udenlandske skatter, der er omfattet af DBO'erne. Et par eksempler kan findes i oversigten over afgørelser nedenfor. Se også modeloverenskomstens artikel 2, stk. 2. Punkt 3 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 2 giver vejledning om, hvad der generelt skal betragtes som en indkomst- eller formueskat.

Grundlæggende er det afgørende, om der er tale om en indkomstskat eller ej. Hvis det er en indkomstskat, er den omfattet af DBO'en. Hvis der i stedet er tale om en form for afgift, er den ikke omfattet af DBO'en.

Erhvervsdrivende, der har betalt en udenlandsk afgift, kan dog ofte i stedet fratrække udgiften ud fra et driftsomkostningssynspunkt.

Bemærk

Sociale bidrag er ikke en indkomstskat omfattet af DBO'erne. Obligatoriske sociale bidrag kan i stedet være fradragsberettigede efter LL § 8 M. Se afsnit C.A.4.1.11 om obligatoriske udenlandske sociale bidrag.

Eksempel

Et dansk selskab modtog royalties fra Kina. Betalingerne blev fratrukket kildeskat af royalties i overensstemmelse med artikel 12 i DBO'en mellem Danmark og Kina. Samtidig med royaltyskatten blev der fratrukket "Business Tax" og "Flood Prevention Fee". Disse blev anset for at være afgifter. De var derfor ikke omfattet af DBO'en mellem Danmark og Kina, men de blev anset for driftsomkostninger. De kunne derfor fradrages efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Se SKM2008.927.SR.

Se også

Se også afsnit C.C.2.2 om driftsomkostninger.    

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

LSRM 1977, 3 LSR

Bidrag til engelsk Graduated Pension Scheme ansås ikke for omfattet af DBO'en, fordi bidraget efter det oplyste kunne sammenlignes med en dansk ATP-ordning. Ikke omfattet.

Skatterådet mv.

SKM2008.927.SR

Et dansk selskab modtog royalties fra Kina. Betalingerne blev fratrukket kildeskat af royalties i overensstemmelse med artikel 12 i DBO'en mellem Danmark og Kina. Samtidig med royaltyskatten blev der fratrukket "Business Tax" og "Flood Prevention Fee". Skatterådet fandt, at disse betalinger var afgifter. De var derfor ikke omfattet af DBO'en mellem Danmark og Kina. I stedet anså Skatterådet afgifterne for driftsomkostninger. De kunne derfor fradrages efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Ikke omfattet, men fradragsret ud fra et driftsomkostningssynspunkt.

TfS 1985, 524 DEP

Bidrag til hollandske sociale forsikringer ansås ikke for at være en skat omfattet af DBO'en, fordi de sociale ordninger i Holland finansieres ved personlige forsikringsordninger. Ikke omfattet.