Indhold

Dette afsnit handler om den danske særregel om containervirksomhed.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om containervirksomhed-
  • Særreglens indhold-
  • Særreglen adskiller sig fra beskatning af fortjeneste ved erhvervsvirksomhed.

Generelt om containervirksomhed

Containervirksomhed er brug, udleje, leasing eller anden rådighedsstillelse af

  • containere og
  • anhængere, pramme og lignende udstyr, der anvendes til transport af containere.

Fortjeneste ved containervirksomhed omfattes i nogle tilfælde af modeloverenskomstens artikel 8 om international trafik og i andre tilfælde af hovedreglen om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed i modeloverenskomstens artikel 7.

Når og mens containerne transporteres ombord på skibe eller fly i international trafik, omfattes fortjeneste herved af modeloverenskomstens artikel 8. I så fald er containervirksomheden nemlig en hjælpevirksomhed til international trafik. Se afsnit C.F.8.2.2.8.2.

I øvrige tilfælde omfattes fortjeneste ved containervirksomhed af modeloverenskomstens artikel 7. Se punkt 9 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 8.

Mange nye danske DBO'er indeholder en særregel om beskatningsretten til fortjeneste fra containervirksomhed.

Bemærk

I de danske DBO'er, hvor særreglen er med, findes den typisk som stk. 3 i artiklen om international trafik.

Særreglens indhold

Særreglen går ud på, at beskatningsretten til fortjeneste fra 

  • brug
  • rådighedsstillelse
  • udlejning

af containere, der anvendes til transport af varer i international trafik, tillægges det land, hvor det foretagende, der opnår fortjenesten, er hjemmehørende.

Bemærk

Særreglen findes i mange forskellige udformninger. De afgrænser ikke containervirksomhed på præcis samme måde.   

Særreglen omtaler som regel et "foretagende i en stat". Dette betyder et foretagende, som drives af en person, der er hjemmehørende i den pågældende stat. Se modeloverenskomstens artikel 3, stk. 1, litra d.

Se også

Særreglen adskiller sig fra beskatning af fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Særreglen om containervirksomhed placerer beskatningsretten anderledes end modeloverenskomstens artikel 7, som handler om beskatningsretten til fortjeneste ved erhvervsvirksomhed generelt. Se afsnit C.F.8.2.2.7.

Det særlige ved containerreglen er, at princippet om fast driftssted, som findes i modeloverenskomstens artikel 5, ikke gælder for containervirksomhed.

Efter modeloverenskomstens artikel 5 og 7 skal beskatningsretten fordeles mellem det land, hvor et foretagende er hjemmehørende, og det land, hvor foretagendet har fast driftssted. Der sker ikke nogen fordeling efter containerreglen.

Det vil sige, at det land, hvor foretagendet er hjemmehørende, har beskatningsretten til foretagendets globale indkomst fra containervirksomhed. Hvis containervirksomheden drives fra et fast driftssted, kan det land, hvor det faste driftssted ligger, og hvorfra containervirksomheden drives (kildelandet), ikke beskatte nogen del af foretagendets fortjeneste ved containervirksomheden.

Se også

  • C.F.8.1.1 om hvad det vil sige at have beskatningsretten, samt definition af kilde- og bopælsland
  • C.F.8.2.2.7 (artikel 7) om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed.