Et foretagende hjemmehørende i et land, som har fortjeneste ved afhændelse af rørlig ejendom, der udgør en del af erhvervsformuen i et fast driftssted i et andet land, kan beskattes i det land, hvor det faste driftssted er beliggende (kildelandet). Se modeloverenskomstens artikel 13, stk. 2.

Reglen gælder som udgangspunkt for alt andet end fast ejendom, der er omfattet af modeloverenskomstens artikel 13, stk. 1. Se punkt 24 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 13. Se også særreglerne om international trafik og containervirksomhed, afsnit C.F.8.2.2.13.2.4 og C.F.8.2.2.13.2.5.

Reglen gælder

  • når et aktiv afstås separat
  • når et aktiv afstås som led i, at hele det faste driftssted afstås
  • når hele foretagendet, herunder det faste driftssted, afstås

Se punkt 25 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 13.

Se også

  • C.F.8.1.1 om hvad det vil sige at have beskatningsretten til en indkomst
  • C.F.8.2.2.3.1.3 (artikel 3) om begreberne foretagende og erhvervsvirksomhed
  • C.F.8.2.2.4.2 (artikel 4) om begrebet hjemmehørende, når det bruges om en juridisk person
  • C.F.8.2.2.5 (artikel 5) om begrebet fast driftssted