Indhold

Dette afsnit handler om beskatning af fortjeneste ved skibs- og luftfart.

Afsnittet indeholder:

  • Modeloverenskomstens regel
  • Dansk særregel om SAS

Modeloverenskomstens regel

 Fortjeneste, som et foretagende i en kontraherende stat opnår ved afhændelse af:

  • skibe eller fly, der af foretagendet anvendes i international trafik, og
  • rørlig ejendom, der er knyttet til driften af sådanne skibe eller fly,

kan kun beskattes i den stat.

 Se modeloverenskomstens artikel 13, stk. 3.

Se også

  • C.F.8.1.1 om hvad det vil sige at have beskatningsretten til en indkomst
  • C.F.8.2.2.3.1.4 (artikel 3) om begreberne foretagende og erhvervsvirksomhed.

Dansk særregel om SAS

En række af Danmarks DBO'er indeholder en særregel. Den handler om retten til at beskatte overskud, som SAS opnår ved at sælge noget, der er omfattet af modeloverenskomstens artikel 13, stk. 3. Reglen står som et ekstra stykke i artikel 13 i DBO'erne. Danmark, Norge og Sverige har forbeholdt sig ret til at medtage en særbestemmelse om SAS i deres DBO'er. Se punkt 44 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 13.  

Reglen går ud på, at DBO'en kun gælder for den danske ejerandel af et internationalt konsortium, der driver international skibs- eller luftfartsvirksomhed.

De danske DBO'er gælder derfor kun for den danske ejerandel af SAS.

Eksempel

Bestemmelsen om SAS kan fx lyde:

"Hvis foretagender fra forskellige lande er gået sammen om at drive skibe eller fly i international trafik gennem et forretningskonsortium, finder bestemmelserne i stykke 3 kun anvendelse på den del af fortjenesten, som svarer til den andel i konsortiet, som ejes af et foretagende i en kontraherende stat."

I andre DBO'er er bestemmelsen formuleret på en anden måde, hvor det fremgår direkte af ordlyden, at kun SAS er omfattet af den.

Bemærk

Særreglen kan udformes, så den også omfatter udenlandske forretningskonsortier, der er opbygget ligesom SAS. Der er dog ingen eksempler på, at reglen har været brugt på andre fly- eller skibsvirksomheder.

Bemærk

DBO'er, der indeholder denne bestemmelse, indeholder en tilsvarende bestemmelse i artikel 8 om fortjeneste ved skibs- og luftfartsvirksomhed. Se afsnit C.F.8.2.2.8.5