Reglens baggrund

Nogle nyere danske DBO'er indeholder en særlig regel om fordeling af beskatningsretten til kapitalgevinster, når en person, der er hjemmehørende i det ene land, bliver hjemmehørende i det andet land.

Reglen har til hensigt at tage hensyn til de danske regler om fraflytningsbeskatning, som betyder, at Danmark i et vist omfang beskatter urealiserede kapitalgevinster, når en persons fulde skattepligt til Danmark ophører.

Reglens indhold

Når det land, som personen flytter fra, har beskattet urealiserede kapitalgevinster ved fraflytningen, fraskriver det land, som personen flytter til, sig retten til siden hen at beskatte personens kapitalgevinster i det omfang, de er opstået forud for flytningen.   

Formålet med reglen er, at personen undgår dobbeltbeskatning af kapitalgevinsten.

I de DBO'er hvor denne bestemmelse er med, står den typisk som sidste stykke i artikel 13. Bestemmelsen kan være suppleret af en mere generel regel, der handler om enhver flytning af økonomiske aktiviteter fra det ene land til det andet.

Bemærk

I de DBO'er, hvor særreglen ikke er med, ligger beskatningsretten til kapitalgevinster som udgangspunkt i det land, hvor personen er hjemmehørende på det tidspunkt, hvor kapitalgevinsten realiseres. Dette er hovedreglen i modeloverenskomstens artikel 13, stk. 1. Det nuværende bopælsland beskatter typisk hele kapitalgevinsten uden hensyn til, at en del af kapitalgevinsten også er beskattet ved fraflytning. Herved opstår der dobbeltbeskatning.

Der er ikke tale om en form for dobbeltbeskatning, der skal afhjælpes gennem DBO'en. Det nuværende bopælsland er ikke forpligtet til at give lempelse for skat, der er betalt i et tidligere bopælsland forud for flytningen. Eventuel lempelse skal derfor ske efter de interne skatteregler i fraflytterlandet.    

Bemærk

Nogle DBO'er indeholder en mere generel bestemmelse om at DBO'ens regler ikke berører et lands ret til at gennemføre fraflytterbeskatning.

Uanset en sådan bestemmelse anser Danmark fraflytterbeskatning for at være sket, da personen stadig var fuldt skattepligtig til Danmark, og dermed inden personen blev omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Der er derfor ikke tale om en form for dobbeltbeskatning, der skal afhjælpes gennem en DBO. Eventuel lempelse skal derfor ske efter de interne danske regler.

Se også

  • C.B.2.14.2 om beskatning af aktier ved fraflytning
  • C.F.8.1.1 om hvad det vil sige at have beskatningsretten til en indkomst
  • C.F.8.2.2.4 (artikel 4) om begrebet hjemmehørende
  • C.F.8.2.2.23 (artikel 23) om lempelse efter DBO'erne