Indhold

Dette afsnit handler om korresponderende regulering.

Afsnittet indeholder:

  • Regulering
  • Metode til regulering
  • Sekundære reguleringer.

Se også

Se også afsnit C.D.11.15.2 om ophævelse af transfer pricing dobbeltbeskatning.

Regulering

Reglerne om transfer pricing kan medføre dobbeltbeskatning. Reguleres et foretagendes fortjeneste op i stat A, vil det blive skattepligtig af en fortjeneste, som foretagendet allerede er blevet beskattet af i stat B. Stat B skal foretage passende reguleringer for at ophæve dobbeltbeskatningen. Se modeloverenskomstens artikel 9, stk. 2.

Bemærk

Stat B skal ikke automatisk foretage reguleringen. Der skal kun ske regulering, hvis stat B mener, at den regulerede fortjeneste korrekt afspejler, hvad fortjenesten ville have været, hvis forretningerne havde fundet sted mellem uafhængige parter. Er staterne ikke enige om størrelsen og arten af den passende regulering, bør den gensidige aftaleprocedure i modeloverenskomstens artikel 25 sættes i værk. Se punkt 11 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 9.

Metode til regulering

OECD-medlemslandene benytter forskellige metoder til at regulere for dobbeltbeskatning. Nogle stater foretrækker at genoptage ansættelsen og nedsætte fortjenesten med det dobbeltbeskattede beløb hos det forbundne foretagende. Andre stater foretrækker at benytte lempelse efter modeloverenskomstens artikel 23. Se kommentaren pkt. 7 og afsnit C.F.8.2.2.23 om lempelse.

Sekundære reguleringer

Sekundære reguleringer er en betegnelse for regulering af de værdier, der er overført fra foretagendet i stat A til foretagendet i stat B via transfer pricing. Modeloverenskomsten behandler ikke disse sekundære reguleringer. Modeloverenskomstens artikel 9, stk. 2 hindrer ikke staterne i at foretage sekundære reguleringer, når de er tilladt efter national lovgivning. Se punkt 8 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 9.