Modeloverenskomstens artikel 26, stk. 2, indeholder regler om tavshedspligt og om, hvornår oplysninger, som er modtaget fra et andet land, må videregives. Se pkt. 11-13 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 26.

Oplysninger, som er modtaget fra et andet land, er underlagt samme tavshedspligt som den, der gælder for oplysninger, som skatteforvaltningen selv har fået fra kilder i Danmark. De må kun videregives til myndigheder, der beskæftiger sig med

  • ligning
  • opkrævning
  • tvangsfuldbyrdelse
  • retsforfølgning
  • afgørelse af klager

med hensyn til de skatter, der er omfattet af DBO'en. Det betyder, at oplysningerne må videregives til et skatteankenævn, Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen, når en klagesag er under behandling. Domstolene må også få oplysningerne.

Desuden må myndigheder, der beskæftiger sig med tilsyn med ovenstående, også få oplysningerne. I Danmark er det Rigsrevisionen.

Endelig må oplysningerne bruges til andre formål og videregives til andre danske myndigheder, hvis oplysningerne kan bruges til dette formål i begge lande, og den kompetente myndighed i det land, oplysningerne stammer fra, giver udtrykkelig tilladelse til det.

Bemærk

Tavshedspligtsbestemmelsen er ikke udformet ens i alle DBO'er.

  • Nogle DBO'er har ikke tilføjelsen om tilsynsmyndigheder med.
  • Kun de nyeste DBO'er har bestemmelsen om brug og videregivelse til andre formål med. Denne bestemmelse blev først en obligatorisk del af modeloverenskomsten i 2012. 

Landsskatteretten anså retten til aktindsigt i korrespondance mellem Danmark og Luxembourg for at være begrænset iht. FVL § 15 a, stk. 1, og DBO'en artikel 26, stk. 2, på grund af en folkeretlig forpligtelse om begrænsning af aktindsigt. Se SKM2021.253.LSR.

Se også