Indhold

Dette afsnit handler om oplysninger, som et land ikke må nægte at afgive.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund
  • Hvilke oplysninger skal udveksles?

Baggrund

Et land, der har fået en anmodning om oplysninger, kan i visse tilfælde afvise anmodningen. Se modeloverenskomstens artikel 26, stk. 3 og afsnit C.F.8.2.2.26.1.6.

Modeloverenskomstens artikel 26, stk. 5, opregner en række tilfælde, hvor et land ikke kan påberåbe sig modeloverenskomstens artikel 26, stk. 3, som begrundelse for, at landet ikke vil afgive oplysninger. Stk. 5 er altså en undtagelse til stk. 3.

Baggrunden for undtagelsen er praksis, som visse lande før i tiden har anlagt for at afvise anmodninger om oplysninger begrundet i modeloverenskomstens artikel 26, stk. 3:

  • Visse lande, der har regler om bankhemmelighed, har afvist at besvare anmodninger om bankoplysninger fra andre lande, fordi det ville stride imod bankhemmeligheden.
  • Visse lande har afvist at besvare forespørgsler om, hvem der ejer juridiske personer, fordi oplysningerne ikke findes eller kan fremskaffes.
  • Visse lande har afvist at besvare forespørgsler om juridiske konstruktioner, hvor en person agerer på vegne af en anden person, fordi oplysningerne ikke findes eller kan fremskaffes. Det er fx. trusts, fonde, stiftelser og tilfælde, hvor en person er forvalter eller formynder for en anden.    

Bemærk

Danmark har ikke benyttet disse begrundelse for ikke at besvare anmodninger fra andre landes kompetente myndigheder.

Hvilke oplysninger skal udveksles?

Modeloverenskomstens artikel 26, stk. 5, betyder, at landene skal udveksle oplysninger om:

  • Indeståender, rentetilskrivninger, kontobevægelser, overførsler mv., i banker og andre finansielle institutioner,
  • Ejerskab (både juridisk og reel ejer) til alle juridiske personer og
  • Ejerskab (både juridisk og reel ejer) i tilfælde af, at en person fungerer som repræsentant, forvalter, bemyndiget eller formynder for en anden person (engelsk: "nominee" eller "person acting in an agency or a fiduciary capacity").

Bemærk

Modeloverenkomstens artikel 26, stk. 5, er indsat i modeloverenskomsten i 2005. En stor del af Danmarks DBO'er indeholder derfor ikke denne bestemmelse.

Dette har ingen praktisk betydning for langt de fleste DBO'er. Danmarks regler om bankhemmelighed gennembrydes af skattekontrolloven, og oplysninger om både juridisk og reelt ejerskab til de fleste selskaber og andre juridiske konstruktioner er tilgængelige. Særligt sikrer SKL § 24, at oplysninger om selskaber, der ikke er kapitalselskaber, også er tilgængelige. En person, der er hjemmehørende i Danmark, og som fungerer som trustee i en trust oprettet efter lovgivningen i et land, der anerkender dette oprindelig angelsaksiske retsbegreb, skal også være i besiddelse af oplysninger om trusten.    

Derimod har modeloverenskomstens artikel 26, stk. 5, betydning i de tilfælde, hvor det andet land ikke vil afgive visse oplysninger. Det drejer sig især om bankoplysninger, og det drejer sig efter 2009 kun om enkelte lande.

Siden 2009 er en række af Danmarks ældre DBO'er blevet ændret ved protokoller, der ændrer artiklen om udveksling af oplysninger, således at modeloverenskomstens artikel 26, stk. 4 og 5 nu er medtaget. 

Skattestyrelsen, Særlig Kontrol, CEBIS 2 - Kompetent Myndighed, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, kan vejlede om, fra hvilke lande der fortsat er problemer med at fremskaffe bankoplysninger.