Indhold

Dette afsnit handler om de opgaver og funktioner, som varetages af den kompetente myndighed i skatteyderens bopælsland, når skatteyderen har indgivet en anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure. Se modeloverenskomstens artikel 25, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

 • Godkendelse af skatteyderens anmodning
 • Afslutning af sagen uden indledning af den gensidige aftaleprocedure
 • Igangsætning af den gensidige aftaleprocedure
 • Henstand med betaling af skat og renter
 • Henvendelse til og forhandling med den kompetente myndighed i det andet land
 • Skatteyderens godkendelse af aftalen
 • Bestemmelse om voldgift
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Godkendelse af skatteyderens anmodning

Når den kompetente myndighed modtager en anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure, vurderer den, om sagen opfylder kravene til denne form for sagsbehandling. Det undersøges bl.a. om

 • skatteyderen er omfattet af en DBO
 • tidsfristen i den pågældende DBO er overholdt
 • indsigelsen forekommer at være berettiget.

Verserende klagesag eller retssag

Hvis der verserer en klagesag eller retssag om det omtvistede spørgsmål, kan den kompetente myndighed ikke af denne grund afvise at godkende anmodningen og eventuelt igangsætte den gensidige aftaleprocedure. De kompetente myndigheder kan eventuelt udsætte sagens behandling, til der foreligger en retsafgørelse. Se punkt 42 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 25.

Afgørelse fra klageinstans eller domstol

Det fremgår af ministersvar til Skatteudvalget 2018-19 L 160 endeligt svar på spørgsmål 4 - at kompetente myndigheder vil kunne fravige en administrativ afgørelse (dvs. fra skatteankenævn eller Landsskatteretten) i en MAP, selvom dette for så vidt angår Landsskatterettens kendelser må antages at forekomme yderst sjældent. Danske skattemyndigheder kan derimod ikke fravige en dom.

Den kompetente myndighed er forpligtet til at igangsætte den gensidige aftaleprocedure over for den kompetente myndighed i det andet land, selv om sagen er endeligt pådømt ved domstolene. Se punkt 35 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 25.

Afslutning af sagen uden igangsætning af den gensidige aftaleprocedure

Hvis skatteyderens indsigelse kun vedrører beskatningen i dennes bopælsland, kan den kompetente myndighed undlade at igangsætte den gensidige aftaleprocedure, hvis den finder, at indsigelsen er berettiget.

Den kompetente myndighed skal herefter så hurtigt som muligt foranledige, at de pågældende skatteansættelser bliver ændret i overensstemmelse med skatteyderens påstand. Se punkt 32 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 25.

Ekstraordinær genoptagelse efter SFL § 27, stk. 1, nr. 4

Uden at anvende den gensidige aftaleprocedure kan en skatteyder søge genoptagelse af skatteansættelsen efter SFL § 27, stk. 1. nr. 4. Denne regel sikrer, at en skatteyder kan få ændret skatteansættelsen efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist, hvis ændringen er en direkte følge af, at en udenlandsk skattemyndighed har truffet en afgørelse, der har betydning for den danske beskatning. Det er en betingelse for genoptagelse, at Skatteforvaltningen har anerkendt den udenlandske skattemyndigheds afgørelse, og at 6-måneders-reaktionsfristen i SFL § 27, stk. 2, er overholdt.

Bestemmelsen kan også anvendes, hvis Skatteforvaltningen konstaterer, at en udenlandsk skattemyndighed har truffet en afgørelse, der medfører dobbelt ikke-beskatning. Skatteforvaltningen kan så foretage ansættelse efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist, forudsat beskatning har intern hjemmel i Danmark.

Se også

Se også afsnit A.A.8.2.3.6 om ændringer som følge af udenlandske myndigheders afgørelser.

Igangsætning af den gensidige aftaleprocedure

Hvis den kompetente myndighed finder, at skatteyderens indsigelse helt eller delvis skyldes beskatningen i det andet land, skal den gensidige aftaleprocedure sættes i gang over for den kompetente myndighed i det andet land. Se punkt 33 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 25.

Udveksling af oplysninger

OECD-modeloverenskomstens artikel 26 finder anvendelse på udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder. Skatteyderen anses for part i sagen efter forvaltningslovens regler om aktindsigt. Se udtalelse fra Folketingets Ombudsmand i FOB 1992, 238 og TfS 1993, 503.

Se også

Se også afsnit A.A.6.1.3 om særlig tavshedspligt i international ret på skatteområdet.

Henstand med betaling af skat og renter

OECD-modeloverenskomsten omtaler ikke henstand med betaling af skat og renter.

Efter SFL § 51 kan skatteyderen anmode om henstand med betaling af skat og renter, hvis anmodningen omhandler indsigelse mod betaling af danske skatter. Henstandsanmodningen anses for en anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen hos Skatteforvaltningen, og henstanden kan gives fra det tidspunkt, hvor Skatteforvaltningen godkender anmodningen om indledning af den gensidige aftaleprocedure.

Se også

Se også afsnit A.A.12.1 om henstand i forbindelse med klager.

Forhandling med den kompetente myndighed i det andet land

Når den kompetente myndighed i en af de kontraherende stater har accepteret skatteyderens anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure, retter myndigheden henvendelse til den kompetente myndighed i det andet land for at finde en løsning på skatteyderens sag.

Sædvanligvis indledes forhandlingerne med en skriftlig redegørelse for den kompetente myndigheds opfattelse af sagen, hvorefter den kompetente myndighed i det andet land giver udtryk for sine synspunkter. I visse sager mødes de kompetente myndigheder for at søge at nå til en aftale på den måde.

Myndighederne kan kontakte hinanden direkte uden at anvende diplomatiske kanaler. Se modeloverenskomstens artikel 25, stk. 4.

De kompetente myndigheder er forpligtet til at forhandle med hinanden og til at bestræbe sig på i videst muligt omfang at nå en aftale, men de er ikke forpligtet til at nå et resultat. Se pkt. 37 i kommentarerne til modeloverenskomstens artikel 25. I praksis når myndighederne i de fleste tilfælde frem til en løsning, som er acceptabel for alle parter.

Skatteyderens godkendelse af aftalen

Hvis de kompetente myndigheder når til enighed om sagens løsning, udveksler de underskrevne eksemplarer af aftalen. Skatteyderen gøres bekendt med aftalen og bekræfter skriftligt, at han er indforstået med sagens resultat. Samtidig erklærer skatteyderen, at han afstår fra at udnytte andre klagemuligheder eller sagsanlæg vedrørende samme emne og indkomstår. Se pkt. 45 i kommentarerne til modeloverenskomstens artikel 25.

I en sag blev der indgået retsforlig, efter at de kompetente myndigheder i Danmark og Østrig havde indgået en gensidig aftale om, at Østrig havde beskatningsretten til lønindkomst vedrørende arbejde udført i Danmark. Se TfS 2000, 815 ØLD.

Hvis skatteyderen ikke kan godkende aftalen, falder den bort. Skatteyderen kan herefter kun påberåbe sig nationale regler - begrænset af gældende frister - til undgåelse af dobbeltbeskatning.

Bestemmelse om voldgift

OECD's modeloverenskomst har siden 2008 indeholdt en bestemmelse om voldgift i de tilfælde, hvor de kompetente myndigheder ikke kan nå til enighed. Se artikel 25, stk. 5.

Voldgiftsproceduren anvendes ikke i de DBO'er, som Danmark har indgået. Bestemmelsen er dog indsat i nogle af de senest indgåede DBO'er. Bestemmelsen får dog først virkning på det tidspunkt, hvor en tilsvarende bestemmelse i en DBO mellem Danmark og et tredjeland får virkning. Dette kræver en ændring af dansk national lovgivning.

Danmark har efter artikel 18 tilvalgt voldgiftsbestemmelserne i den multilaterale konvention del IV. Voldgiftsbestemmelserne vil herefter gælde for Danmarks notificerede dobbeltbeskatningsoverenskomster (omfattede skatteaftaler), når den anden part træffer tilsvarende valg. Der henvises til afsnit C.F.8.3.1.18

Bemærk

I sager om dobbeltbeskatning som følge af transfer pricing mellem koncernforbundne parter i to eller flere EU-lande, kan den gensidige aftaleprocedure følge reglerne i EF-voldgiftskonventionen. Efter konventionen er de skattepligtige som udgangspunkt garanteret en løsning på dobbeltbeskatningen efter voldgift i et rådgivende udvalg. Se afsnit C.D.11.8.2.

Se også

Se også  afsnit C.D.11.3 om OECD's retningslinier for transfer pricing.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 2000, 815 ØLD

Sagsøgeren indgik retsforlig med Skatteministeriet om tilbagebetaling af dansk skat af lønindkomst, efter at de kompetente myndigheder i Danmark og Østrig havde indgået gensidig aftale om, at Østrig have beskatningsretten til indkomsten.

Retsforlig

Kommenteret i SU 2000, 241