Indhold

Dette afsnit beskriver de virksomheder, der skal autoriseres for afgift af mineralolieprodukter.

Afsnittet indeholder:

 • Generelt om autorisation
 • Oplagshavere
 • Farvningsvirksomheder
 • Varemodtagere og vareafsendere
 • Udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter
 • Fjernsalg
 • EU-handel med visse mineralolieprodukter
 • Anmeldelse til autorisation.

Se også

 • Afsnit E.A.1.4 om afgiftspligtige virksomheder og personer (registrering)
 • Blanketter, der anvendes til anmeldelse af autorisation (registrering)
 • nr. 23.025 Afgift af karburatorvæske
 • nr. 23.027 Energiafgift og CO2-afgift af gas- og dieselolier, fuelolie m.v., gas (LPG), benzin, bioolier og metanol
 • nr. 23.036 Energiafgift og CO2-afgift af smøreolie og lignende
 • nr. 23.016 EU handel med afgiftsfritagne mineralolieprodukter.
 • Dokumentationsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 185 af 26. februar 2013 om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. 
 • Registrering efter NOx-afgiftsloven for visse virksomheder.

Generelt om autorisation

Autorisationen er opdelt i følgende fem afgiftsområder:

a)      Afgift af gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære og petroleum

b)      Afgift af benzin

c)      Afgift af gas (LPG)

d)      Afgift af karburatorvæske

e)      Afgift af smøreolie og lignende.

Virksomheder, der autoriseres efter afgiftsområderne a), b) og c) skal også registreres efter CO2-afgiftsloven og svovlafgiftsloven. Se afsnit E.A.4.5 om CO2-afgiften og afsnit E.A.7.11 om svovlafgiften. Der skal kun ske registrering efter svovlafgiftsloven, hvis produktet har et indhold af svovl på over 0,05 pct. Bioolier og biometanol uden fossilt indhold medfører ikke registrering efter CO2-afgiftsloven. Visse virksomheder skal også registreres efter NOx-afgiftsloven. Se afsnit E.A.7.20 om kvælstofoxider, NOx-afgift.

Virksomheder, der autoriseres efter afgiftsområde  e) skal også registreres efter CO2-afgiftsloven.

En autorisation (registrering) efter et af de nævnte afgiftsområder omfatter kun det pågældende afgiftsområde.

For at få autorisation som oplagshaver her i landet skal oplagshaveren stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer. Se dokumentationsbekendtgørelsens § 15

Oplagshavere

Pligtig registrering - udvinder og fremstiller afgiftspligtige varer

Virksomheder, der udvinder eller fremstiller varer, skal anmelde sig til autorisering hos Erhvervsstyrelsen som oplagshavere. Se MINAL § 3, stk. 2.

Virksomheder, der foretager blandinger af olieprodukter eller blandinger af olieprodukter med andre varer med henblik på at fremstille afgiftspligtige varer, skal også registreres som oplagshavere. Registreringspligten gælder også for producenter af fx vegetabilske olier og animalske olier, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof eller som brændsel til opvarmning. Se dokumentationsbekendtgørelsens § 8, stk. 2.

Virksomheder, der af miljømyndighederne er godkendt til at indsamle og forarbejde spildolie med henblik på genbrug, skal anmelde sig til autorisation som oplagshaver. Se MINAL § 3, stk. 12.

Frivillig registrering - afsætter, oplagrer eller forbruger afgiftspligtige varer

En virksomhed, der

 • afsætter
 • oplagrer, eller
 • forbruger afgiftspligtige varer,

kan autoriseres som oplagshaver, når den råder over lagerkapacitet på mindst 1.000 m3 til opbevaring af afgiftspligtige varer. Sådanne virksomheder har dog ikke pligt til at være autoriserede. Skattestyrelsen kan i særlige tilfælde fravige kapacitetskravet for virksomheder, der afsætter autogas til videresalg.

En virksomhed, der afsætter karburatorvæske eller smøreolie og lignende kan autoriseres, når virksomheden har et årligt salg af de nævnte varer på mindst 100.000 liter. Sådanne virksomheder kan dog også autoriseres, hvis de råder over lagerkapacitet på mindst 1000 m3. Se MINAL § 3, stk. 3.

Oplagshavers rettigheder og sikkerhedsstillelse

Oplagshavere kan fremstille, modtage og oplægge afgiftspligtige varer, der er omfattet af virksomhedens autorisation, uden at afgiften er betalt. Tilsvarende kan de levere afgiftspligtige varer uden afgift til virksomheder i andre EU-lande og til andre oplagshavere her i landet. Se MINAL § 3, stk. 11.

Oplagshavere skal stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer i overensstemmelse med reglerne i dokumentationsbekendtgørelsen. Se MINAL § 3, stk. 11 og 13 og dokumentationsbekendtgørelsens § 15.

Se også

Se også afsnit E.A.1.5 om sikkerhedsstillelse. 

Godkendelse af oplagshavers lagerkapacitet

Før virksomheden kan autoriseres som oplagshaver, skal virksomhedens produktionsanlæg samt tanke og andre anlæg til at indpumpe, behandle, opbevare og udlevere med videre afgiftspligtige varer, som der ikke er betalt afgift af, godkendes af Skattestyrelsen.  Virksomheden skal ved ansøgning om autorisation som oplagshaver vedlægge plantegning over virksomhedens installationer m.v., tegninger over virksomhedens produktionsanlæg, rørledninger m.v. samt brandtilsynsgodkendelse og miljøgodkendelse af tanke og anlæg m.v. Se MINAL § 5, stk. 2 og dokumentationsbekendtgørelsens § 11

Udover importlagre med videre bliver også virksomhedernes lokale depoter regnet med til lagerkapaciteten. Detailsalgsanlæg som fx tankstationer kan ikke regnes med til lagerkapaciteten, og må ikke bruges til opbevaring af ubeskattede varer. Virksomheden skal for hvert depot give oplysninger om depotets beliggenhed, lagerkapacitet med videre.

Godkendelsen af anlæggene og autorisationen kan tilbagekaldes, hvis anlæggene bruges eller ændres på en sådan måde, at Skatteforvaltningens kontrol ikke kan udføres på en rimelig og betryggende måde. Se MINAL § 5, stk. 4.

Detailsalgsanlæg (fx benzinstationer) kan ikke godkendes til opbevaring af ubeskattede produkter. Se MINAL § 5, stk. 5. Forbrugsregistrerede virksomheders tankningsanlæg kan heller ikke godkendes til opbevaring af ubeskattede varer, hvor der sker leverancer af varer til andre. 

Forbrugsvirksomheder

Virksomheder med et årligt forbrug på over 4.000 GJ varme, der er målt inden for samme lokalitet, og som er direkte leveret fra et registreret kraft-varmeværk omfattet af bilag 1 eller fra en mellemhandler registreret efter stk. 5, og hvor tilbagebetalingen af afgift efter § 11 udgør mindst 80 pct. af afgiften efter denne lov og 30 pct. af virksomhedens energiforbrug bruges ved aktiviteter omfattet af bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, kan blive forbrugsregistreret. Registreringen giver virksomheden oplagsrettigheder for varmeleverancen.

Ved lokalitet forstås virksomhedens geografiske forretningssted. En geografisk lokalitet med to eller flere afregningsmålere, kan få alle målere omfattet af én forbrugsregistrering. Hvis virksomheden har flere forretningssteder (flere geografiske lokaliteter), er det forbruget ved de enkelte lokaliteter, der er afgørende for, om den enkelte lokalitet kan blive omfattet af reglerne om forbrugsregistrering.

Mellemhandlere af varme

Mellemhandlere kan også opnå registrering, hvis de transporterer varme, der er direkte leveret fra et registreret kraftvarmeværk omfattet af bilag 1, og hvis mindst 50 pct. af varmen i de seneste 12 måneder er transporteret til virksomheder, der er forbrugsregistrerede. Der skal stilles sikkerhed for afgiften af den varme, der transporteres til virksomheder, der ikke er forbrugsregistrerede.

Se også

Se i øvrigt afsnit E.A.4.4 om betingelser for forbrugsregistrering for varme og betingelser for registrering af mellemhandlere for varme.

Farvningsvirksomheder

En virksomhed, der ikke er autoriseret som oplagshaver, og som både afsætter ufarvet og farvet gas- og dieselolie samt petroleum og gas, kan registreres som farvningsvirksomhed. Det er en betingelse, at virksomheden afsætter mindst 500.000 liter gas- og dieselolie samt petroleum årligt, og at denne afsætning ikke sker fra stationære detailsalgsanlæg. Se MINAL § 4 a.

Farvningsvirksomheder er berettigede til at få tilført og oplagre ufarvet gas- og dieselolie samt petroleum, som der kun er betalt den lave afgift af efter MINAL bilag 2, nr. 2 eller 10 (satsen for fyringsolie og petroleum til fyringsbrug), når varerne er tilført med henblik på videresalg.

Ved videresalg af ufarvede produkter skal differencen mellem fyringssatsen og motorbrændstofsatsen (lav og høj afgift) betales til Skatteforvaltningen. Tilsvarende gælder, når farvet gas- og dieselolie samt petroleum videresælges med det formål at blive brugt som motorbrændstof. Se MINAL § 4 a, stk. 2.

Skattestyrelsen udsteder et bevis for registreringen til de registrerede farvningsvirksomheder. Se MINAL § 4 a, stk. 3.

Selvstændige transportører, som på tankvogne transporterer gas- og dieselolie eller petroleum på vegne af autoriserede oplagshavere og registrerede farvningsvirksomheder, der har fået tilladelse til farvning ved godkendt farvningsudstyr på tankvogne, kan foretage farvning og mærkning af gas- og dieselolie på vegne af den autoriserede oplagshaver eller registrerede farvningsvirksomhed ved overgang til forbrug. Se MINAL § 4 a, stk. 4.

Varemodtagere og vareafsendere

Registreret varemodtager

En virksomhed, der som led i udførelsen af sit erhverv modtager varer fra andre EU-lande eller tredjelande, kan blive registreret som varemodtager. Dermed kan den modtage varer under afgiftssuspensionsordningen. Når virksomheden er registreret som varemodtager, skal den ikke forhåndsanmelde varetransporter. Se MINAL § 4, stk. 2 og MINAL § 13.

Skattestyrelsen kan under særlige omstændigheder pålægge en varemodtager at stille sikkerhed for forventede afgifter for kommende 12 måneder. Se MINAL § 4, stk. 3. Skattestyrelsen kan endvidere fratage en virksomhed registreringen som varemodtager. Se MINAL § 4, stk. 4.

Midlertidig registreret varemodtager

En virksomhed, der som led i udførelsen af sit erhverv lejlighedsvis modtager varer fra andre EU-lande eller tredjelande, kan blive registreret som midlertidigt registreret varemodtager. Den registrerede varemodtager kan hverken oplægge eller afsende varer, uden at afgiften er betalt. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt registreret varemodtager her i landet skal virksomheden eller personen inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland

 • registreres som midlertidigt registreret varemodtager
 • anmelde varetransporten til Skattestyrelsen
 • indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Se MINAL § 4, stk. 1.

Registreret vareafsender

En virksomhed eller en person, der er registreret som vareafsender, har tilladelse til at afsende varer til andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. Afsendelsen må kun vedrøre varer, der er indført fra steder uden for EU, og må kun ske efter varernes overgang til fri omsætning i EU's toldområde. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret vareafsender her i landet skal virksomheden

 • registreres som registreret vareafsender
 • stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer i de andre EU-lande.

Se MINAL § 4, stk. 5.

Udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter

En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, der er omfattet af MINAL § 4 b, stk. 5, kan udnævne en fiskal repræsentant her i landet til at forestå betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Hvis en udenlandsk oplagshaver vælger at udnævne en fiskal repræsentant, skal repræsentanten autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos Skattestyrelsen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Se MINAL § 4 b, stk. 1-5. og dokumentationsbekendtgørelsens §§ 12-13 (bekendtgørelse nr. 185 af 26/2 2013).

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering, afsnittet om udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter.

Fjernsalg

Den, der her til landet sælger varer fra andre EU-lande ved fjernsalg skal inden vareafsendelsen autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos Skattestyrelsen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.  Fjernsalg vil typisk dreje sig om postordresalg, herunder internethandel.

Den udenlandske virksomhed, som driver fjernsalg til kunder i Danmark, kan vælge at udnævne en fiskal repræsentant til at stå for afgiftsbetalingen. Repræsentanten skal inden vareafsendelsen autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos Skattestyrelsen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Se MINAL § 4 b, stk. 6.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering, afsnittet om fjernsalg.

EU-handel med visse mineralolieprodukter

Virksomheder, der ikke i forvejen er autoriserede eller registrerede efter mineralolieafgiftsloven, og som har EU-handel med visse mineralolieprodukter, der ikke er nævnt i oversigten for afgiftspligtige varer, skal af administrative årsager anmelde sig til autorisation eller registrering for denne EU-handel. Se oversigt for afgiftspligtige varer i MINAL § 1, stk. 1.

Det drejer sig hovedsageligt om produkter, der anvendes til andre formål end motorbrændstof eller opvarmning. Et eksempel er opløsningsmidler, som der ikke betales mineralolieafgift af.

Varer under følgende toldtarifpositioner er omfattet, og der skal udstedes elektronisk ledsagedokument for leverancer af varerne

 • 2707.10-30              benzen, toluen og xylen med videre
 • 2707.50                   solvent naphta med videre
 • 2710.12.11-25         special benzin, mineralsk terpentin med videre, dog kun bulk varer
 • 2710.12.70-90         letbenzin med videre
 • 2710.19.29              tændvæske med videre, dog kun bulk varer
 • 2901.10                  ethan, butan med videre
 • 2902.20-44             benzen, toluen og xylen (kemisk ren)
 • 3824.90.91             Fedtsyre-mono-alkyl-estere med indhold af estere på 96,5 pct. eller mere.

Additiver til mineralolier (herunder benzin) eller til andre væsker, som anvendes til samme formål som mineralolier, som tarifferes under følgende toldtarifpositioner er omfattet af reglerne om elektronisk ledsagedokumenter:

 • 3811.11.10            
 • 3811.11.90     
 • 3811.19.00            
 • 3811.90.00.

Virksomheder, som erhverver smøreolieprodukter under position 27.10.11-27.10.19.69, skal også autoriseres for EU handel med visse mineralolieprodukter for at få tildelt et punktafgiftsnummer.

For virksomheder, der har EU-handel med følgende varer, der anvendes eller indgår ved fremstillingen af varer, der er bestemt til anvendelse som brændsel til opvarmning eller motorbrændstof, gælder de almindelige registreringsbestemmelser for autorisation eller registrering.

 • 1507-1515  Vegetabilske og animalske olier til opvarmning eller motorbrændstof
 • 1517-1518  Vegetabilske og animalske olier til opvarmning eller motorbrændstof
 • 3824.90.97 Fedtsyre-mono-alkyl-estere med indhold af estere på mindre end 96,5 pct.

Se også

Se også dokumentationsbekendtgørelsens § 8.

Som bulk vare anses forsendelser af varer i minimum 210 liters transportemballage. Et eksempel er en tønde med indhold på minimum 210 liter.

Anmeldelse til autorisation

Anmeldelse til registrering sker hos Erhvervsstyrelsen. Anmeldelsen sker på www.virk.dk.