Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for mineralolieprodukter og beskriver samtidig, hvordan afgiften skal beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Afgiftssatser ved dagtemperaturer
  • Afgiftssatser ved 15 grader Celsius
  • Beregning af afgiften
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen skete første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Afgiftssatser ved dagtemperaturer

For 2022 ►og 2023◄ gælder følgende satser:

Enhed

2022

►2023◄

1.

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

315,9

320,4

2.

Anden gas- og dieselolie¹)

øre/liter

226,1

229,3

3.

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

303,7

308,0

4.

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

281,8 285,9

5.

Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

281,8

285,9

6.

Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

280,4

284,4

7.

Fuelolie¹)

øre/kg

256,1

259,8

8.

Fyringstjære¹)

øre/kg

230,6 233,9

9.

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

315,9

320,4

10.

Anden petroleum¹)

øre/liter

226,1

229,3

11.

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

522,7

530,1

12.

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

443,6

449,9

13.

Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

436,0

427,9

442,2

434,0

14.

Autogas i form af LPG

øre/liter

191,2

193,9

15.

Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof

øre/kg

351,5

356,5

16.

Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas¹)

øre/kg

290,0

294,1

17.

Karburatorvæske

øre/liter

494,7

501,8

18.

Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur¹)

øre/liter

226,1

229,3

19. Bioolier m.v. under position 1507-1518 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker¹)

kr./GJ

øre/liter

63,0

226,1

63,9

229,3

20. Metanol under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker¹)

kr./GJ

øre/liter

63,0

99,5

63,9

100,9

Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof)

kr./GJ

135,0

136,9

Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof)

kr./GJ

78,6

79,7

Metanol, der anvendes til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer. Se afsnit E.A.4.1.3.1

øre/liter

124,1

125,8

Se MINAL § 1, stk. 1 og lovens bilag 2.

 1) Grundbeløbet hæves pr. 1. januar 2021. Se også LOV nr. 2225 af 29/12/2020 om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af dele af »Klimaaftale for energi og industri mv. 2020« m.v.). 

Afgiftssatser ved 15 grader Celsius

For 2022 ►og 2023◄ gælder følgende satser:

Enhed

2022

►2023◄

1.

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

314,0

318,5

2.

Anden gas- og dieselolie¹)

øre/liter

224,7

227,9

3.

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

301,9

306,2

4.

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

280,2

284,1

5.

Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

280,2

284,1

6.

Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

278,8

282,8

9.

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

314,0

318,5

10.

Anden petroleum¹)

øre/liter

224,7

227,9

11.

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

518,3

525,6

12.

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

439,9

446,2

13.

Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

432,6

424,4

438,7

430,5

17.

Karburatorvæske

øre/liter

490,6

497,6

18.

Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur¹)

øre/liter

224,7

227,9

Se MINAL § 1, stk. 1 og bilag 2.

 1) Grundbeløbet hæves pr. 1. januar 2021. Se også LOV nr. 2225 af 29/12/2020 om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af dele af »Klimaaftale for energi og industri mv. 2020« m.v.). 

Beregning af afgiften

Afgiften beregnes i liter, kg eller GJ. Ved betaling af afgift efter energiindhold sker beregningen i GJ (Gigajoule).

Forskellige mineralolieprodukter skal holdes adskilt. Det er produktets sammensætning på udleveringstidspunktet, der er afgørende for, hvilken sats, der skal anvendes.

For mineralolieprodukter, hvor afgiftssatsen er anført i liter, betales afgiften her i landet ud fra varens rumfang ved dagtemperaturer. Se MINAL § 1, stk. 3.

Hvis energiindholdet for bioolier mv. og metanol er kendt kan afgiftssatsen opgjort i kr./GJ anvendes. Ellers anvendes afgiftssatsen opgjort i kr./liter. Se MINAL § 1, stk. 1, nr. 19 og 20, som er indsat ved lov nr. 1174 af 5. november 2014.

Oversigten over afgiftssatserne ved 15 grader Celsius følger af EU's regler. Der er tale om EU referencesatser, der svarer til dagtemperatursatserne ud fra den danske gennemsnitstemperatur på 8 grader Celsius. Referencesatserne ved 15 grader Celsius kan umiddelbart sammenlignes med satserne i andre EU-lande.

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssatser ved dagtemperaturer vises fra 2017:

Enhed

2017

 2018

2019

2020

2021

1.

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

303,9

305,4

309,0

312,0

314,7

2.

Anden gas- og dieselolie

øre/liter

198,2

199,2

201,6

203,5

225,2

3.

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

292,1

293,6

297,0

299,9

302,5

4.

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

271,1

272,5

275,7

278,4

280,8

5.

Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

271,1

272,5

275,7

278,4

280,8

6.

Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

269,7

271,1

274,2

276,9

279,3

7.

Fuelolie

øre/kg

224,6

225,7

228,4

230,6

255,2

8.

Fyringstjære

øre/kg

202,2

203,2

205,6

207,6

229,7

9.

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

303,9

305,4

309,0

312,0

314,7

10.

Anden petroleum

øre/liter

198,2

199,2

201,6

203,5

225,2

11.

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

502,8

505,3

511,3

516,2

520,7

12.

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

426,8

428,9

433,9

438,2

441,9

13.

Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,0013 g pr. liter)

øre/liter

419,5

421,6

426,5

430,7

422,6

434,4

426,3

14.

Autogas i form af LPG

øre/liter

183,9

184,8

187,0

188,8

190,5

15.

Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof

øre/kg

338,2

339,8

343,8

347,2

350,2

16.

Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas

øre/kg

254,2

255,5

258,5

261,0

288,9

17.

Karburatorvæske

øre/liter

476,0

478,3

484,0

488,6

492,9

18.

Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

198,2

199,2

201,6

203,5

225,2

19

Bioolier m.v. under position 1507-1518 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

kr./GJ

øre/liter

55,3

198,2

55,5

99,2

55,5

199,2

56,7

203,5

62,8

225,2
20 Metanol under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

kr./GJ

øre/liter

55,3

87,2

55,5

87,6

56,2

88,7

56,7

89,5

62,8

99,1

Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof)

kr./GJ

129,9

130,5

132,1

133,4

134,5 

Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof)

kr./GJ

75,6 76,0 76,9 77,7

78,3

Metanol, der anvendes til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer. Se afsnit E.A.4.1.3.1

øre/liter

  119,9 121,3 122,5

123,6

Afgiftssatser ved 15 grader Celsius vises fra 2017:

Enhed

2017

2018

2019

2020

2021

1. Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

302,1

303,6

307,1

310,1

312,8

2. Anden gas- og dieselolie

øre/liter

197,0

198,0

200,3

202,3

223,9

3. Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

290,4

291,8

295,3

298,1

300,7

4. Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

269,5

270,9

274,0

276,7

279,1

5. Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

269,5 270,9 272,7 276,7 279,1

6. Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

268,2 269,5 200,3 275,3

277,7

9. Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

302,1

303,6

307,1

310,1

312,8

10. Anden petroleum

øre/liter

197,0

198,0

200,3

202,3

223,9

11. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

498,6

501,0

506,9

511,9

516,3

12. Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

423,2

425,3

430,3

434,5

438,3

13. Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

416,1

418,2

423,1

427,2

419,2

430,9

422,8

17. Karburatorvæske

øre/liter

472,0

474,3

479,9

484,6

488,8

18. Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

197,0

198

200,3

202,3

223,9