Indhold

Dette afsnit beskriver kort tilskudsreglerne efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, baggrunden for reglerne, og hvordan de behandles skattemæssigt.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Baggrund for regel
  • Tilskudstypen
  • Beskatning af tilskud, herunder beskatningstidspunktet.

Regel

En arbejdsgiver, fx en selvstændigt erhvervsdrivende, kan få løntilskud, hvis den pågældende ansætter personer inden for en nærmere opregnet målgruppe og opfylder visse betingelser. Se lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016) § 63 (ansættelse med løntilskud) og § 71, stk. 1 (fleksjob mv.).

Baggrund for reglen

Formålet med tilskudsordningen er efter § 2 at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at hjælpe

  • arbejdssøgende med at få arbejde
  • private og offentlige arbejdsgivere med at få arbejdskraft, eller med at fastholde deres ansatte
  • kontant- og starthjælpsmodtagere samt ledige dagpengemodtagere til hurtigt at få et job, så de kan forsørge sig selv og deres familier
  • personer, der har en begrænset arbejdsevne, til at komme i arbejde.

Tilskudstypen

Tilskuddet udbetales til arbejdsgiveren. Se lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 64, stk. 1 (ansættelse med løntilskud) og § 71, stk. 2 (fleksjob).

Beskatning af tilskud, herunder beskatningstidspunktet

Tilskuddet er skattepligtigt efter SL § 4 i det år, hvor tilskudsmodtageren har vundet endelig ret til tilskuddet. Tilskuddet er nemlig ikke gjort skattefrit, hverken i selve tilskudsloven eller i anden lovgivning. Til gengæld kan tilskudsmodtageren uden hensyn til løntilskuddet fratrække den samlede lønudgift til dem, der er ansat under tilskudsordningen, som driftsudgift. Se SL § 6, stk. 1, litra a.