Indhold

Dette afsnit handler om restanceinddrivelsesmyndighedens forholdsregler over for dødsboer.

Afsnittet indeholder:

  • Restanceinddrivelsesmyndighedens anmeldelse af krav 
  • Registrerings- og afregningsforhold
  • Inddrivelse af restancer
  • Insolvens og endelig afskrivning.

Restanceinddrivelsesmyndighedens anmeldelse af krav

Restanceinddrivelsesmyndighedens anmeldelse af krav ved skifte ved bobestyrer

Da det på anmeldelsestidspunktet kan være usikkert, om boet vil være solvent eller insolvent, anmeldes et krav altid, som var boet insolvent.

Restanceinddrivelsesmyndigheden skal opgøre og anmelde krav, der er til inddrivelse. Anmeldelsen skal være skriftligt og medtage eventuelle renter og omkostninger. Rummer proklamaet oplysning om insolvensbehandling, skal et krav om fortrinsstilling også medtages. Renter, der løber på efter dødsfaldet, er § 98-krav.

Træffes der efter proklamaets udstedelse beslutning om insolvensbehandling, meddeler bobestyreren de kreditorer, der har anmeldt krav, at de inden for en frist på otte uger skal anmelde eventuelt uanmeldte krav på fortrinsstilling.

Er proklama ikke udstedt, skal restanceinddrivelsesmyndigheden snarest muligt efter at være gjort bekendt med dødsfaldet anmelde et eventuelt krav til skifteretten eller til den bobestyrer, der ifølge oplysning fra skifteretten forestår behandlingen af dødsboet. Hvis der endnu ikke er udpeget en bobestyrer, kan anmeldelsen sendes til skifteretten, der videresender anmeldelse til bobestyrer, når denne bliver udpeget.

I anmeldelsen tages forbehold for, at kravet vil kunne blive ændret som følge af efterangivelse og andre reguleringer.

Kan kravet ikke opgøres endeligt, må anmeldelse foretages foreløbigt med forbehold for senere ændringer af kravet. Hvis et krav anmeldes foreløbigt, skal endelig anmeldelse ske senest 8 uger efter udløbet af den oprindelige anmeldelsesfrist. Se dødsboskiftelovens § 82, stk. 3. Hvis ikke der sker endelig anmeldelse af kravet, er restanceinddrivelsesmyndigheden bundet at den foreløbige anmeldelse.

I anmeldelsen opgøres kravene ifølge konkursordenen. Se dødsboskifteloven § 70, som henviser til konkurslovens bestemmelser herom. Kravene opgøres således som ved anmeldelse i konkurs.

Restanceinddrivelsesmyndighedens anmeldelse af krav ved privat skifte

Restanceinddrivelsesmyndigheden skal anmelde sit krav over for samtlige arvinger eller over for den, som arvingerne efter dødsboskifteloven § 25, stk. 6, har udpeget som modtager af henvendelser vedrørende boet.

Restanceinddrivelsesmyndighedens anmeldelse af krav ved uskiftet bo og ægtefælleudlæg

Restanceinddrivelsesmyndigheden skal anmelde eventuelle krav, der er til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, indenfor proklamafristen på otte uger.

Registrerings- og afregningsforhold

Har afdøde drevet en virksomhed, og videreføres virksomheden af dødsboet, skal boet registreres. Ved hensidden i uskiftet bo skal Skatteforvaltningen på samme måde foranledige, at der i fornødent omfang sker omregistrering af virksomheden.

Hvis der er ansatte i virksomheden, skal tilmelding til CVR-registret ske senest otte dage efter den første udbetaling af A-indkomst, fordi nummeret følger den indholdspligtige og derfor ikke kan overdrages i forbindelse med dødsfald.

Der skal ved boets manglende angivelse eller betaling af skatter og afgifter ske rykning mv. og inddrivelse efter de almindelige regler, der gælder for inddrivelse af de pågældende tilsvar. Desuden skal der foretages beregning af afgifter, morarenter mv. efter de samme regler, som gælder for andre virksomheder.

Inddrivelse af restancer

Intet skifte

Hvor der er tale om, at boet er udlagt til den længstlevende ægtefælle, påtager ægtefællen sig ved udleveringen at dække den afdødes forpligtelser. Inddrivelse sker derfor som for den pågældendes egen gæld.

Hvor der er tale om uskiftet bo, skal den afdødes restancer inddrives hos den længstlevende ægtefælle efter de almindelige regler som for den pågældendes egen gæld.

Skifte ved bobestyrer

Når et dødsbo skiftes ved en bobestyrer, er der ikke længere tale om individualforfølgning, men derimod universalforfølgning. Det betyder, at bobestyrer gør boets aktiver og passiver op og fordeler dem til de respektive kreditorer. Restancemyndighedens inddrivelse er dermed begrænset til at foretage anmeldelse af gælden til bobestyreren.

Privat skifte

Hvis et dødsbo skiftes ved privat skifte, og arvingerne ikke har sikret, at alle kreditorerne kan blive fyldestgjort, kan restanceinddrivelsesmyndigheden foretage sædvanlig inddrivelse, herunder udlæg eller lønindeholdelse, hos arvingerne for eventuelle skyldige skatter og afgifter. Det skyldes, at arvingerne hæfter personligt for gælden. Inddrivelsen skal dog tage hensyn til, om der hæftes solidarisk eller pro rata, dvs. for en bestemt del.

Insolvens og endelig afskrivning

Når behandlingen af insolvente bobestyrerboer er afsluttet uden fuld dækning for de anmeldte krav, kan restanceinddrivelsesmyndigheden, på grundlag af meddelelse herom fra skifteretten, endeligt afskrive Skatteforvaltningens eventuelle udækkede del af anmeldte krav.

Desuden kan restanceinddrivelsesmyndigheden endeligt afskrive krav som uerholdelige, når skifteretten har bekræftet, at dødsboet udlægges uden skiftebehandling.

Se også afsnit G.A.3.1.8 Afskrivning af fordringer.