Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse for elektricitet.

Afsnittet indeholder:

 • Elektricitet, der leveres til diplomatiske repræsentationer mv.
 • Elektricitet, der anvendes til produktion af elektricitet
 • Afgiftslempelse for fjernvarme (el-patronordningen)
 • Elektricitet, der anvendes til jernbanedrift
 • Godtgørelse af energiafgifter (momsregistrerede virksomheder)
 • Elektricitet, der leveres fra land til skibe
 • Elbiler
 • Tilbagebetaling af moms af afgifter
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Elektricitet, der leveres til diplomatiske repræsentationer mv.

Leverancer af elektricitet

Elektricitet, som netvirksomheder leverer til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner med videre, der er omtalt i TDL § 4, samt personer, der er knyttet til disse, er fritaget for afgift. Se ELAL § 11 b, stk. 1.

Af praktiske hensyn administreres ordningen med fritagelse for afgift af elektricitet som en godtgørelsesordning. Dette indebærer, at bestemmelsen ikke direkte berører netvirksomhedernes opkrævning af afgift.

Repræsentationer med videre kan efter ansøgning til Skatteforvaltningen få godtgjort elafgiften.

Fjernvarme

Fritagelsen for afgift gælder også for fjernvarme direkte fremstillet af elektricitet. Diplomatiske repræsentationer, konsulater og her repræsenterede internationale organisationers kontorer kan få godtgjort afgiftsbelastningen på den leverede fjernvarme.

Repræsentationer med videre kan efter ansøgning til Skatteforvaltningen få godtgjort afgiften på varme.

Se også

Se også blanket (23.006), der anvendes ved anmodning om godtgørelse af afgiften på elektricitet og afgiften på varme. Blanketten findes på Skatteforvaltningens hjemmeside https://www.skat.dk/.

Elektricitet, der anvendes til produktion af elektricitet

Der er fuld afgiftsfrihed for elektricitet, der anvendes direkte til produktion af elektricitet samt til at opretholde muligheden for produktion af elektricitet. Se ELAL § 11, stk. 1 og 5 og ELAL § 11 c, stk. 2.

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.10.4 om afgiftsregler ved produktion af elektricitet og kraftvarme (eget forbrug af elektricitet i kraftvarmeværker).

Afgiftslempelse for fjernvarme (el-patronordningen)

Momsregistrerede varmeproducenter har på visse betingelser ret til afgiftslempelse for fjernvarme, der produceres af elektricitet eller af afgiftspligtige brændsler. Se blandt andet ELAL § 11, stk. 7 og 8.

Ordningen, der også kaldes "el-patronordningen", findes også i gasafgiftsloven, kulafgiftsloven, mineralolieafgiftsloven og CO2-afgiftsloven.

Se også

Se også afsnit E.A.4.3.9 om afgiftslempelse for fjernvarme (el-patronordningen).

Elektricitet, der anvendes til jernbanedrift

Elafgift godtgøres af elektricitet indtil 0,4 øre pr. kWh, der anvendes som kørestrøm til el-tog til personbefordring.

Efter ikrafttræden af el-engrosmodellen den 1. april 2016 er godtgørelsen betinget af:

1) at det fremgår af købsaftalen mellem elhandelsvirksomheden eller anden elhandler end elhandelsvirksomheden, og togoperatøren, at forbrugeren er en virksomhed, som forbruger kørestrøm, der anvendes af eltog til personbefordring, med angivelse af forbrugerens CVR- eller SE- nummer, og

2) at fakturaer vedrørende de aftalte leverancer af elektricitet mellem elhandelsvirksomheden eller anden elhandler end elhandelsvirksomheden og togoperatøren indeholder oplysning om forbrugerens aktuelle CVR- eller SE-nummer.

Se ELAL § 11 b, stk. 2 og § 11 c, stk. 1.

Elektricitet til fx belysning af baneområder, drift af signaler og sporskifter er ikke omfattet af ELAL § 11 b, stk. 2.

Elektricitet, der anvendes som kørestrøm til el-tog til godstransport, er omfattet af godtgørelsesreglerne for momsregistrerede virksomheder. Se ELAL § 11 og § 11 c.

Se også

Se også

 • Afsnit E.A.4.3.7.10 om elhandelsvirksomheders fakturering af elafgift
 • Afsnit E.A.4.3.7.11 om andre elhandleres fakturering af elafgift
 • Afsnit E.A.4.6 om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift til momsregistrerede virksomheder.

Godtgørelse af energiafgifter (momsregistrerede virksomheder)

Momsregistrerede virksomheder har på visse betingelser ret til godtgørelse af energiafgifter på energiprodukter.

►Se afsnit E.A.4.6.3.2

Elektricitet, der leveres fra land til skibe

Skibe, der ligger til kaj i havn, har på visse betingelser ret til at få godtgørelse af afgift for leveret elektricitet direkte fra land, bortset fra 0,4 øre pr. kWh. Se ELAL § 11 b, stk. 3 og 4. 

►De nærmere betingelser for godtgørelse er beskrevet i E.A.4.6.3.2

Elbiler

Der gælder en tidsbegrænset ordning for godtgørelse af elektricitet anvendt til opladning af elbiler, herunder elbusser. Ordningen er nærmere beskrevet i E.A.4.6.3.2. ►Se lov nr. 1353 af 21. december 2012.◄

Tilbagebetaling af moms af afgifter

Hvis en virksomhed ikke kan fradrage moms af afgifter som indgående moms i sit momsregnskab, når selve afgiften godtgøres, kan der ske tilbagebetaling af momsen af afgiften efter ML § 45, stk. 14.

Dette kan eventuelt være relevant i forbindelse med momsfrie erhvervsmæssige aktiviteter.

Se også afsnit D.A.12.6.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Skatterådet
SKM2018.626.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at elektricitet fra land- og havvindmøller, der skulle anvendes i vindmølleejers varmeforsyningsanlæg, var afgiftsfri, da varmeforsyningsanlæg og vindmøller var direkte forbundne via samme interne net, jf. elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra c. Det kunne endvidere bekræftes, at spørger under visse forudsætninger kunne få delvis afgiftsgodtgørelse for den elektricitet fra det offentlige net, der anvendtes i varmeforsyningsanlægget, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 3, 7. pkt.

 

SKM2017.647.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger kunne få godtgjort elafgiften af forbruget fra en varmepumpe, som blev anvendt til nedkøling af sprit. Det skyldtes, at varmepumpen blev anvendt som led i spørgers produktion.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at der ikke skulle betales overskudsvarmeafgift af overskudsvarmeafgiften.