Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse for elektricitet.

Afsnittet indeholder:

 • Elektricitet, der leveres til diplomatiske repræsentationer mv.
 • Elektricitet, der anvendes til produktion af elektricitet
 • Afgiftslempelse for fjernvarme (el-patronordningen)
 • Elektricitet, der anvendes til jernbanedrift
 • Godtgørelse af energiafgifter (momsregistrerede virksomheder)
 • Elektricitet, der leveres fra land til skibe
 • Elbiler
 • Efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister ved levering af elektricitet til skibe
 • Tilbagebetaling af moms af afgifter
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Elektricitet, der leveres til diplomatiske repræsentationer mv.

Leverancer af elektricitet

Elektricitet, som netvirksomheder leverer til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner med videre, der er omtalt i TDL § 4, samt personer, der er knyttet til disse, er fritaget for afgift. Se ELAL § 11 b, stk. 1.

Af praktiske hensyn administreres ordningen med fritagelse for afgift af elektricitet som en godtgørelsesordning. Dette indebærer, at bestemmelsen ikke direkte berører netvirksomhedernes opkrævning af afgift.

Repræsentationer med videre kan efter ansøgning til Skatteforvaltningen få godtgjort elafgiften.

Fjernvarme

Fritagelsen for afgift gælder også for fjernvarme direkte fremstillet af elektricitet. Diplomatiske repræsentationer, konsulater og her repræsenterede internationale organisationers kontorer kan få godtgjort afgiftsbelastningen på den leverede fjernvarme.

Repræsentationer med videre kan efter ansøgning til Skatteforvaltningen få godtgjort afgiften på varme.

Se også

Se også blanket (23.006), der anvendes ved anmodning om godtgørelse af afgiften på elektricitet og afgiften på varme. Blanketten findes på Skatteforvaltningens hjemmeside https://www.skat.dk/.

Elektricitet, der anvendes til produktion af elektricitet

Der er fuld afgiftsfrihed for elektricitet, der anvendes direkte til produktion af elektricitet samt til at opretholde muligheden for produktion af elektricitet. Se ELAL § 11, stk. 1 og 5 og ELAL § 11 c, stk. 2.

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.10.4 om afgiftsregler ved produktion af elektricitet og kraftvarme (eget forbrug af elektricitet i kraftvarmeværker).

Afgiftslempelse for fjernvarme (el-patronordningen)

Momsregistrerede varmeproducenter har på visse betingelser ret til afgiftslempelse for fjernvarme, der produceres af elektricitet eller af afgiftspligtige brændsler. Se blandt andet ELAL § 11, stk. 7 og 8.

Ordningen, der også kaldes "el-patronordningen", findes også i gasafgiftsloven, kulafgiftsloven, mineralolieafgiftsloven og CO2-afgiftsloven.

Se også

Se også afsnit E.A.4.3.9 om afgiftslempelse for fjernvarme (el-patronordningen).

Elektricitet, der anvendes til jernbanedrift

Elafgift godtgøres af elektricitet indtil 0,4 øre pr. kWh, der anvendes som kørestrøm til el-tog til personbefordring.

Efter ikrafttræden af el-engrosmodellen den 1. april 2016 er godtgørelsen betinget af:

1) at det fremgår af købsaftalen mellem elhandelsvirksomheden eller anden elhandler end elhandelsvirksomheden, og togoperatøren, at forbrugeren er en virksomhed, som forbruger kørestrøm, der anvendes af eltog til personbefordring, med angivelse af forbrugerens CVR- eller SE- nummer, og

2) at fakturaer vedrørende de aftalte leverancer af elektricitet mellem elhandelsvirksomheden eller anden elhandler end elhandelsvirksomheden og togoperatøren indeholder oplysning om forbrugerens aktuelle CVR- eller SE-nummer.

Se ELAL § 11 b, stk. 2 og § 11 c, stk. 1.

Elektricitet til fx belysning af baneområder, drift af signaler og sporskifter er ikke omfattet af ELAL § 11 b, stk. 2.

Elektricitet, der anvendes som kørestrøm til el-tog til godstransport, er omfattet af godtgørelsesreglerne for momsregistrerede virksomheder. Se ELAL § 11 og § 11 c.

Se også

Se også

 • Afsnit E.A.4.3.7.10 om elhandelsvirksomheders fakturering
 • Afsnit E.A.4.3.7.11 om andre elhandleres fakturering af elafgift
 • Afsnit E.A.4.6 om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift til momsregistrerede virksomheder.

Godtgørelse af energiafgifter (momsregistrerede virksomheder)

Momsregistrerede virksomheder har på visse betingelser ret til godtgørelse af energiafgifter på energiprodukter. Se blandt andet ELAL § 11 og § 11 c.

Ved lov 2225 af 29. december 2020 er sondringen vedrørende en momsregistreret virksomheds forbrug af afgiftspligtig elektricitet til henholdsvis proces og rumvarme mv. ophævet fra den 1. januar 2021. Det er derfor ikke længere nødvendigt at måle og opgøre elbruget anvendt henholdsvis til proces og til rumvarme mv.

Virksomheder omfattet af det tidligere bilag 1 til elafgiftsloven (advokater, arkitekter, mv.) har ikke ret til afgiftsgodtgørelse. Disse virksomheder har dog ret til godtgørelse af elafgift af forbrug af elektricitet til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling - bortset fra 0,4 øre/kWh. Dette gælder indtil udgangen af år 2022, hvorefter bilagsvirksomheder ydes godtgørelse efter de almindelige regler.

Bemærk

Ved lov nr. 331 af 30. marts 2019 ophæves elafgiftslovens bilag 1 med virkning fra 1. januar 2023. Ved ophævelsen ligestilles alle momsregistrerede erhverv, så også de af bilag 1 omfattede momsregistrerede virksomheder gives mulighed for, at få godtgjort afgiften af elektricitet til procesformål. Det betyder, at de momsregistrerede virksomheder som har været omfattet af elafgiftslovens bilag 1, fra den 1. januar 2023 vil være omfattet af muligheden for at benytte EU's minimumsafgift på 0,4 øre pr. kWh på linje med andre momsregistrerede virksomheder, samt at der ikke længere skal sondres imellem elektricitet anvendt til henholdsvis rumvarme og proces.

Se også § 8, stk. 2 og 3, i lov 2225 af 29. december 2020.

Se også

 • Se også afsnit E.A.4.6 om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift til momsregistrerede virksomheder, hvor reglerne for godtgørelse af elafgift, elvarme mv. og virksomheder omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven er nærmere beskrevet.

Elektricitet, der leveres fra land til skibe

Skibe, der ligger til kaj i havn, har på visse betingelser ret til at få godtgørelse af afgift for leveret elektricitet direkte fra land, bortset fra 0,4 øre pr. kWh. Se ELAL § 11 b, stk. 3 og 4. 

Godtgørelsen ydes imidlertid ikke direkte til de omfattede skibe, men til den virksomhed i havnen, som aftagenummeret for elektriciteten omfatter. Det er herved forudsat, at havnevirksomheden videresælger elektriciteten til skibene alene med tillæg af ikke godtgjort elafgift, hvorved at skibene ikke stilles anderledes afgiftsmæssigt. Det er således ikke det enkelte skib, der skal have godtgørelsen, men den, som sælger el til skibet. Hvis en virksomhed leverer elektricitet fra eget aftagenummer til egne skibe, men uden at der sker et salg af elektriciteten, kan virksomheden få godtgørelse af elafgiften af elektriciteten bortset fra 0,4 øre pr. kWh, såfremt de øvrige betingelser for brug af ordningen er opfyldt.

For at opnå den reducerede afgift skal en række betingelser være opfyldt: 

 • Elektricitetens spænding skal være på mindst 380 V.
 • Elektriciteten skal forbruges om bord på skibet.
 • Elektriciteten må ikke forbruges til ikke-erhvervsmæssige formål.
 • Skibet må ikke være oplagt eller på anden måde ikke anvendes til søfart.

Bemærk

Tidligere var det et krav, at et skib skulle have en bruttotonnage på mindst 400 t. Med lov nr. 1558 af 13. december 2016 er denne betingelse udgået. Skatteministeren er i loven bemyndiget til at fastsætte tidspunktet for, hvornår betingelsen udgår. Dette er sket med virkning fra 1. februar 2017, se bekendtgørelse nr. 93 af 27. januar 2017.

Med lov nr. 578 af 4. maj 2015 og lov nr. 1893 af 29. december 2015 blev retten til at få leveret elektricitet direkte fra land med en reduceret afgift på 0,4 øre pr. kWh ændret til en ordning med godtgørelse af afgift, bortset fra 0,4 øre pr. kWh. Ordningen med godtgørelse af afgift trådte i kraft den 1. april 2016. Betingelserne for at få godtgjort afgiften er de samme som betingelserne for at få leveret med en reduceret afgift.

►Ordningen kan ikke finde anvendelse efter den 17. juni 2027, jf. Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/922 af 7. juni 2021 om tilladelse til Danmark til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i havn, i henhold til artikel 19 i direktiv 2003/96/EF. Se ELAL § 11 b, stk. 7 og Bekendtgørelse nr. 1272 af 10. juni 2021 om nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn.◄

►Skatteministeren kan forlænge ordningen efter 17. juni 2027 efter en eventuel ny tilladelse fra Rådet, jf. ELAL § 11 b, stk. 7.◄

Elbiler

Der gælder en tidsbegrænset ordning for godtgørelse af elektricitet anvendt til opladning af elbiler, herunder elbusser. Ordningen er nærmere beskrevet i E.A.4.6.3.2.

Efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister ved levering af elektricitet til skibe

Virksomheders godtgørelse af elafgiften ved levering af elektricitet til skibe, som ligger ved kaj, er en ordning, som kan være omfattet af krav om indberetning til EU's statsstøtteregister. Støttemodtager under denne ordning er den virksomhed, som aftagenummeret omfatter, og som får godtgørelsen.

Idet ordningen udgør statsstøtte, er den omfattet af reglerne i EU-Forordningen nr. 651/2014 af 17. juni 2014 (gruppefritagelsesforordningen) og Kommissionens Forordning (EU) 2020/972 af 2. juli 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 1407/2013 for så vidt angår forlængelse og ændring af forordning (EU) nr. 651/2014 for så vidt angår forlængelse og relevante tilpasninger.

Det betyder, at der er betingelser som til hver en tid skal være opfyldt for at man er berettiget til at modtage statsstøtte, fx gælder der et forbud mod, at kriseramte virksomheder benytter støtteordninger, som er omfattet af gruppefritagelsesforordningen. Se også afsnit E.A.1.9  om efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister.

Støttebeløbet skal for ovenstående ordning opgøres som forskellen mellem den almindelige sats på afgift af elektricitet ned til 0,4 øre pr. kWh for den af virksomheden forbrugte elektricitet. Eksempelvis vil en virksomhed, der har leveret 200.000 kWh fra den 1. juli 2016 til den 31. december 2016, som udgangspunkt skulle betale 177.000 kr. i elafgift efter den almindelige sats på 88,5 øre pr. kWh i 2016. Efter godtgørelse ned til minimumsafgiften på 0,4 øre pr. kWh, vil virksomheden alene have betalt 800 kr. Støttebeløbet vil i dette tilfælde udgøre 176.200 kr.

Berørte virksomheder skal opgøre, hvor meget virksomhederne har modtaget i støtte ved levering af elektricitet til skibe, før det kan afgøres, hvorvidt de enkelte virksomheder er omfattet af kravet om indberetning. Virksomheder skal indberette til EU's statsstøtteregister, hvis støttebeløbet i den enkelte ordning udgør 500.000 euro eller derover i et kalenderår. Virksomheder, som er omfattet af kravet om indberetning, skal indberette relevante beløb og andre oplysninger til Skatteforvaltningen.

Se også afsnit E.A.1.9 om efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister.

Tilbagebetaling af moms af afgifter

Hvis en virksomhed ikke kan fradrage moms af afgifter som indgående moms i sit momsregnskab, når selve afgiften godtgøres, kan der ske tilbagebetaling af momsen af afgiften efter ML § 45, stk. 14.

Dette kan eventuelt være relevant i forbindelse med momsfrie erhvervsmæssige aktiviteter.

Se også afsnit D.A.12.6.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Skatterådet
SKM2018.626.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at elektricitet fra land- og havvindmøller, der skulle anvendes i vindmølleejers varmeforsyningsanlæg, var afgiftsfri, da varmeforsyningsanlæg og vindmøller var direkte forbundne via samme interne net, jf. elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra c. Det kunne endvidere bekræftes, at spørger under visse forudsætninger kunne få delvis afgiftsgodtgørelse for den elektricitet fra det offentlige net, der anvendtes i varmeforsyningsanlægget, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 3, 7. pkt.

 

SKM2017.647.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger kunne få godtgjort elafgiften af forbruget fra en varmepumpe, som blev anvendt til nedkøling af sprit. Det skyldtes, at varmepumpen blev anvendt som led i spørgers produktion.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at der ikke skulle betales overskudsvarmeafgift af overskudsvarmeafgiften.