Indhold

Afsnittet beskriver diverse andre regler, som vedrører afgiftslempelse for fjernvarme.

Afsnittet indeholder:

  • Samlet opgørelse af afgiftslempelse for energiafgifter og CO2-afgift
  • Afgiftsgodtgørelse for el-baseret fjernvarme 
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelse, SKM-meddelelser mv.

Samlet opgørelse af afgiftslempelse for energiafgifter og CO2-afgift

Fra og med den 1. november 2011 har det været en betingelse for afgiftslempelse efter elafgiftsloven, gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven, at kraftvarmeproducenten også udnytter muligheden for at få afgiftslempelse efter CO2-afgiftsloven. Se blandt andet GASAL § 8, stk. 4, som er indsat ved lov nr. 1564 af 21. december 2010.

Fra 1. januar 2014 er energispareafgiften efter CO2-afgiftsloven på elektricitet ophævet, og elafgiften er hævet tilsvarende. Ovennævnte betingelser for afgiftslempelse gælder dermed ikke for forbrug af elektricitet til varmefremstilling. Se lov nr. 903 af 4. juli 2013.

Bemærk

Den maksimale afgift (beløbsgrænsen) i forhold til afgiftslempelse for CO2-afgift følger CO2-afgiftsbelastningen på kulbaseret kraftvarme. Da CO2-emissionen er højere for kul end for fx naturgas, er CO2-afgiften tilsvarende højere for kul end for naturgas.

Bestemmelsen indebærer, at der kan opstå situationer, hvor loftet for tilbagebetaling af CO2-afgift til varmeproducenter (maksimumsafgiften for CO2-afgift for varme ab anlæg/værk) er større end CO2-afgiften på de anvendte afgiftspligtige brændsler mv.

Landsskatteretten traf i SKM2015.447.LSR afgørelse om, at klager var berettiget til tilbagebetaling af gasafgift efter gasafgiftslovens § 8, stk. 4, uden at der skulle ske modregning af forskellen mellem den faktiske CO2-afgift og loftet for tilbagebetaling af CO2-afgift efter kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 7.

Se metodeeksempel nedenfor.

Afgiften på elektricitet efter CO2-afgiftsloven blev afskaffet pr. 1. januar 2014 ved lov nr. 903 af 4. juli 2013, og satserne efter elafgiftsloven blev hævet tilsvarende, hvorfor satserne for afgiftslempelse for elektricitet efter elafgiftsloven afviger fra satserne i de andre energiafgiftslove. Forskellen i afgiftssatserne for el-patronordningen efter elafgiftsloven og de andre energiafgiftslove er øget ved lov 2225 af 29. december 2020.

Metodeeksempel på samlet opgørelse af afgiftslempelse for energiafgifter og CO2-afgift

Nedenfor er der et metodeeksempel på, hvordan afgiftslempelsen beregnes, når loftet for tilbagebetalingen af CO2-afgift er større end CO2-afgiften på de anvendte brændsler.

Eksemplet viser et varmeproduktionsanlæg, fx en spidslast- eller reservekedel, hvori der anvendes naturgas som brændsel.

I beregningen skal indgå:

  • Forbruget af afgiftspligtigt brændsel, der er anvendt til produktion af varme
  • Den producerede varmemængde ab anlæg/værk.

I eksemplet anvendes afgiftssatserne for naturgas i 2016 og beløbsgrænserne (maksimumsafgiften for varme ab anlæg/værk), der gælder i 2016.

Forudsætninger - afgifter:

Energiafgift

2,175 kr./Nm3

CO2-afgift

0,387 kr./Nm3

Maksimal energiafgift for varme ab anlæg/værk

45,80 kr./GJ

Maksimal CO2-afgift for varme ab anlæg/værk

13,60 kr./GJ

Forudsætninger - energimængder:

Energimængde - målt gasforbrug

27 Nm3

Varmeproduktion ab anlæg/værk

1 GJ

Eksempel på samlet beregning af afgiftslempelse for energiafgift og CO2-afgift:

Afgift

Beregning

Beløb

1.

Energiafgift på gasforbrug

27 Nm3 * 2,175 kr./Nm3 =

58,73 kr.

2.

Maksimal energiafgift for varme ab anlæg/værk

1 GJ * 45,80 kr./GJ =

45,80 kr.

3.

Afgiftslempelse for energiafgift (1. - 2.)

58,73 kr. - 45,80 kr. =

12,93 kr.

4.

CO2-afgift på gasforbrug

27 Nm3 * 0,387 kr./Nm3 =

10,45 kr.

5.

Maksimal CO2-afgift for varme ab anlæg/værk

1 GJ * 13,60 kr./GJ =

13,60 kr.

6.

Afgiftslempelse for CO2-afgift (4. - 5.)

10,45 kr. - 13,60 kr.*

0 kr.

7.

Afgiftslempelse i alt (3.+ 6.)

12,93 kr.

12,93 kr.

*Da loftet for afgiftslempelsen for CO2-afgift er højere end den faktiske CO2-afgiftsbelastning for brændslet, kan der ikke ske godtgørelse for CO2-afgiften.

Afgiftsgodtgørelse for el-baseret fjernvarme 

Momsregistrerede virksomheder, der anvender el-baseret fjernvarme i virksomheden (godtgørelsesberettigede formål efter ELAL § 11, stk. 1 og 5), kan vælge at foretage en særlig opgørelse af godtgørelsen af el-afgiften på varmen. Det forudsættes, at varmen er omfattet af elpatronordningen. Se ELAL § 11, stk. 8 og 9.

Momsregistrerede virksomheder, der vælger at bruge denne mulighed, har herefter ret til godtgørelse af den resterende afgift. Tilbagebetalingen af den resterende afgift nedsættes med 50 pct.

Varmeproducenter, som anvender elpatronordningen kan få tilbagebetalt elafgiften bortset fra 0,8 øre/Kwh for varme fremstillet efter el-patronordningen, se ELAL § 11, stk. 6. Ordningen medfører, at momsregistrerede virksomheder, der anvender varme omfattet af el-patronordningen, kan få godtgjort halvdelen af de 0,8 øre/kWh, hvilket svarer til, at de momsregistrerede virksomheder betaler en afgift på 0,4 øre/kWh

Virksomheder, der vælger at anvende den særlige opgørelsesmetode for godtgørelse af elafgift på varmeleverancer, skal anvende denne metode for hele kalenderåret, og metoden kan ikke kombineres med andre opgørelsesmetoder.

For virksomheder, der vælger at anvende den særlige opgørelsesmetode, er reglerne for opgørelsesperioder med videre uændrede. 

Godtgørelsen beregnes på grundlag af afgiftsbelastningen på varmeleverancen. Det vil sige, at afgiftslempelsen efter el-patronordningen ikke må indgå i grundlaget for beregning af eventuel anden godtgørelse for varmeleverancer.

Nedenfor er opstillet et beregningseksempel, hvori indgår den særlige opgørelsesmetode for fjernvarme omfattet af el-patronordningen.

Beregningseksempler

Nedenfor er vist en beregning af godtgørelsesberettiget elafgift efter særlig opgørelsesmetode (fradrag på 50 % af afgiftsbelastning på el-baseret varme (2021-sats)).

Forudsætning for beregning af afgiftslempelse for 2021:

Elafgift pr. kWh el

0,900 kr./kWh

Maks. elafgift for varme ab anlæg/værk

0,08 kr./kWh

Forudsætninger - energimængder:

Energimængde - målt elforbrug i elpatron

100.000 kWh

Varmeproduktion ab anlæg/værk

100.000 kWh

Eksempel på beregning af afgiftslempelse hos varmeproducenten for 2021:

Afgift

Afgift i alt for el-baseret varme

Maksimumsafgift for el-baseret varme ab anlæg/værk

Afgiftslempelse for el-baseret varme

Elafgift  

100.000 kWh * 0,900 kr. = 90.000 kr.

100.000 kWh * 0,08 kr. = 8.000 kr.

90.000 kr. - 8.000 kr. = 82.000 kr.

Beregningseksempel for 2021 for momsregistreret virksomhed, der har anvendt elpatron-fjernvarmen til godtgørelsesberettigede formål

Virksomheden har i alt forbrugt 100 GJ fjernvarme.

Elektricitetens andel af den leverede og forbrugte varme er 5.000 kWh.

Elafgiftsbelastning for leveret varme ifølge varmeregning

5.000 kWh * 0,08 kr./kWh =

400 kr.

- Ikke godtgørelsesberettiget elafgift efter særlig opgørelsesmetode

50 % af 400 kr. =

200 kr.

Godtgørelsesberettiget afgift efter særlig opgørelsesmetode

(400 - 200) kr. =

200 kr.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6 om reglerne for godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift for momsregistrerede virksomheder.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsskatteretskendelser

SKM2015.447.LSR

Sagen drejede sig om, hvorvidt der i det tilbagebetalingsberettigede beløb for gasafgift skulle ske modregning af forskellen mellem den faktiske kuldioxidafgift og grænsen for tilbagebetaling af kuldioxidafgift i henhold til den dagældende kuldioxidafgiftslovs § 7, stk. 7, i det omfang den faktiske afgift for den producerede varme var lavere end grænsen for tilbagebetaling. Landsskatteretten fandt, at en sådan modregning ikke ansås at være overensstemmelse med ordlyden af gasafgiftslovens § 8, stk. 4, hvoraf det udtrykkelig fremgik, at den del af afgiften, der oversteg en sats angivet i lovens bilag 4 tilbagebetales. Selskabet ansås berettiget til tilbagebetaling af gasafgift efter gasafgiftslovens § 8, stk. 4, uden at der skulle ske modregning af forskellen mellem den faktiske kuldioxidafgift og grænsen for tilbagebetaling af kuldioxidafgift efter kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 7.