Indhold

Dette afsnit handler om beskatningsretten til royalties.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over kildelandets beskatning af royalties i danske DBO'er
  • Tilbagebetaling af dansk royaltyskat
  • Tilbagebetaling af udenlandsk royaltyskat
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Kun det land, hvor den retmæssige ejer af royalties har skattemæssigt hjemsted (bopælslandet), kan beskatte disse royalties. Se modeloverenskomstens artikel 12, stk. 1.

Nogle af Danmarks DBO'er indeholder en alternativ formulering af artikel 12. Den ser typisk sådan ud:

  • Det land, hvor den retmæssige ejer af royalties har skattemæssigt hjemsted (bopælslandet), kan beskatte royaltybetalinger (artikel 12, stk. 1).
  • Det land, hvor royalties er opstået (kildelandet), kan også beskatte royaltybetalingen. Skatten kan dog ikke overstige et antal pct. af royaltybetalingens bruttobeløb, hvis den retmæssige ejer er hjemmehørende i det andet land (artikel 12, stk. 2). Se oversigt over kildelandets beskatningsret nedenfor.

Disse DBO-bestemmelser er opbygget på samme måde som modeloverenskomstens bestemmelse om renter i artikel 11. Skatteprocenten er typisk 5, 10 eller 15 for royalties.

DBO-bestemmelser, der er opbygget sådan, bygger på FN's modeloverenskomst.

Erhvervsvirksomhed med fast driftssted i kildelandet

Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis modtageren er hjemmehørende i et land men udøver erhvervsvirksomhed med fast driftssted i det land, hvor royaltybetalingen stammer fra og når den rettighed eller ejendom, som ligger til grund for royaltybetalingen, har direkte forbindelse til det faste driftssted. Se modeloverenskomstens artikel 12, stk. 3.

Indbyrdes forbundne parter

Hvis der er en særlig forbindelse mellem udbetaler og modtager finder bestemmelsen alene anvendelse på det beløb, der ville være blevet aftalt mellem parterne såfremt de havde været uafhængige parter. Det overskydende beløb beskattes i overensstemmelse med den nationale lovgivning. Se modeloverenskomstens artikel 12, stk. 4, og SKM2011.606.SR.

Se også

  • C.F.8.1.1 om hvad det vil sige at have beskatningsretten til en indkomst, kilde- og bopælsland
  • C.F.8.1.1 om FN's modeloverenskomst under afsnittet Modeloverenskomster
  • C.F.8.2.2.11.3.2 (artikel 11) om fordeling af beskatningsretten til renter mellem kilde- og bopælsland.

Oversigt over kildelandets beskatning af royalties i danske DBO'er

Nedenfor findes en oversigt over procentsatser for kildelandets beskatning af royalties i de danske DBO'er.

Nogle DBO'er indeholder en række undtagelser eller afvigelser, som fremgår af skemaet. Se afsnit C.F.9.2 om indholdet af de danske DBO'er og internationale aftaler.

Land

Kildeland

(Angivet i pct.)

Undtagelser

Se DBO for præcise formulering

(Angivet i pct.)

Argentina

15

3: nyheder

5: ophavsret

10: patent, varemærke, mønster, model

Australien

10

Bangladesh

10

Belarus (SNG)

0

Belgien

0

Brasilien

15

25: benyttelse og retten til at benytte varemærker

Bulgarien

0

Canada

10

Afvigelse. Se DBO artikel 12

Chile

15

5: anvendelsen af eller retten til at anvende ethvert industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr

Cypern

0

Egypten

20

Estland

0

 

Filippinerne

15

Finland (Norden)

Færøerne (Norden)

0

Georgien

0

Ghana

8

Grækenland

5

Grønland

10

Indien

20

Indonesien

15

Irland

0

Island (Norden)

0

Israel

0

Italien

5

0: ophavsret til litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde

Jamaica

10

Japan

10

Jugoslavien

10

Kenya

20

Kina

10

10 af 70% af royaltybeløbet ved udleje af industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr

Kirgisistan (SNG)

0

Korea

15

10: industriel investering

Kroatien

10

Letland

10

5: anvendelsen af industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr

Litauen

10

5: anvendelsen af industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr

Luxembourg

0

Makedonien

10

Malaysia

10

Malta

0

Marokko

10

Mexico

10

Montenegro (Jugoslavien)

10

Nederlandene

0

New Zealand

10

Nordirland

0

Norge (Norden)

0

Pakistan

12

Polen

5

Portugal

10

Rumænien

10

Rusland

0

Schweiz

0

Serbien

10

Singapore

10

Slovakiet (Tjekkoslovakiet)*

0

5: anvendelsen eller retten til at anvende ethvert patent, varemærke, mønster eller enhver model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode, eller ethvert industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr, eller for oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer

Slovenien

5

Sri Lanka

10

Storbritannien

0

Sverige (Norden)

0

Sydafrika

0

Taipei/Taiwan

10

Tanzania

20

Thailand

15

5: retten til at anvende en ophavsret til litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde

Tjekkiet (Tjekkoslovakiet)

0

5: anvendelsen eller retten til at anvende ethvert patent, varemærke, mønster eller enhver model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode, eller ethvert industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr, eller for oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer

Trinidad & Tobago

15

0: for frembringelse eller gengivelse af ethvert litterært, dramatisk, kompositorisk eller kunstnerisk arbejde

Tunesien

15

Tyrkiet

10

Tyskland

0

Uganda

10

Ukraine

10

0: ophavsret til litterært, kunstnerisk og videnskabeligt arbejde, ethvert varemærke, patent, mønster, enhver model eller tegning

Ungarn

0

USA

0

Venezuela

10

5: honorar for teknisk bistand

Vietnam

15

5: patent, mønster eller model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode eller for oplysninger om industrielle eller videnskabelige erfaringer eller for anvendelse af eller retten til at anvende industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr, der medfører overførsel af know-how

Zambia

15

Østrig

0

Tilbagebetaling af dansk royaltyskat

Reglerne i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. om opkrævning af indeholdt A-skat finder tilsvarende anvendelse ved opkrævning af indeholdt royaltyskat. Se KSL § 66 A.

Tilbagebetaling af udenlandsk royaltyskat

Hvis et kildeland indeholder skat af royalty med en højere sats end det er aftalt i DBO'en, kan den for meget betalte skat søges tilbage.

Anmodningen skal indgives til skattemyndighederne i det pågældende land. Oplysninger om tilbagesøgning, herunder hvilke blanketter, som eventuelt skal anvendes, må søges ved henvendelse til myndighederne i det pågældende land eller eventuelt det pågældende lands ambassade i Danmark. Enkelte lande har udarbejdet en særlig blanket og har meddelt hvor tilbagesøgningsanmodninger skal sendes til. Se afsnit C.F.9.2 om de danske DBO'er og internationale aftaler.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2011.606.SR

Skatterådet fandt, at royaltybetalingerne fra A A/S til F AG som udgangspunkt vil være omfattet af artikel 12, stk. 1, og dermed tilkommer beskatningsretten som udgangspunkt Schweiz. Skatterådet bemærkede dog, at hvis den særlige forbindelse, der vil opstå mellem A A/S og F AG, manifesterer sig i en aftale om et for højt royaltybeløb, følger det af stk. 4, at artikel 12 kun finder anvendelse på den del af royaltybetalingerne, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige parter. Det overskydende beløb skal herefter behandles alt efter, hvorledes det kvalificeres.