Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Afsnit A.B Angivelse og afregning beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. Afsnit A.B.7 Told gælder dog kun for Toldstyrelsen.  

Skattestyrelsen er derfor ansvarlig for afsnit A.B, bortset fra Afsnit A.B.7 Told.

Toldstyrelsen er ansvarlig for Afsnit A.B.7 Told.

Se også

Se også

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

xAfsnit A.B Angivelse og afregning xhandler om:

 • Indberetningspligt (A.B.1)
 • Registreringspligt (A.B.2)
 • Bogføring og regnskab (A.B.3)
 • Angivelse og betaling af skatter og afgifter (A.B.4)
 • Efterbetaling, skønsmæssige ansættelse og revisorpålæg efter OPKL (A.B.5)
 • Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhed (A.B.6)
 • Told (A.B.7)
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er opdateret med følgende love:

 • Lov nr. 1536 af 19. december 2017, skatteindberetningsloven
 • Lov nr. 1430 af 5. december 2018 om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre lov (afsnit A.B.4.1.3)
 • Lov nr. 1434 af 5. december 2018 om ændring af emballageafgiftsloven og opkrævningsloven og om ophævelse af pvc-afgiftsloven.
 • Lov nr. 1726 af 27. december 2018 om ændring af selskabsskatteloven mv (herunder ændring af momsloven) (afsnit A.B.3.3.1.1)

Vedr.: Lov nr. 1536 af 19. december 2017 om skatteindberetning

Skatteindberetningsloven trådte i kraft den 1. januar 2019.

Skatteindberetningsloven viderefører indberetningsreglerne i den tidligere skattekontrollovs afsnit II. Loven indeholder kun enkelte nye indberetningspligter som led i en modernisering og med henblik på at skabe større ensartethed. Enkelte indberetningspligter er ikke videreføres.

Skatteindberetningslovens struktur er systematiseres efter pligtsubjektet - altså hvem der er indberetningspligtig. De første 7 kapitler indeholder lovens indberetningsbestemmelser fordelt efter pligtsubjekt:

 • Kapitel 1 - Arbejds- og hvervgivere m.v.
 • Kapitel 2 - Finansielle virksomheder m.v.
 • Kapitel 3 - Fonde og foreninger m.v.
 • Kapitel 4 - Selskaber m.v.
 • Kapitel 5 - Fagforeninger og A-kasser
 • Kapitel 6 - Offentlige myndigheder
 • Kapitel 7 - Andre indberetninger

Kapitel 8 indeholder fælles bestemmelser om bl.a. territorial afgrænsning af indberetningspligten, registrering af indberetningspligtige, visse fælles undtagelser, indhentelse af identifikationsoplysninger til brug for indberetningen, indberetningsfrister, opbevaring af grundlaget for indberetningen og tvangsbøder. Kapitel 9 indeholder lovens straffebestemmelser. Kapitel 10 indeholder bestemmelserne om ikrafttrædelse og territorial gyldighed.

Skatteindberetningsloven er indarbejdet i Den juridiske vejledning i afsnit A.B.1. De enkelte bestemmelser i skatteindberetningsloven er omtalt med udgangspunkt i forarbejderne til loven, samt med udgangspunkt i foreliggende praksis, hvor der er tale om en videreførelse af gældende ret. Der er i forbindelse med omtalen af den enkelte bestemmelse angivet, dels i et oversigtsskema, dels i teksten, hvorvidt der er tale om videreførelse af gældende ret, eller om der er sket en ændring.

Overgangsbestemmelserne i loven er omtalt i afsnit A.B.1.1.

Der er efterfølgende vedtaget følgende ændringer af skatteindberetningsloven, der har virkning fra 1. januar 2019:

 • Lov nr. 1682 af 26. december 2017 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger)
 • Lov nr. 396 af 2. maj 2018 om Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Permanent boligjobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing)
 • Lov nr. 1130 af 11. september 2018Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (Beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.)
 • Lov nr. 1429 af 5. december 2018 om Aktiesparekontolov

Ændringerne er indarbejdet i omtalen af skatteindberetningsloven.

Lov nr. 1555 af 19. december 2017 om Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven og forskellige andre love(Konsekvensændringer som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering mv.)

Som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven er der foretaget ændringer i en række andre love. Den juridiske vejledning er som følge heraf ændret på en række punkter. Der henvises til ændringsmarkeringerne i afsnit A.B. 

Oversigt over indarbejdede afgørelser med mere.

SKM-nr.

Afsnit

SKM2018.394.BR

 A.B.5.2

SKM2018.405.BR

 A.B.5.2

SKM2018.560.SKTST

 A.B.4.6.2

SKM2018.578.BR

 A.B.3.3.1.4

SKM2018.278.LSR

A.B.4.1.3

 

Følgende afsnit er udbygget og præciseret med eksempler:

 • I afsnit A.B.4.6.2 er indsat et skema over renteregler for krav under opkrævning 
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B Angivelse og afregning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.