Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Afsnit A.B Angivelse og afregning beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. Afsnittene xA.B.2.6 Registrering for Told ogx A.B.7 Told gælder dog kun for Toldstyrelsen.  

Skattestyrelsen er derfor ansvarlig for

 • afsnit A.B, bortset fra xAfsnit A.B.2.6 Registrering for Toldx
 • Afsnit A.B.7 Told.

Toldstyrelsen er ansvarlig for

Se også

Se også

 • Det fælles afsnit Om den juridiske vejledning
 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit A.B Angivelse og afregning handler om:

 • Indberetningspligt (A.B.1)
 • Registreringspligt (A.B.2)
 • Bogføring og regnskab (A.B.3)
 • Angivelse og betaling af skatter og afgifter (A.B.4)
 • Efterbetaling, skønsmæssige ansættelse og revisorpålæg efter OPKL (A.B.5)
 • Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhed (A.B.6)
 • Told (A.B.7)
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven er der foretaget ændringer i en række andre love. Den juridiske vejledning er som følge heraf fra og med version 2019-1 ændret på en række punkter.

Skatteindberetningsloven viderefører indberetningsreglerne i den tidligere skattekontrollovs afsnit II. Loven indeholder kun enkelte nye indberetningspligter som led i en modernisering og med henblik på at skabe større ensartethed. Enkelte indberetningspligter videreføres ikke.

Skatteindberetningslovens struktur er systematiseret efter pligtsubjektet - altså hvem der er indberetningspligtig. De første 7 kapitler indeholder lovens indberetningsbestemmelser fordelt efter pligtsubjekt:

 • Kapitel 1 - Arbejds- og hvervgivere m.v.
 • Kapitel 2 - Finansielle virksomheder m.v.
 • Kapitel 3 - Fonde og foreninger m.v.
 • Kapitel 4 - Selskaber m.v.
 • Kapitel 5 - Fagforeninger og A-kasser
 • Kapitel 6 - Offentlige myndigheder
 • Kapitel 7 - Andre indberetninger

Kapitel 8 indeholder fælles bestemmelser om bl.a. territorial afgrænsning af indberetningspligten, registrering af indberetningspligtige, visse fælles undtagelser, indhentelse af identifikationsoplysninger til brug for indberetningen, indberetningsfrister, opbevaring af grundlaget for indberetningen og tvangsbøder. Kapitel 9 indeholder lovens straffebestemmelser. Kapitel 10 indeholder bestemmelserne om ikrafttrædelse og territorial gyldighed.

Skatteindberetningsloven er indarbejdet i Den juridiske vejledning i afsnit A.B.1. De enkelte bestemmelser i skatteindberetningsloven er omtalt med udgangspunkt i forarbejderne til loven, samt med udgangspunkt i foreliggende praksis, hvor der er tale om en videreførelse af gældende ret. Der er i forbindelse med omtalen af den enkelte bestemmelse angivet, dels i et oversigtsskema, dels i teksten, hvorvidt der er tale om videreførelse af gældende ret, eller om der er sket en ændring.

Overgangsbestemmelserne i loven er omtalt i afsnit A.B.1.1.

Vejledningen er IKKE opdateret med følgende love:

Folketinget har vedtaget flere lovforslag, der skal afbøde de negative økonomiske konsekvenser som følge af coronavirus. Af relevans for dette afsnit er der vedtaget følgende hjælpepakker:

 • Lov nr. 211 af 17-03-2020, Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister og forlængelse af afgiftsperioder for moms m.v. 
 • Lov nr. 572 af 05-05-2020, Lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19
 • Lov nr. 871 af 14-06-2020, Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Yderligere udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms, forlængelse af afgiftsperioder for moms samt midlertidige lempelser af regler om fuld skattepligt, regler om lempeligere beskatning af udenlandsk lønindkomst og regler om forskerskatteordningen som følge af covid-19 m.v.).

Lovforslagene indeholder til sammen initiativer, der medfører:

 • En midlertidig udskydelse af virksomheders angivelse- og betalingsfrister for visse perioder i 2020 vedr. A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, moms og lønsumsafgift samt mulighed for efter anmodning at få fremrykket udbetaling af skattekreditter 
 • En midlertidig forhøjelse af loftet for det beløb, som virksomhederne kan have stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling. Virksomheder kan således i perioden til og med den 30. november 2020 højest have 10 mio. kr. stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling til virksomhederne.

Da der alene er tale om en midlertidig lovgivning, der ophæves senest i maj 2021, er reglerne ikke nærmere omtalt i Den Juridiske Vejledning. Der henvises i stedet til informationerne på skat.dk/corona. 

Vejledningen er opdateret med følgende love:

Der er vedtaget følgende ændringer af skatteindberetningsloven, der har virkning fra og med indkomståret 2020:

 • Lov nr. 84 af 30. januar 2019 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

Der er vedtaget følgende ændringer af skatteindberetningsloven, og hvor loven træder i kraft den 1. januar 2020:

 • Lov nr. 1574 af 27. december 2019 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der er vedtaget følgende ændringer af skatteindberetningsloven, og hvor loven træder i kraft den 30. juni 2020:

 • Lov nr. 137 af 28. maj 2020 om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil.

Der er vedtaget følgende ændringer af skatteindberetningsloven, og hvor loven træder i kraft den 1. juli 2020: 

 • Lov nr. 1573 af 27. december 2019 om ændring af skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven. 
 • Lov nr. 813 af 9. juni 2020 om ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skatteindberetningsloven.

Øvrige love:

Der er vedtaget en ny bekendtgørelse om skatteindberetning, der ophæver den tidlige bekendtgørelse nr. 927. af 26. juni 2018 om skatteindberetning mv. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2020.

 • Lov nr. 888 af 15. juni 2020 Bekendtgørelse om skatteindberetning mv.

Kommende ændringer:

Der er vedtaget følgende ændringer af skatteindberetningsloven, der har virkning fra og med indkomståret 2021:

 • Lov nr. 1727 af 27. december 2018 om ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om et indkomstregister, personskatteloven og skatteindberetningsloven (Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien).
 • Lov nr. 1575 af 27. december 2019 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og skatteindberetningsloven.

 Ændringerne er ikke indarbejdet i omtalen af skatteindberetningsloven, da ændringerne først træder i kraft 1. januar 2021.

Øvrige ændringer

Det tidligere afsnit A.B.1.2.8.10 Indberetning om grænseoverskridende ordninger (potentielt aggressiv skatteplanlægning) - DAC6 / MDR, er slettet, og i stedet er vejledningen "Indberetning af grænseoverskridende ordninger - DAC6 / MDR", som blev udgivet den 17. april 2020, indsat i et nyt afsnit A.B.1.2.9  DAC6 / MDR.

Afsnittet om DAC6 er desuden opdateret med udskydelsen af indberetningsfristerne som følge af Rådets direktiv (EU) 2020/876 af 24. juni 2020 samt BEK nr. 1049 af 29/06/2020. Se afsnit A.B.1.2.9.2. Derudover er der foretaget en række præciseringer og tilføjet et afsnit om ordninger med gentagne betalinger. Se afsnit A.B.1.2.9.4.2.

 

Oversigt over indarbejdede afgørelser med mere.

SKM-nr.

Afsnit

SKM2020.29.LSR

A.B.4.1.4.2
SKM2020.139.LSR

A.B.1.2.6.1 

SKM2020.149.BR A.B.5.2
SKM2020.161.BR A.B.3.5.1
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B Angivelse og afregning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.