Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Afsnit A.B Angivelse og afregning beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. Afsnittene A.B.2.6 Registrering for Told og A.B.7 Told gælder dog kun for Toldstyrelsen.  

Skattestyrelsen er derfor ansvarlig for

 • afsnit A.B, bortset fra Afsnit A.B.2.6 Registrering for Told
 • Afsnit A.B.7 Told.

Toldstyrelsen er ansvarlig for

Se også

Se også

 • Det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning
 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit A.B Angivelse og afregning handler om:

 • Indberetningspligt (A.B.1)
 • Registreringspligt (A.B.2)
 • Bogføring og regnskab (A.B.3)
 • Angivelse og betaling af skatter og afgifter (A.B.4)
 • Efterbetaling, skønsmæssige ansættelse og revisorpålæg efter OPKL (A.B.5)
 • Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhed (A.B.6)
 • Told (A.B.7)
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven er der foretaget ændringer i en række andre love. Den juridiske vejledning er som følge heraf fra og med version 2019-1 ændret på en række punkter.

Skatteindberetningsloven viderefører indberetningsreglerne i den tidligere skattekontrollovs afsnit II. Loven indeholder kun enkelte nye indberetningspligter som led i en modernisering og med henblik på at skabe større ensartethed. Enkelte indberetningspligter videreføres ikke.

Skatteindberetningslovens struktur er systematiseret efter pligtsubjektet - altså hvem der er indberetningspligtig. De første 7 kapitler indeholder lovens indberetningsbestemmelser fordelt efter pligtsubjekt:

 • Kapitel 1 - Arbejds- og hvervgivere m.v.
 • Kapitel 2 - Finansielle virksomheder m.v.
 • Kapitel 3 - Fonde og foreninger m.v.
 • Kapitel 4 - Selskaber m.v.
 • Kapitel 5 - Fagforeninger og A-kasser
 • Kapitel 6 - Offentlige myndigheder
 • Kapitel 7 - Andre indberetninger

Kapitel 8 indeholder fælles bestemmelser om bl.a. territorial afgrænsning af indberetningspligten, registrering af indberetningspligtige, visse fælles undtagelser, indhentelse af identifikationsoplysninger til brug for indberetningen, indberetningsfrister, opbevaring af grundlaget for indberetningen og tvangsbøder. Kapitel 9 indeholder lovens straffebestemmelser. Kapitel 10 indeholder bestemmelserne om ikrafttrædelse og territorial gyldighed.

Skatteindberetningsloven er indarbejdet i Den juridiske vejledning i afsnit A.B.1. De enkelte bestemmelser i skatteindberetningsloven er omtalt med udgangspunkt i forarbejderne til loven, samt med udgangspunkt i foreliggende praksis, hvor der er tale om en videreførelse af gældende ret. Der er i forbindelse med omtalen af den enkelte bestemmelse angivet, dels i et oversigtsskema, dels i teksten, hvorvidt der er tale om videreførelse af gældende ret, eller om der er sket en ændring.

Overgangsbestemmelserne i loven er omtalt i afsnit A.B.1.1.

Vejledningen er IKKE opdateret med følgende love:

Folketinget har vedtaget flere lovforslag, der skal afbøde de negative økonomiske konsekvenser som følge af coronavirus. Af relevans for dette afsnit er der vedtaget følgende hjælpepakker:

 • Lov nr. 211 af 17-03-2020, Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister og forlængelse af afgiftsperioder for moms m.v. 
 • Lov nr. 572 af 05-05-2020, Lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19
 • Lov nr. 871 af 14-06-2020, Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Yderligere udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms, forlængelse af afgiftsperioder for moms samt midlertidige lempelser af regler om fuld skattepligt, regler om lempeligere beskatning af udenlandsk lønindkomst og regler om forskerskatteordningen som følge af covid-19 m.v.).

Lovforslagene indeholder til sammen initiativer, der medfører:

 • En midlertidig udskydelse af virksomheders angivelse- og betalingsfrister for visse perioder i 2020 vedr. A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, moms og lønsumsafgift samt mulighed for efter anmodning at få fremrykket udbetaling af skattekreditter 
 • En midlertidig forhøjelse af loftet for det beløb, som virksomhederne kan have stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling. Virksomheder kan således i perioden til og med den 30. november 2020 højest have 10 mio. kr. stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling til virksomhederne.

Da der alene er tale om en midlertidig lovgivning, der ophæves senest i maj 2021, er reglerne ikke nærmere omtalt i Den Juridiske Vejledning. Der henvises i stedet til informationerne på skat.dk/corona. 

Vejledningen er opdateret med følgende love:

Der er vedtaget følgende ændringer af skatteindberetningsloven, hvor loven træder i kraft den 1. juni 2021:

 • Lov nr. 203 af 13. februar 2021 om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love.

Der er vedtaget følgende ændringer af skatteindberetningsloven, hvor loven træder i kraft den 1. juli 2021:

 • Lov nr. 1179 af 8. juni 2021 om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love.
 • Lov nr. 789 af 4. maj 2021 om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. 

Der er vedtaget følgende ændring af lov om et indkomstregister mv.

 • lov nr. 2221 af 29. december 2020, lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Skærpet indsats mod vanvidskørsel og styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.). Loven trådte i kraft den 1. januar 2021, dog er det fastsat, at skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens indførelse af bestemmelsen i IKR § 7 A, stk. 1, 2. pkt. Bestemmelsen er endnu ikke sat i kraft. 

Der er vedtaget følgende ændringer af kildeskatteloven:

 • Lov nr. 465 af 20. marts 2021 om ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler og forskellige andre love.

Der er desuden vedtaget følgende ændringer af kildeskatteloven, hvor loven træder i kraft den 1. juli 2021:

 • Lov nr. 788 af 4. maj 2021 om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven.
 • Lov nr. 789 af 4. maj 2021 om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love.
 • Lov nr. 1179 af 8. juni 2021 om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love.
 • Lov nr. 1181 af 8. juni 2021 om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven og ligningsloven.

Øvrige ændringer

SKM-nr.

Afsnit

SKM2021.143.LSR A.B.4.6.3
SKM2021.128.ØLR A.B.5.2
SKM2021.60.LSR  A.B.4.5.2
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B Angivelse og afregning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.