Der er skattefrihed for diverse boligstøtteordninger. Se LL § 7F.

En række ydelser til boligstøtte, byfornyelse, til omstilling til kraftvarme og til energisparende foranstaltninger, mv. medregnes således ikke i den skattepligtige indkomst.

Ved lov nr. 881 af 16. juni 2020, er der i LL § 7 F, stk. 1, nr. 9, indført skattefrihed for kompensation form af et fast beløb og dækning af omkostninger til støjisolering ydet i forbindelse med støjgener fra Flyvestation Skrydstrup efter regler fastsat i medfør af § 11, stk. 1, i lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup.

Se afsnit C.C.2.1.7.4 og afsnit C.H.3.2.2.4 om skattefri tilskud efter LL § 7F.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2017.487.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at hvis et tilskud på baggrund af aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats er modtaget til realisering af en dokumenteret energispareindsats vil tilskuddet være omfattet af ligningslovens § 7 F, stk. 1, nr. 10, og dermed skattefri for modtageren.

SKM2013.155.SR

En kommune deltager i Projekt til forbedring af miljøet. Projektet er støttet af midler fra EU. Skatterådet kan bekræfte, at boligejere, der opnår et tilskud fra kommunen til energirenovering af deres bolig, vil være fritaget for indkomstskat af tilskudsbeløbet.