Godtgørelser, der af en forening udbetales til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed, er skattefri for modtageren. Se LL § 7 M, stk. 1. Skattefriheden er betinget af, at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne, samt at godtgørelsen ikke overstiger satser, der fastsættes af Skatterådet. Se afsnit C.A.3.4.13.

Godtgørelser, der udbetales af Hjemmeværnet til frivilligt ulønnet personel, der deltager i Hjemmeværnets virksomhed, er skattefrie for modtageren, når godtgørelsen ikke overstiger satser, der fastsættes af Skatterådet. Se LL § 7 M, stk. 2 og afsnit C.A.3.4.14 om Hjemmeværnets frivillige ulønnede personel.

Selvom frivillige ulønnede eller frivilligt ulønnet hjemmeværnspersonel omfattet af bestemmelsen, får stillet telefon, internetforbindelse eller computer med tilbehør omfattet af LL § 16, stk. 12, til rådighed til brug for vedkommendes bistand som led i foreningens skattefri virksomhed eller hjemmeværnets virksomhed, anses vedkommende fortsat for ulønnet, og vedkommende er ikke skattepligtig af privat rådighed over de pågældende goder.

Har en person, der er omfattet af den nævnte personkreds fået stillet sådanne goder til rådighed, kan der ikke også udbetales skattefri godtgørelse for udgifter, som modtageren afholder til tilsvarende ydelser. Har en frivillig ulønnet fx fået stillet en telefon til rådighed, kan vedkommende ikke samtidig få skattefri godtgørelse for udgifter til telefonsamtaler, men derimod godt modtage andre af de skattefri godtgørelser efter LL § 7 M, som er fastsat af Skatterådet.

Se også

Se også afsnit C.A.5.2 om de generelle regler for beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse.