Tilskud, der ydes af Banestyrelsen k) til foranstaltninger til begrænsning af støj fra jernbaner, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Se LL § 7 S, stk. 1. 

Tilskud, der ydes af Vejdirektoratet eller af andre offentlige myndigheder til foranstaltninger til begrænsning af støj fra veje, medregnes heller ikke til den skattepligtige indkomst. Se LL § 7 S, stk. 2.

Hvis der til foranstaltninger til begrænsning af støj er ydet offentligt tilskud, der omfattes af LL § 7 S, stk. 1 eller 2, behandles andre tilskud, der ydes til de samme foranstaltninger, skattemæssigt efter reglerne i LL § 7 S, stk. 1 eller 2.

Den del af udgifterne til foranstaltninger til begrænsning af støj, som dækkes af tilskudsbeløb efter bestemmelsens stk. 1-3, kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen eller medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskrivninger og medregnes ikke til anskaffelsessummen ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste eller tab ved afståelse af ejendommen. Se LL § 7 S, stk. 4.