Som udgangspunkt er der ikke skattemæssigt fradrag for privates udgifter vedrørende serviceydelser i hjemmet eller reparations- og vedligeholdelsesarbejde på boligen.

Som en forsøgsordning blev der dog med BoligJobordningen indført en begrænset fradragsret for denne type udgifter i perioden fra og med den 1. juni 2011 til og med den 31. december 2013. Ordningen havde oprindeligt virkning til udgangen af 2013, men blev som led i finanslovsaftalen for 2012 afkortet med et år. Siden er ordningen ophørt, genindført med tilbagevirkende kraft, udvidet med fritidsboliger og forlænget til og med 2015. Se Den juridiske vejledning 2016-1 afsnit C.A.4.3.6 om fradrag til og med 2015.

Ved lov nr. 134 af 16. februar 2016 er der for 2016 og 2017 indført en grøn BoligJobordning, der giver fradrag for lønudgifter til hjælp og grøn istandsættelse i hjemmet eller en fritidsbolig samt tilslutning til bredbånd. Loven ændrede i en række af bestemmelserne i LL § 8 V.

Efter LL § 8 V er der således fradrag for arbejdsløn til en række ydelser til hjælp og grøn istandsættelse samt til slutning til bredbånd, der udføres i perioden fra og med 1. januar 2016 til og med 31. december 2017.

Bemærk
Der er den 21. december 2017 sendt et lovforslag i høring, der gør BoligJobordningen permanent med virkning fra 1. januar 2018, samtidig med at de omfattede ydelser justeres. Den nye ordning vil blive beskrevet i Den juridiske vejledning, efter lovforslaget er endeligt vedtaget.◄

Hvilke personer

Alle skattepligtige personer der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år, og som havde fast bopæl i helårsboligen på tidspunktet for arbejdets udførelse, er omfattet af den personkreds, der kan foretage fradrag vedrørende helårsboliger. Se LL § 8 V, stk. 2, nr. 1 og 2.

Vedrørende fritidsboliger er fradragsretten begrænset til den personkreds, der ejer og er ejendomsværdiskattepligtig af fritidsboligen på tidspunktet for arbejdes udførelse. Endvidere er ejerens ægtefælle omfattet af personkredsen, såfremt ægtefællerne var gift og samlevende på tidspunktet for arbejdets udførelse. Det er en betingelse, at personen er skattepligtig og fyldt 18 år ved indkomstårets udløb. Se LL § 8 V, stk. 2, nr. 1 og 2. samt stk. 3. Begrænset skattepligtige kan foretage fradrag i forhold til en fritidsbolig, der er beliggende i Danmark under samme betingelser som fuldt skattepligtige.

Se endvidere afsnit C.F.5.4 om fradrag i forhold til begrænset skattepligtige der har valgt beskatning efter grænsegængerreglerne i kildeskatteloven afsnit I A.

Hvilke ydelser

Reglen giver fradrag for to kategorier af arbejdsydelser:

  • serviceydelser (servicefradrag)
  • grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd (håndværkerfradrag)

Serviceydelser i hjemmet (helårsboligen) og i en fritidsbolig omfatter almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde.

Grøn istandsættelse mv. vedrørende eksisterende helårsboliger, samt fritidsboliger omfatter eksempelvis energibesparende foranstaltninger i form af isolering af tag og ydervægge, udskiftning af vinduer og yderdøre, energirådgivning til energiforbedringer mv.

De specifikke arbejdsydelser der er omfattet af den grønne BoligJobordning i 2016 og 2017, og betingelserne knyttet til de enkelte ydelser, fremgår af LL § 8 V, hvor der i bilag 1 er en opregning af de omfattede ydelser, og af bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016. ►Se  SKM2016.321.SR om udskiftning af stråtag, SKM2017.390.SR om installation af forbrugsmålere, SKM2017.632.SR om kloakarbejde og SKM2017.649.SR om installation af el-fyr og varmepumpe.◄

Betingelser

Det er en betingelse for fradrag, at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark. I forhold til serviceydelser, må arbejdet dog tillige være udført af en person, der er fyldt 18 år inden udgangen af det pågældende indkomstår, og som er fuldt skattepligtig til Danmark. Se LL § 8 V, stk. 2, nr. 3.

I forhold til udenlandske fritidsboliger, og helårsboliger der tilhører grænsegængere, er der også fastsat betingelser vedrørende registrering mv. i forhold til den der udfører arbejdet. Se herom LL § 8 V, stk. 8 samt bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016 §§ 9 og 12.

Det er en betingelse for fradrag, at der ikke er ydet tilskud til arbejdet efter andre offentlige støtteordninger, herunder efter reglerne i lov om hjemmeservice. I forhold til fradrag for arbejde vedrørende etablering af vedvarende energianlæg omfattet af §§ 41 og 47 i lov om fremme af vedvarende energi, er det en betingelse, at der ikke er modtaget offentlig driftsstøtte til disse anlæg. I forhold til fradrag for arbejde vedrørende afmontering af brændeovne og pejseindsatse, er det en betingelse, at der ikke er modtaget offentligt tilskud til skrotning af disse. Se LL § 8 V, stk. 6, 1. pkt. Udgifter til børnepasning, der er skattefritaget hos modtageren efter LL § 7 Æ er ligesom udgifter der er fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter andre regler i skattelovgivningen ikke fradragsberettigede. Se nærmere herom i LL § 8 V, stk. 6, 2. pkt.

Det er en betingelse for fradrag for serviceydelser vedrørende fritidsboliger, at fritidsboligen ikke har været udlejet i indkomståret. Det skyldes at der allerede indirekte bliver givet fradrag for sådanne ydelser efter de gældende regler om fradragsret ved udlejning. Se LL § 8 V, stk. 6, 3. pkt.

Det er en betingelse for fradrag at personer, der bor i lejebolig, andelsbolig eller ejerlejlighed, har en individuel råderet over den del af ejendommen arbejdet er udført på. Se SKM2013.341.LSR

Det er en betingelse for fradrag, at arbejdet ikke er udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres, ligesom der heller ikke kan foretages fradrag for udgifter til arbejde vedrørende en fritidsbolig udført af en person, der ejer fritidsboligen, eller af en person, der har fast bopæl i samme helårsbolig som ejeren eller en af ejerne af fritidsboligen. Se LL § 8 V, stk. 7.

Se endvidere afsnittet vedrørende betingelser om elektronisk indberetning og betaling nedenfor.

Fradragstidspunktet

Fradraget henføres til det indkomstår, hvor betalingen for arbejdet er sket. Fradraget henføres dog til det indkomstår, hvor arbejdet er udført, hvis betaling for arbejdet er sket inden for 2 måneder efter indkomstårets udløb. Fradrag for arbejde udført i 2016, der betales i perioden 1. januar 2018 til 28. februar 2018, henføres dog til indkomståret 2017. Der er ikke fradrag for arbejde, der betales den 1. marts 2018 eller senere. Se LL § 8 V, stk. 4.

Bemærk, at der er indført en overgangsregel i forhold til arbejde udført i 2015, der vedrører ydelser der er videreført i den nye grønne BoligJobordning, og som er betalt den 1. marts 2016 eller senere, dog inden 1. marts 2018. Sådanne fradrag henføres i overensstemmelse med den generelle regel om periodisering til det indkomstår, hvor betaling sker, dog henføres fradraget til indkomståret 2017, hvis betalingen sker i perioden 1. januar 2018 til og med 28. februar 2018. Fradrag der efter overgangsreglen henføres til indkomstårene 2016 eller 2017 er omfattet af de beløbsgrænser der gælder for fradrag efter den nye grønne BoligJobordning. Se afsnittet om fradragets størrelse nedenfor.

Fradragets størrelse

Der kan i hvert af indkomstårene 2016 og 2017 højest fradrages udgifter til arbejdsløn til serviceydelser op til 6.000 kr. årligt (servicefradrag) og udgifter til arbejdsløn til grøn istandsættelse mv. op til 12.000 kr. årligt (håndværkerfradrag), pr. person, der er fyldt 18 år. Se LL § 8 V, stk. 5. Fradraget kan således højest udgøre 18.000 kr. årligt pr. person, hvis begge kategorier af fradrag udnyttes fuldt ud. En person med både helårs- og fritidsbolig kan samlet højest få servicefradrag og håndværkerfradrag for fradragsberettigede udgifter op til 18.000 kr. pr. år.

Elektronisk indberetning og betaling

Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde og dokumentation for sin betaling for det udførte arbejde. Se SKM2016.558.SR. Kontant betaling og betaling med check, herunder bankcheck, giver ikke ret til fradrag. Se bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016, §§ 3, 4, 8 og 11. ►Se endvidere SKM2016.558.SR om specifikation af regning og ydelse af lån til finansiering.◄

Fradraget er endvidere betinget af, at der foretages elektronisk indberetning til SKAT af oplysninger om det udførte arbejde samt betaling herfor. Se bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016, §§ 5-7. Dette gælder dog ikke for skattepligtige omfattet af afsnit I A i kildeskatteloven (grænsegængere) og ejere af fritidsboliger i udlandet. Se bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016, §§ 10 og 13.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2013.341.LSR

Der var ikke ret til servicefradrag efter BoligJobordningen for et medlem af en ejerforening for en forholdsvis andel af udgifter, der var afholdt af ejerforening, idet fakturaen var betalt samlet af ejerforeningen.

SKAT
SKM2017.649.SR

►Skatterådet kunne bekræfte, at spørger og dennes hustru kunne fradrage udgifter til arbejdsløn til installation af et el-fyr og en varmepumpe efter reglerne om håndværkerfradrag i LL § 8 V, forudsat spørger og dennes hustru opfyldte og valgte beskatning efter grænsegængerreglerne i de relevante indkomstår.

El-fyret blev efter en konkret vurdering anset for omfattet af punkterne energibesparelser, herunder punktet installation af intelligent varme- ventilations- og lysstyring, og energiforsyning i bilag 1 til ligningsloven, mens udgifter til arbejdsløn til installation af varmepumper fremgik direkte af bilaget.

Fradraget for udgifter til arbejdsløn til installation af el-fyret skulle henføres til indkomståret 2016, hvor el-fyret var installeret og betalt, mens fradraget for udgifter til arbejdsløn til installation af varmepumpen skulle henføres til indkomståret 2017, hvor varmepumpen var installeret og efterfølgende betalt.◄

SKM2017.632.SR

►Skatterådet kunne bekræfte, at arbejdslønnen for installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer, herunder kloakarbejde, kunne fradrages efter LL § 8 V, selvom udførelsen af arbejdet blev foretaget af en underentreprenør. Det blev i den forbindelse lagt til grund, at spørgers fakturering af ejeren i forhold til det konkrete fradragsberettigede kloakarbejde, afspejledes i den faktura spørger modtog fra den selvstændige virksomhed, der udførte hele eller del af arbejdet.

Skatterådet kunne derimod ikke bekræfte, at arbejdsløn vedrørende projektering ved kloakarbejdet kunne fradrages, da det kun er lønudgifter til energirådgivning der er omfattet af BoligJobordningen.◄

SKM2017.390.SR

Uanset formålet med installationen af forbrugsmålere til måling af varmeforbrug og forbrug af koldt og varmt forbrugsvand måtte anses for "grønt" som følge af den adfærdsregulerende effekt, var installationen ikke omfattet af Bilag 1 til ligningsloven, der oplister de ydelser, der er omfattet af BoligJobordningen for 2016-2017. Skatterådet kunne derfor ikke bekræfte, at der kunne tages fradrag efter BoligJobordningen jf. LL § 8 V.

SKM2016.558.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at den forholdsmæssige andel af de omkostninger der relaterede sig til arbejdsløn for etablering af stikledning og investering i husinstallation kunne fradrages efter BoligJobordninen jf. LL § 8 V, medmindre den enkelte kundes regning var så specificeret jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016, at det tydeligt fremgik, hvor stor en andel heraf, der udgjorde den egentlige arbejdsløn for det arbejde, der reelt var udført for den enkelte kunde.

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers tilskud i form af en kontantrabat kunne fordeles fortrinsvis på ydelser der ikke indeholdt udgifter til arbejdsløn og materialer forudsat, at der ikke skete en forvridning af fordelingen mellem arbejdsløn og materialer, således at der blev betalt overpris for ydelser, der indeholdt arbejdsløn.

Herudover kunne Skatterådet bekræfte, at fradragsretten ikke blev påvirket af, at spørger tilbød en finansieringsordning/lønordning, men det var en betingelse for fradrag, at betalingen for det udførte arbejde kunne dokumenteres i form af et kontoudtog eller kvittering for gennemført betalingsoverførsel jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016.

SKM2016.321.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der kunne tages fradrag efter BoligJobordningen for 2016-2017 jf. LL § 8 V. Efter ændring af BoligJobordningen pr. 1. januar 2016 gælder, at der alene er fradragsret for isolering af tag, men ikke for udskiftning af tag. En nedtagelse af gamle strå og pålægning af nye strå i en tykkelser, der svarer til det, der er normalt for stråtage på 2/3 af taget, måtte anses for en udskiftning af tag, uagtet at dette samtidig måtte have en vis positiv indvirkning på isoleringsevnen.