Indhold

Dette afsnit handler om optagelse på liste over godkendte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige institutioner mv. i henhold til BAL § 3, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

 • Kort om godkendelse
 • Betingelse for alle institutioner mv.

Kort om godkendelse

Skatteministeren er bemyndiget til at bevilge boafgiftsfritagelse for arv, legat og forsikringer mv. til

 • offentlige institutioner
 • den danske folkekirke
 • valgmenigheder
 • religiøse samfund
 • foreninger
 • selskaber
 • stiftelser

med almenvelgørende eller andet almennyttigt formål. Se BAL § 3, stk. 2.

Foreninger mv. har mulighed for at blive optaget på den årlige liste om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund med markering som godkendt almenvelgørende eller på anden måde almennyttig institution mv. i henhold til BAL § 3, stk. 2.

Den årlige liste indeholder en fortegnelse over institutioner mv, der markeret med 1) og/eller 2). Disse institutioner mv. er godkendt i henhold til LL §§ 8 A og/eller LL § 12, stk 3. Disse institutioner må modtage arv mv. afgiftsfrit, efter BAL § 3, stk. 1 litra g.

Ansøgning fra institutioner mv. der allerede har boafgiftsfritagelse

Andre almenvelgørende eller i øvrigt almennyttige institutioner mv., der allerede har opnået en boafgiftsfritagelse, kan ansøge Skattestyrelsen om optagelse på listen som godkendt i henhold til BAL § 3, stk. 2, uden at afvente en konkret arveerhvervelse. Ansøgningen skal være vedlagt kopi af boafgiftsfritagelsen samt den dagældende fundats eller vedtægt og kopi af den nugældende fundats eller vedtægt, hvis den afviger fra den førnævnte.

Ansøgning i andre tilfælde

Andre institutioner mv. kan i forbindelse med en konkret arveerhvervelse ansøge om boafgiftsfritagelse i henhold til BAL § 3, stk. 2, som almenvelgørende eller iøvrigt almennyttig institution, og kan i denne forbindelse anmode om at blive optaget på den førstkommende liste over almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. samt religiøse samfund som godkendt i henhold til LL § 8A, LL § 12, stk. 3, eller BAL § 3, stk. 2.

Ansøgningen skal sendes til Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing.

Oplysningerne kan også indsendes digitalt via www.skat.dk.

Betingelse for alle institutioner m.v.

Der er en betingelse for optagelse og forbliven på listen over godkendte institutioner mv. i henhold til BAL § 3, stk. 2, at institutionen mv.

 • giver Skattestyrelsen skriftlig besked om eventuelle ændringer i institutionens vedtægter
 • Indsender årsregnskabet, hvis Skattestyrelsen anmoder om det.

Regnskab og ændrede vedtægter skal sendes til:

Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Oplysningerne kan også indsendes digitalt via www.skat.dk.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2021.435.BR

►Sagen angik, om en mindefond havde et almenvelgørende eller almennyttigt formål, der berettigede til fritagelse for boafgift af arv efter boafgiftslovens § 3, stk. 2.  

Fonden havde ifølge fondens fundats flere formål, herunder et formål om vedligeholdelse og fornyelse af gravsted tilhørende arveladers familie, og at uddele flidspræmie til studenter fra Y1-by Gymnasium.  

Retten fandt, at formålet om gravstedvedligeholdelse og uddeling af flidspræmie ikke var almenvelgørende eller almennyttigt, da det ikke kom en videre kreds til gode. Da fonden ikke udelukkende varetog formål, der var almenvelgørende og almennyttige, kunne fonden ikke fritages for boafgift efter boafgiftslovens § 3, stk. 2.   

Fonden havde i sagen gjort gældende, at udgifterne til gravstedvedligeholdelse var af bagatelagtig karakter. Retten udtalte i den forbindelse, at størrelsen på omkostningerne til gravstedet ikke kunne føre til en anden vurdering, og lagde i den forbindelse bl.a. vægt på, at den årlige udgift til gravstedvedligeholdelse udgjorde gennemsnitligt mere end 20 procent af fondens årlige uddelte beløb.◄

►Sagen er anket til Østre Landsret◄