Indhold

Dette afsnit beskriver, at momsgrundlaget for bygge- og anlægsvirksomheder, ved udtagning af varer og ydelser i forbindelse med byggeri til privat brug for virksomhedens indehaver, kun er indkøbs- eller fremstillingsprisen.

Afsnittet indeholder:

  • Udtagningen sker til privat brug
  • Udtagningen sker til andre formål end privat brug
  • Normalværdien
  • Både til fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede formål.

Udtagningen sker til privat brug

Når udtagningen sker i forbindelse med byggeri mv. til privat brug for virksomhedens indehaver, skal momsen ved udtagning efter ML § 5, stk. 6, beregnes efter ML § 28, stk. 1 og 2, på grundlag af købsprisen for varerne eller for tilsvarende varer eller i mangel af en købspris kostprisen på det tidspunkt, hvor udtagningen finder sted, jf. ML § 28, stk. 1, og for ydelser, jf. ML § 28, stk. 2, de udgifter, som den afgiftspligtige person har haft i forbindelse med leveringen af ydelsen. Værdien af indehavers eget arbejde indgår ikke i opgørelsen af kostprisen. se afsnit D.A.8.1.3.

Udtagningen sker til andre formål end privat brug

Hvis udtagningen sker til andre formål end privat brug for virksomhedens indehaver (fx byggeri mv. med henblik på salg eller udlejning), beregnes momsen ved udtagning efter ML § 5, stk. 6.

Ved lov nr. 525 af 17. juni 2008 blev momsgrundlaget ved udtagning til andre formål end privat brug for virksomhedens indehaver,  ændret fra den almindelige salgspris til normalværdien, jf. lov nr. 525 af 17. juni 2008.

Normalværdien

Momsgrundlaget ved udtagning til andre formål end privat brug for virksomhedens indehaver er normalværdien.

Normalværdien fastsættes som hele det beløb, som en kunde i samme omsætningsled som det, hvori leveringen af varer og ydelser finder sted, under frie konkurrencevilkår skulle have betalt på dette tidspunkt for de pågældende varer eller ydelser til en selvstændig leverandør her i landet.

Hvis der ikke kan fastsættes nogen sammenlignelig levering af varer eller ydelser, er momsgrundlaget købsprisen for varerne eller for tilsvarende varer og i mangel af en købspris kostprisen og for ydelser de udgifter, som den afgiftspligtige person har haft i forbindelse med leveringen af ydelsen, jf. ML § 28, stk. 4. Se D.A.21.3.4.4.

Både til fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede formål

I forbindelse med byggeri mv. af bygninger, anlæg mv., som anvendes både til fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede formål, skal der ikke beregnes udtagningsmoms af den del af momsgrundlaget ved byggeriet, som vedrører de fradragsberettigede formål.

Den del, som vedrører fradragsberettigede formål, beregnes efter praksis ved hjælp af reglerne i ML §§ 38, 39 og 40, stk. 1, om opgørelse af delvis fradragsret.

Efter praksis kan virksomheden ved opgørelsen af momstilsvaret i stedet vælge at beregne udtagningsmoms af hele byggeriet mv. og derefter tage delvis fradrag for den beregnede udtagningsmoms.