Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der er afgift på konsum-is af enhver art og på konsum-is-miks, der er beregnet til erhvervsmæssig fremstilling af konsum-is.

Virksomhederne skal beregne og betale afgiften ved udlevering af varen eller ved modtagelse af varen fra udlandet.

Bemærk

Der er en bagatelgrænse, som betyder, at virksomheder, som har et årligt salg eller en årlig import af afgiftspligtige varer, der svarer til en afgift på ikke over 10.000 kr., kan undlade at lade sig registrere som oplagshaver eller varemodtager og betale afgift. ►Den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, vil blive anset for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden. De resterende måneder i en nystiftet virksomheds første regnskabsår vil, som følge af dette, ikke skulle indgå i opgørelsen af afgiftsberegningen.◄

Lovgrundlag

Reglerne står i ►lovbekendtgørelse nr. 1148 af 2. juni 2021◄ med senere ændringer om afgift af konsum-is.

Loven forkortes i denne vejledning til ISAL.

Loven er bl.a. ændret ved § 14 i lov nr. 1126 af 19. november 2019. Ved loven er følgende blevet ændret med virkning fra og med 1. januar 2020:

  • Der er i ISAL § 10, stk. 1, foretaget en sproglig ændring af lovteksten, som har til formål at give mulighed for i bemærkningerne at angive nærmere retningslinjer om en skærpet bødepraksis ved overtrædelser af bestemmelsen.

Loven er endvidere blevet ændret ved § 3 i lov nr. 1295 af 5. december 2019. Ved loven er der blevet indsat en ny § 4a, der giver adgang til at søge om godtgørelse af punktafgifter på chokolade- og sukkervarer, kaffe og is, som anvendes til humanitært hjælpearbejde. Loven trådte i kraft 1. januar 2020 og gælder for varer indkøbt eller modtaget vederlagsfrit af godtgørelsesberettigede organisationer mv. fra og med 1. januar 2020. Læs mere i afsnit E.A.2.2.7.

Bekendtgørelse nr. 1339 af 9. december 2019 fastsætter kravene til ovenstående organisationers mv. regnskaber og regnskabsmateriale, herunder indsendelse af ansøgning.

►Loven er senest ændret ved § 13 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021. Ved loven er der i § 1, stk. 9, § 2, stk. 2 samt § 2, stk. 4, blevet indsat et nyt 3. pkt. med ordlyden "Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden".

Historik

Afgiften trådte i kraft 1. januar 1947.