Indhold

Dette afsnit beskriver de virksomheder, der er omfattet af reglerne om afgift af konsum-is og konsum-is-miks.

Afsnittet indeholder:

  • Oplagshaver
  • Hoteller, restauranter, kantiner og lignende
  • Fritagelse af pensionatsvirksomheder
  • Varemodtager
  • Lokalekrav
  • Anmeldelse til registrering.

Oplagshaver

Virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller eller fra udlandet modtager afgiftspligtige varer, skal registreres hos Skatteforvaltningen. Se ISAL § 3.

Ved afgiftspligtige varer forstås varer, som er omfattet af det afgiftspligtige vareområde. Se afsnit E.A.2.2.3 Konsum-is omfattet af reglerne.

Virksomheder, der kun modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, kan vælge at anmelde sig som varemodtager hos Skatteforvaltningen. 

Virksomheder, der driver mellemhandel med konsum-is-miks til fremstilling af softice og konsum-is-miks til fremstilling af is, som markedsføres som "hjemmelavet is", skal også registreres som oplagshaver. 

Virksomheder, der kun fremstiller konsum-is og "hjemmelavet is" af konsum-is-miks i softicemaskiner og lignende apparater, skal ikke registreres som oplagshaver.

Det er Skatteforvaltningens vurdering, at dette betyder, at isbutikker og lignende, som fremstiller "hjemmelavet is" af konsum-is-miks, der er købt i beskattet stand til erhvervsmæssig fremstilling, ikke betaler afgift af isens fulde rumfang (volumen), herunder tilsatte varer som nedfryses med isen, fx flødeskum, syltetøj, skummasse, nougat, chokolade, nødder og frugter. Afgiften betales af den, der fremstiller, importerer eller driver mellemhandel med konsum-is-miksen ud fra, hvor mange liter konsum-is der kan fremstilles af pakningens indhold, og ikke ud fra det færdige produkts fulde rumfang (volumen). Se ISAL § 3, stk. 1, og § 4, stk. 2.

Virksomheder kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og indbetale afgift, hvis mængden af udleverede afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger en bagatelgrænse på 10.000 kr. årligt. Den årlige bagatelgrænse følger virksomhedens regnskabsår. ►En nystiftet virksomhed med en regnskabsperiode på over 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, skal påbegynde den årlige periode ved stiftelse af virksomheden. De resterende måneder i en nystiftet virksomheds første regnskabsår skal ikke indgå i opgørelsen af afgiftsberegningen. Dette gør sig også gældende, såfremt mængden af afgiftspligtige varer overstiger bagatelgrænsen i de resterende måneder. Efter stiftelsesåret vil den årlige periode følge virksomhedens regnskabsår. Se ISAL § 2, stk. 2, som ændret ved § 13 i lov 1240 af 11. juni 2021.◄

Bagatelgrænsen er ikke et bundfradrag. Virksomheder, der ikke opfylder betingelserne for at undlade at lade sig registrere som oplagshaver, skal derfor afregne den fulde afgift.

Virksomheder, der ikke er registreret for afgift, skal lade sig registrere på det tidspunkt, hvor der er kendskab til, at bagatelgrænsen vil blive overskredet i løbet af regnskabsåret. Virksomheden omfattes herefter af lovens pligt til løbende at angive og afregne afgift fra registreringstidspunktet. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke skal angives og betales afgift af varer, som er udleveret forud for registreringstidspunktet.

Virksomheder, der er omfattet af bagatelgrænsen på 10.000 kr., skal løbende føre et regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger bagatelgrænsen på 10.000 kr. årligt. ►En nystiftet virksomhed med en regnskabsperiode på over 12 måneder skal påbegynde den årlige periode ved stiftelse af virksomheden. De resterende måneder i en nystiftet virksomheds første regnskabsår skal ikke indgå i opgørelsen af afgiftsberegningen. Dette gør sig også gældende, såfremt mængden af afgiftspligtige varer overstiger bagatelgrænsen i de resterende måneder. Efter stiftelsesåret vil den årlige periode følge virksomhedens regnskabsår. Se ISAL § 2, stk. 4, som ændret ved § 13 i lov 1240 af 11. juni 2021.

En oplagshaver kan lade sig afmelde fra registrering, hvis mængden af udleverede afgiftspligtige varer i et regnskabsår ikke har oversteget en afgift på 10.000 kr. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der i den forbindelse er tale om virksomhedens senest afsluttede regnskabsår. Virksomheden skal angive og afregne afgift, indtil virksomheden er blevet afmeldt.

En virksomhed kan få tilladelse af Skatteforvaltningen til at overføre afgiftspligtige varer til en salgsvogn med henblik på salg til detailhandlere direkte fra vognen. Varerne medregnes først fra det tidspunkt, hvor udleveringen sker til detailhandleren.

Tilladelsen er betinget af, at virksomheden gennem et internt regnskab kan gøre rede for den afgiftspligtige mængde varer, der er overført fra virksomheden til hver enkelt salgsvogn. Regnskabet skal oplyse om overførsel til salgsvognen, udlevering til detailhandlere og returnering af varer til virksomheden.

Virksomheder, der er registreret efter ML § 47, stk. 1, og som her til landet sælger afgiftspligtige varer ved fjernsalg ►(levering af varer fra et EU-land til en ikke erhvervsmæssig aftager i et andet EU-land)◄, skal registreres som oplagshaver hos Skatteforvaltningen. Dette fremgår af ISAL § 3, stk. 4.

Bemærk

►Ved lov nr. 810 af 9. juni 2020 blev momsreglerne ved salg til private i EU ændret. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2021. Der er bl.a. indført en ny fælles EU-beløbsgrænse, som medfører, at virksomheder der er etableret i EU skal betale moms i forbrugslandet, når virksomhedens samlede fjernsalg af varer og salg af elektroniske ydelser, herunder teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester, til ikke erhvervsmæssige aftagere i andre EU-lande overstiger 10.000 euro pr. år.  For virksomheder, der er etableret i mere end et EU-land, eller i et land uden for EU finder beløbsgrænsen ikke anvendelse og pligten til at afregne moms i forbrugslandet gælder for alle fjernsalgsleverancer uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.◄

Moms One Stop Shop

►Virksomheder, som fjernsælger varer pålagt nationale punktafgifter til Danmark og som er tilsluttet Moms One Stop Shop, som ændret med virkning fra 1. juli 2021, anses ikke for at være registreret efter ML § 47, stk. 1. Disse udenlandske virksomheder skal og kan dermed ikke være registreret for fjernsalg af varer pålagt nationale punktafgifter. Forpligtigelsen til at afregne nationale punktafgifter, vedrørende leverancer foretaget af disse virksomheder, påhviler i denne situation den ikke-erhvervsmæssige aftager efter reglerne i OPKL § 9. Se også "Nye regler for moms ved salg til private i EU".

►Virksomheder, som er etableret i udlandet og som fjernsælger varer til Danmark fra et andet EU-land, og som ikke er tilsluttet Moms One Stop Shop vil pr. 1. juli 2021 fortsat være forpligtet til at være registreret for nationale punktafgifter. Registreringsgrænsen afhænger af virksomhedens etablering og omsætning i EU-lande.◄

  • ►Virksomheder etableret i ét EU-land, skal registreres og afregne nationale punktafgifter, hvis den samlede omsætning af varer og ydelser til ikke-erhvervsmæssige aftagere i andre EU-lande overstiger 10.000 euro (ca. 75.000 kr.).◄
  • ►Virksomheder etableret i mere end ét EU-land, skal registreres for og afregne nationale punktafgifter uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.◄
  • ►Virksomheder etableret i et land uden for EU, skal registreres for og afregne nationale punktafgifter, uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.◄

►For en mere detaljeret beskrivelse af, hvornår virksomheder etableret i udlandet er forpligtet til at lade sig registre her i landet efter ML § 47, stk. 1, henvises til afsnit D.A.14.1.2. Det er alene virksomheder, der er registreringspligtige efter denne bestemmelse, som skal og kan registreres for nationale punktafgifter for fjernsalg fra andre EU-lande.◄

►Virksomheder, som er etableret og momsregistreret i Danmark berøres ikke af ændringerne.◄

►Hvis den udenlandske virksomhed ikke er registreret for fjernsalg af punktafgiftspligtige varer i Danmark, påhviler forpligtigelsen til at afregne nationale punktafgifter, vedrørende leverancer foretaget af disse virksomheder den ikke-erhvervsmæssige aftager efter reglerne i OPKL § 9. Skatteforvaltningen kan tilbageholde sådanne varer, indtil afgiften er betalt. Se afsnit A.C.2.5 om Skatteforvaltningens kontrolbeføjelser.◄

Hoteller, restauranter, kantiner og lignende

Hoteller, restauranter, kantiner og lignende, som fremstiller konsum-is, skal registreres som oplagshaver. Det er uden betydning, at isen kun er til servering i virksomheden. Se ISAL § 3, stk. 1.

Fritagelse af pensionatsvirksomheder

Pensionatsvirksomheder, som udelukkende fremstiller konsum-is til servering i virksomheden, er fritaget for at betale afgift og skal derfor ikke registreres. Se ISAL § 2, stk. 1.

Se afsnit E.A.2.2.2 for definition af pensionater.

Varemodtager

Virksomheder, som indfører afgiftspligtige varer fra udlandet, kan vælge, om de vil være registrerede efter ISAL § 3, stk. 1, eller foretage anmeldelse efter ISAL § 1, stk. 6.

Virksomheder, der indfører eller modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, kan undlade at lade sig registrere som varemodtager og indbetale afgift, hvis mængden af indførte og modtagne afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger en bagatelgrænse på 10.000 kr. årligt. ►Den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, vil blive anset for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden. De resterende måneder i en nystiftet virksomheds første regnskabsår vil, som følge af dette, ikke skulle indgå i opgørelsen af afgiftsberegningen. Se ISAL § 1, stk. 9, som ændret ved § 13 i lov 1240 af 11. juni 2021.◄ 

Virksomheder, der er omfattet af bagatelgrænsen, skal løbende føre et regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger bagatelgrænsen. ►Den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, vil blive anset for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden. De resterende måneder i en nystiftet virksomheds første regnskabsår vil, som følge af dette, ikke skulle indgå i opgørelsen af afgiftsberegningen. Se ISAL § 2, stk. 4, som ændret ved § 13 i lov 1240 af 11. juni 2021.◄

Betingelserne for at kunne undlade at lade sig registrere som varemodtager svarer til dem, der gælder for en oplagshaver, idet varemodtageren dog skal opgøre afgiften på grundlag af den mængde afgiftspligtige varer, der er indført og modtaget fra udlandet. Der henvises derfor til afsnittet "Oplagshaver" ovenfor.

Varemodtagere, der indfører konsum-is fra udlandet, skal ikke længere betale dækningsafgift efter chokoladeafgiftsloven, hvis isen indeholder varer, der er afgiftspligtige efter chokoladeafgiftsloven. Det skyldes, at konsum-is ikke længere er omfattet af dækningsafgiftspligten, da toldtariffens position 2105 i CHOAL § 22 er udgået.

Lokalekrav

Det er administrativt tilladt, at registrering som oplagshaver kan finde sted uden Skatteforvaltningens godkendelse af virksomhedens lokaler.

Anmeldelse til registrering

Anmeldelse til registrering sker hos Erhvervsstyrelsen.

Se også